HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัล Honda Scoopy I และอื่นๆ กว่า 150 รางวัล จากโปรโมชั่น major Surprise

  • 7,981
  • 02 ม.ค. 2013

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัล Honda Scoopy I และอื่นๆ กว่า 150 รางวัล จากโปรโมชั่น major Surprise

1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลมอเตอร์ไซค์ Honda Scoopy I 1 รางวัล
คุณศรราม กลิ่นพิกุล

2. รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ตั๋วหนังฟรีรางวัลละ 2 ที่นั่ง 50 รางวัล
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 คุณจิรัฏฐ์  เขาทง 26 คุณเกศิณี  สาลี
2 คุณนันทรัตน์  อาทนะจันทร์ 27 คุณทันเนตร  บัวแก้ว
3 คุณมณพิช  เหมือนปอง 28 คุณภาวิณี  ชูนุ้ย
4 คุณหทัยทิพย์  การสัมฤทธิ์ 29 คุณนฤนาท  เผือกจีน
5 คุณรัตติยา  เปรื่องประยูร 30 คุณระพีภรณ์  ขวัญใจ
6 คุณพัชรา  กลิ่นประทุม 31 คุณสิริกัญญา  นิ่มนาค
7 คุณยุพา  วงค์คำลือ 32 คุณณัฐพรรณ  ชื่นทองคำ
8 คุณสุรีรัตน์  ฤกษ์ฉาย 33 คุณอัชฌา  ก่อบุญ
9 คุณวาสนา  วงษ์เขียด 34 คุณธนเทพ  จันทรปานนท์
10 คุณณัฐวัฒน์  ลีวัฒนะ 35 คุณวุฒิพงษ์  สังขพาณิช
11 คุณนันทิยา  อารีนันทวรรษ 36 คุณนฤนาท  วีระนนท์
12 คุณปรีดาภรณ์  ถิ่นปัญจมา 37 คุณธัญวีร์  วริศโชติวงศ์เดช
13 คุณสาวิตรี  พรรณนิยม 38 คุณสุภเดช  ตรงธรรมกิจ
14 คุณนภัสกร  เนตรสว่าง 39 คุณรณกฤต  ลอสี
15 คุณตรีเทพ  บุญยัง 40 คุณนิภัทร  ศรีสกุล
16 คุณสังวาลย์  ธรรมมะ 41 คุณชัชพงศ์  พิทยานรเศรษฐ์
17 คุณภุชงค์  พงษ์สุข 42 คุณรัตนาภรณ์  ดีเด่น
18 คุณดิเรก  วรชัยสวัสดิ์ 43 คุณสุนทรี  แตงอ่อน
19 คุณชาตรี  พุ่มแพ 44 คุณจีรนุช  เจือจาน
20 คุณกฤษฏา  แก้วจุมพฏ 45 คุณพรเทพ  ตรีสิทธิ์
21 คุณมาลัย  ชื่นสำราญ 46 คุณพงไพร  สุขศี
22 คุณอังคณา  สลีวงศ์ 47 คุณทนุธรรม  บุญถนอม
23 คุณเกียรติขจร  ลมดี 48 คุณทวีพงศ์  ล้อรัตนไชยยงค์
24 คุณพิมพ์นภา  ไทธานี 49 คุณสุนิสา  สิงห์เกิด
25 คุณพรพิมล  จุงใจ 50 คุณกฤษณี  ขันทอง

3. บัตรโบว์ลิ่ง + คาราโอเกะฟรี 50 รางวัล
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 คุณพิชามญชุ์  รุ่งเรือง 26 คุณภานุพงศ์  ภาคีฉาย
2 คุณศศิภา  แสนสุข 27 คุณอริสรา  อ่อนศรี
3 คุณฐิตา  สันติตรานนท์ 28 คุณปิยพงษ์  สรวณีย์นวคุณ
4 คุณนันทนา  สมบูรณ์ 29 คุณชลธิชา  วารีเจริญ
5 คุณปรารถนา  สุวรรณธาดา 30 คุณกุลสตรี  โนนใหม่
6 คุณสมยศ  หนูน้อย 31 คุณนิสารัตน์  นิลพงศ์
7 คุณศิริจรรยา  เชื้อหมอ 32 คุณวรรณภา  งามสมวงษ์
8 คุณทิพวรรณ  สวัสดิ์นที 33 คุณจารุณี  เชษฐวรรณสิทธิ์
9 คุณสุภาพร  สุขสอาด 34 คุณกนกทิพย์  เสาวิจิตร
10 คุณปิยมาศ  จันทร์วี 35 คุณเปมิกา  เทียนบุญ
11 คุณชัชชัย  สินทรัพย์ 36 คุณอนันต์  หมายมั่น
12 คุณชลธิชา  ศรีกระบุตร 37 คุณชนาภัทร  เจริญอนันตกุล
13 คุณเงินยวง  ยอดเสรณีร์ 38 คุณพัชรินทร์  หวังวีระ
14 คุณสันติ  โคกเทียน 39 คุณอุทัยวรรณ  สิงห์อุบล
15 คุณสมนึก  ศรีจันทร์ 40 คุณหฤทัย  ขาวมะณี
16 คุณณัฐชยา  เกษรพิกุล 41 คุณชัชชัย  วาดวิจิตร
17 คุณกุลธิดา  เกษดิลย์ 42 คุณบัณฑิต  รัตนเสถียร
18 คุณชนัญชิตา  เขียงกลาง 43 คุณราตรี  แสงสว่าง
19 คุณมัลลิกา  กระจ่างโรจน์ 44 คุณไอรดา  พรหมสิทธิ์
20 คุณณัฐชยตม์  นาคทั่ง 45 คุณสราวุธ  หิรัญชัย
21 คุณอมรรัตน์  อดิศักดิ์วัฒนา 46 คุณมณเฑียร  มงคลเลิศ
22 คุณวิษณุ  น้อยเกิด 47 คุณกมลวรรณ  เรืองโรจน์
23 คุณอรไพลิน  ชมชื่นจิตร์ 48 คุณสุกัญญา  ปิ่นวิเศษ
24 คุณจักรตฤณ  ม่วงสี 49 คุณทัศนัย  ปิ่นโตนด
25 คุณนิตยา  เพชรสถิตย์ 50 คุณฤดีมาส  ธารามนัส

4. รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โบว์ลิ่ง 50 รางวัล
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 คุณภาณุพงศ์ เมธิอิทธิกุลไพศาล 26 คุณกวิสรา  แย้มทองคำ
2 คุณสุทธิพันธุ์ พันธุ์สุวรรณ 27 คุณกิตติศักดิ์  กงนอก
3 คุณกนกพรรณ เลิศชุมภู 28 คุณสุธิดา  เตชาวัฒนวรรณ
4 คุณปรินทิพย์ รุ่นประเสริฐ 29 คุณสมสุดา  ไพบูลย์พัฒนพงษ์
5 คุณวิสา วิพัฒน์กิจไพศาล 30 คุณอรวรรณ  สุขเกษา
6 คุณศิริพร  เพ็ชรักษ์ 31 คุณศิริจรรยา  เชื้อหมอ
7 คุณวิลาสินี  ทิพยรัตน์ 32 คุณอัครณี  เกิดผล
8 คุณปิยวรรณ  ด้วงคชา 33 คุณนันธิภา  คำโสกเชือก
9 คุณกัญนิกา  สืบวัน 34 คุณอรพิน  ภู่ระหงษ์
10 คุณศิริยุพา  จิวราห์ศรีสกุล 35 คุณวาสนา  รักบุญ
11 คุณสุชาดา  ปุณยานันต์ 36 คุณอนุวัฒน์  จันทร์วงศ์
12 คุณณัฐกุล  มีเศรษฐี 37 คุณนิอิมรอน  เจะดาโอะ
13 คุณรักษิณา  เคลื่อบสูงเนิน 38 คุณสิริวรรณ  พนารินทร์
14 คุณณัฐดนัย  เกิดคุ้ม 39 คุณสกุณา  เนตสูงเนิน
15 คุณเนรมิตร  การะเกด 40 คุณพัชยา  อุยธนทิพย์
16 คุณพาขวัญ  พินธรรม 41 คุณธัญลักษณ์  ตุ้มแสงทอง
17 คุณพรปรีณ์  หิรัญแพทย์ 42 คุณสุปรียา  จิตรหัสต์ชัย
18 คุณระวิวรรณ  บุญลือพันธุ์ 43 คุณณรงค์  ไวยวิเชียร
19 คุณจินตนา  ต๊ะวงค์รัตน์ 44 คุณวศิน  กระจ่างวี
20 คุณมนตรี  คันทะพรหม 45 คุณราตรี  กรอบแก้ว
21 คุณฐานิดา  คำสี 46 คุณธีร์  บานเย็น
22 คุณปรวีรตา  บุญเกิด 47 คุณพลอยไพลิน  ศิวธีไชย
23 คุณลัดดา  สุขสำราญ 48 คุณพุทธิตา  วิชัยวิช
24 คุณผาสุก  พลีคาม 49 คุณศารญา  ลวนะราภานนท์
25 คุณอภิสิทธิ์  ปัทมารัตน์ 50 คุณวันชัย  สุขสอาด