HIGHLIGHT CONTENT

รายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ Major Surprise

  • 6,799
  • 18 ก.ย. 2012

รายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ Major Surprise สาขาที่ร่วมรายการ ดังนี้ สาขาโคราช, อุดร, ขอนแก่น, อุบล

ของรางวัล มี ดังนี้

1. รางวัลรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I จำนวน 4 รางวัล (สาขาละ 1 รางวัล) 2. บัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง (สาขาละ 25 รางวัล)

สาขาโคราช

รางวัลรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I จำนวน 1 คัน ได้แก่ นายวรวิทย์ สุขคุ้ม         เบอร์โทรศัพท์     082-1602xxx รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 25 รางวัล ได้แก่
รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์
 1. คุณประคอง โพธ์นาฝาย 08-1063-7xxx
 2. คุณอารียา แจ่มดาราศรี 08-8344-8xxx
 3. คุณชรินรัตน์ ค้าสุกร 08-9849-7xxx
 4. คุณกายานา แวนสันเทียะ 08-5468-0xxx
 5. คุณธีรศักดิ์ ศิวรากำปัง 08-4936-9xxx
 6. คุณจิราวรรณ รุ่งเรื่อง 08-5887-2xxx
 7. คุณเสาวลักษณ์ อินจันทร์ต๊ะ 08-5410-8xxx
 8. คุณอาภาภรณ์ มาตะโพธ์ 08-2147-4xxx
 9. คุณวันเพ็ญ บุญแพง 08-1977-4xxx
10. คุณศิญาพรณ์ เทียบกลาง 08-2864-1xxx
11. คุณกัลยา กันจะนา 08-4961-6xxx
12. คุณอรสา ธนากระจิตธาร 08-4444-7xxx
13. คุณบุญมี จันทร์จำนงค์ 08-3467-7xxx
14. คุณดอกบัว คุณดันห 08-1185-6xxx
15. คุณวิโรจน์ เมฆบัณฑูรย์ 08-1879-1xxx
16. คุณสุเมธ บรรจบพุดซา 08-5634-0xxx
17. คุณปัญจทรัพย์ ปัญจยพงศ์ 08-8375-0xxx
18. คุณสุมิตตา เวียนสนเทีย 08-9764-5xxx
19. ด.ช.วิศวกร มามขุนทด 08-7239-0xxx
20. คุณเกศสุดา เปพันดุง 08-0175-1xxx
21. ส.ต.ทหญิง ดวงฤดี ชณิชชชัย 08-8482-6xxx
22. คุณธีระวัฒน์ พลซื่อ 08-5646-0xxx
23. คุณวัชริยา พิมพ์ปรุ 08-5658-0xxx
24. คุณวรุณยุพา มหาระงับ 08-1120-2xxx
25. คุณณัชฐานันท์ ชูโชควิมลนันท์ 08-7446-5xxx
 

สาขาอุบล

รางวัลรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I จำนวน 1 คัน ได้แก่ นายพงศพัฒน์ พัฒนากิจขจร         เบอร์โทรศัพท์  08-6857-4xxx รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 25 รางวัล ได้แก่
รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์
 1. นางสาวนุชจิรา ผาวันดี 08-0487-9xxx, 08-6724-0xxx
 2. นางสาวสุดา ขวัญเพชร 08-4430-4xxx
 3. นายธานินทร์ จึงสงค์ 08-1576-2xxx
 4. นางสาวสุภารัตน์ สิงหันต์ 08-2748-7xxx
 5. นางสาวอนุธิดา รัตนะวัน 08-6263-1xxx
 6. นางสาวศิริพรรณ บูระพิน 09-0604-8xxx
 7. นายปิยะวัช วันทอง 08-8055-7xxx
 8. นายตะวัน บุดดาแพน 08-8496-5xxx
 9. นายณัฐดนัย สมศรี 08-8040-6xxx
10. นางสาวรัชณีกร รักษ์คิด 08-8108-9xxx
11. นางสาวภควิภา ศรีไทย 08-2608-7xxx
12. นายไพฑูรย์ ทัพประชา 08-3993-1xxx
13. นายพิเชษฐ์ มิตจะมา 09-0614-1xxx
14. นางสาวภัทรัต อัตไพบูลย์ 08-6581-7xxx
15. นายคามิน บุญยะกาญจน์ 08-0464-1xxx
16. นางสาวปิยาอร เติมใจ 08-8126-5xxx
17. นายอานนท์ แสงทอง 09-0605-9xxx
18. นางสาวปฐวี จันทร์เกษ 08-5071-3xxx
19. นางสาวสุกัญญา สาวะริพล 08-7378-8xxx
20. นางสาวธันวดี สำราญ 08-3746-1xxx
21. นายสุทธินันท์ นาพรม 08-3426-1xxx
22. นายสาธิต ประกอบศรี 08-9573-2xxx
23. เด็กหญิงศิรดา เจียรกุล 09-0597-2xxx
24. นางสาวจิรันตน์ ยืนยาว 08-4982-7xxx, 0-4526-3xxx
25. คุณกุลรัตน์ ทนไทย 08-2132-1xxx
 

สาขาขอนแก่น

รางวัลรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I จำนวน 1 คัน ได้แก่ นายวัลลภ แสงพ้อง 135 ม.5 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160   เบอร์โทรศัพท์  08-9396-7xxx รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 25 รางวัล ได้แก่
รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์
 1. นายพยัญ ศรีประวงศ์ 08-9057-3xxx
 2. ด.ช.ชยธร ท่วมไธสง 08-1662-1xxx
 3. น.ส.ธนัญชนัย หอมศักดิ์มงคล 08-2785-8xxx
 4. นายนครชัย อาจพารา 09-0589-0xxx
 5. น.ส.นิศารัตน์ นันทพล 08-0475-8xxx
 6. น.ส.จินตนา เจริญยิ่ง 08-8344-9xxx
 7. นายสุทิน โนมะยา 08-5663-4xxx
 8. น.ส.มาศสุดา ต่อนชะเอม 08-9217-2xxx
 9. น.ส.วริษา วงศานรเศรษฐ์ 08-1965-6xxx
10. น.ส.ศศิมา สิมะโรจนา 08-5850-8xxx
11. น.ส.เมธาวี ต้นคำใบ 08-0192-2xxx
12. นายปาริตต์ ดวงกุณา 08-8310-7xxx
13. นายวีรชาติ โยธาศิริ 08-3417-9xxx
14. น.ส.ชุลีกร จตุรโกมล 08-4785-9xxx
15. นายเทพเมธา ราดดา 08-4451-4xxx
16. คุณวัระพันธ์ อัจฉริยพงษ์ 08-1186-9xxx
17. คุณจุฑามาศ สุทธิคีรีสุข 08-3966-6xxx
18. น.ส.ศิริวรรณ ไชยบัวรินทร์ 08-4514-1xxx
19. นายชนินทร์ สุขสายชล 08-1713-9xxx
20. คุณกมลชนก ชิตวิเชิยรกุล 08-3386-4xxx
21. นิตยา โมกขะรัตน์ 08-7559-0xxx
22. นายณัฐพล ชำนาญกุล 08-7774-4xxx
23. คุณณัฐวุฒิ นามบุดดี 08-3338-5xxx
24. คุณฉัตรทริกา แสนโมเมม 08-3284-8xxx
25. คุณจินตวิภา หลานวงษ์ 08-6226-0xxx
 

สาขาอุดร

รางวัลรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I จำนวน 1 คัน ได้แก่ คุณปิยวรรณ แนบชิดชัย เบอร์โทรศัพท์ 08-4602-6xxx รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 25 รางวัล ได้แก่
รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์
 1. คุณธัญญ์รภัส ภูริเอกวรศิษฐ์ 08-3347-9xxx
 2. คุณพิลา อินทร์อุดม 08-7865-7xxx
 3. คุณขนิษฐา แวทไชสูง 08-6230-5xxx
 4. คุณกนกวรรณ ศรีนาครัว 08-0013-0xxx
 5. คุณสุทธิรักษ์ ตันกันยา 09-0420-2xxx
 6. คุณกรวิชญ์ มณีไพร 08-1768-5xxx
 7. คุณแสงอรุณ สุภาวรรณ +85620-5555-5xxx
 8. คุณกนกพร เมืองดา 08-7865-7xxx
 9. คุณรัชพล ศรีทอง 08-7726-7xxx
10. คุณวรวิทย์ อนวัชชกุล 0-4223-4xxx
11. คุณมนต์ภัสสร เพิ่มโภต 08-7232-4xxx
12. คุณบรรจง จันทรกุลกิจ 08-9843-9xxx
13. คุณทักษิณ สุระศรี 08-8314-4xxx
14. คุณปิยวดี ฟ้ากระจ่าง 08-9841-8xxx
15. คุณประกายดาว ศรีกายา 04-2347-1xxx
16. คุณอภิญญา กุลาดี 08-3670-8xxx
17. คุณสุนทร ภูวาลย์คำ 08-7003-0xxx
18. คุณชัยธวัช คนแรง 08-9624-3xxx
19. คุณณฐวรรต ไชยดี 08-9842-7xxx
20. คุณจันจิรา เหลารินทร์ 08-0164-1xxx
21. คุณศิริยากร อินภูวา 08-9714-8xxx
22. คุณอนุวัฒน์ ภัทรกิจโกมล 08-3350-5xxx
23. คุณวนัสนันท์ โนนทิง 08-0787-5xxx
24. คุณแก้วกล้า ดอนดี 08-5642-5xxx
25. คุณอริศรา ศรีสังข์ 08-9375-6xxx