HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีโปรโมชั่น MAJOR LOVER

  • 6,307
  • 23 พฤษภาคม 2012

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีโปรโมชั่น MAJOR LOVER

แฟนพันธุ์แท้ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และเมเจอร์ โบว์ล ฮิต สาขาโลตัส พิษณุโลก เงื่อนไขการรับรางวัล - ผู้โชคดีกรุณาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ - ติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่ Box Office เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์สาขาโลตัส พิษณุโลก ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 55 รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ Samsung Mini จำนวน 2 รางวัล
1 คุณพิชิต ธินาเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
2 คุณมนูธรรม ฉัตราภิธรรม เมเจอร์โบว์ล ฮิต
  รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ Nokia 1800 จำนวน 2 รางวัล
1 คุณวีณา  สนธิวรรณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
2 คุณเชาว์  ศรีสุคล เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
  รางวัล Major Entertainment Pack (บัตรชมภาพยนตร์ฟรี + เล่นโบว์ลิ่งฟรี + ร้องคาราโอเกะฟรี) จำนวน 100 รางวัล
1 รติมา เจียรรัตนสวัสดิ์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
2 วรากร ชัยตระกุล เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
3 ด.ช. ณัฐสพล สินธิวรรณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
4 พัฒนพล ถิ่นวันดี เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
5 อ้อมดาว ภู่สวัสดิ์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
6 ปิยพันธุ์ ภูโอบ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
7 ศุภกร ยอดเมือง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
8 โสภาพรรณ เกียรติประกอบ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
9 ทินกร กรกธมาศ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
10 ณปภัช พงศบางโพธิ์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
11 พิชิต ธินาเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
12 พิมพ์เพ็ญ นพคุณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
13 จิรนันท์ พ่วงกองนะ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
14 โรจนา แดงเผื่อน เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
15 จีรพันธุ์ เสื้อยัน เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
16 ประทวน เพชรกระจ่าง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
17 ทิฆัมพร เจื้อสุวรรณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
18 ปิยรัตน์ เขียวดอกน้อย เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
19 สาคร คมสันติสุข เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
20 สมัญญา บัวครืน เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
21 สิทธิ อันสิงห์มา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
22 ณัชชา นิธิวรรณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
23 ณัฐกานต์ สนศิริ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
24 พชร นาคบุรี เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
25 นิชชา นิติตานนท์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
26 วิทวัส บัวขวัญแท้ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
27 ปรีชากรณ์ ศรีจำเริญ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
28 โอภากร ตรงต่อกิจ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
29 สุนทรี โนรี เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
30 สุกฤษฎ์ อยู่กล่ำ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
31 จุฑามณี เริงเขตรกรณ์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
32 รสจรินทร์ คล้ายทับทิม เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
33 ประนอม อรุณอุ่นเกตุ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
34 สุริยาภรณ์ อาภัสระวิโรจน์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
35 พัดชา อศราภรณ์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
36 สงคราม วันแย้ม เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
37 อัศวพร แสงอรุณเลิศ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
38 ภัทรภร ผ่องอำไพ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
39 วรลักษณ์ เยี่ยมศิริ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
40 อาภรณ์ศิริ แซ่ด่าน เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
41 ปานชนก สุขเจริญ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
42 พัชรีวรรณ บัวแย้ม เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
43 สุกัญญา วัดทุ่ง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
44 สุรกิต สุริยวงศ์ชัย เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
45 ณัฐวดี จันทร์เกษร เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
46 กาญจนา คงเกษม เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
47 นที สีสุกสาม เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
48 ปรีดิ์พจร นราภิรมย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
49 ธีรพงษ์ ทรงศิริทัตต์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
50 นภดล รัตนสุวรรณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
51 มนัสนันท์ ทับทิมเกิด เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
52 ณัฐพงษ์ บุญล้อม เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
53 ต่อตระกูล เกตุมะ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
54 วาสิฎฐี ทิพย์เคลือบ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
55 สมฤทัย เนียมหอม เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
56 ขวัญชนก พุทธิมา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
57 ประโพช พรวนต้นไทร เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
58 ขวัญกมล ปานนิล เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
59 ชลิศชยา เขียวดอกน้อย เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
60 พรรณี สุขอิ่ม เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
61 นพพล อุดมสุข เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
62 ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
63 กมลวรรณ สนศิริ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
64 ภัทรพล นุ่มดี เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
65 อิสรา ธีรภัทรสกุล เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
66 ณรงค์ศักดิ์ ร่อนทอง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
67 ภิรมย์ นุชพ่วง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
68 สิทธิศักดิ์ ดีอินทร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
69 ขนิษฐา พิศปั้น เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
70 จามิกร อ่อนแตง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
71 รัชนู พึ่งสลุด เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
72 ธวัชชัย บูรวงค์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
73 กาญจนา นาคมี เมเจอร์โบว์ล ฮิต
74 ปรีรัณยา ยิ้มกลิ่น เมเจอร์โบว์ล ฮิต
75 รณภัฏ บูรณเขตต์ เมเจอร์โบว์ล ฮิต
76 อรธนา สมชิต เมเจอร์โบว์ล ฮิต
77 ภุชงค์กร บุระมาน เมเจอร์โบว์ล ฮิต
78 พจนีย์ สุขเกิด เมเจอร์โบว์ล ฮิต
79 ชนิดา จันทร์ทิม เมเจอร์โบว์ล ฮิต
80 นุกรม นภคุณ เมเจอร์โบว์ล ฮิต
81 อดุลย์ ศรีสุวรรณ เมเจอร์โบว์ล ฮิต
82 วศินี กุลเวิล เมเจอร์โบว์ล ฮิต
83 วรรษมน ศรีเมือง เมเจอร์โบว์ล ฮิต
84 นครินทร์ นิลกระจ่าง เมเจอร์โบว์ล ฮิต
85 เจษฎากร โนอินทร์ เมเจอร์โบว์ล ฮิต
86 สรวิศ ตั้งใจ เมเจอร์โบว์ล ฮิต
87 ปัฌชุลีกา สุภานันท์ เมเจอร์โบว์ล ฮิต
88 กล้าบุญ บุญนวล เมเจอร์โบว์ล ฮิต
89 ธนัฐพร คำพง เมเจอร์โบว์ล ฮิต
90 พัชราภรณ์ คำปิตะ เมเจอร์โบว์ล ฮิต
91 ปัทมา เพิงเนตร เมเจอร์โบว์ล ฮิต
92 นภัสสร ทองไหลมา เมเจอร์โบว์ล ฮิต
93 เอื้องดอย มณีจักร เมเจอร์โบว์ล ฮิต
94 สาโรจน์ เมเจอร์โบว์ล ฮิต
95 ภัทราภรณ์ ลัมพะบุตร เมเจอร์โบว์ล ฮิต
96 กานต์ธิดา มีบุญ เมเจอร์โบว์ล ฮิต
97 อรวรรณ เขียวใจดี เมเจอร์โบว์ล ฮิต
98 ขวัญจิรา คันชวงศา เมเจอร์โบว์ล ฮิต
99 รัชฎาฑร หมอนทอง เมเจอร์โบว์ล ฮิต
100 นารีรัตน์ ปานศรี เมเจอร์โบว์ล ฮิต