HIGHLIGHT CONTENT

‘เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์’ ลุย ESG มุ่งสร้างสังคมเท่าเทียม – ขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  • 4,594
  • 16 ก.พ. 2023

‘เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์’ ลุย ESG มุ่งสร้างสังคมเท่าเทียม – ขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นับเป็นความท้าทายสำหรับภาคธุรกิจ ในการแสวงหาแนวทางพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก หนีไม่พ้นประเด็นทาง ‘สังคม’ และ ‘สิ่งแวดล้อม’ การทำธุรกิจที่มุ่งดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส เอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ของประเทศไทย และศูนย์รวมความบันเทิงที่หลากหลาย มาพร้อมเป้าหมายสำคัญ คือ การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญตามหลักการของความยั่งยืนที่สอดแทรกการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการกำกับดูแลกิจการ (ESG) อย่างเหมาะสม

5 กลยุทธ์มุ่งสู่ความยั่งยืนองค์กร
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นและยืนหยัดการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ของประเทศไทย รวมถึงการเดินหน้าดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อพัฒนาสร้างคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน ผ่าน 5 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่
1. Stakeholders ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย ลูกค้า, พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้บริหารและพนักงาน ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ชุมชนและสังคม
2. Sustainable Growth Strategy รักษาการเติบโตในระยะยาว
3. Locations Diversity มีสาขาหลากหลายรูปแบบกระจายตัวทั่วประเทศ
4. Film Academy เป็นผู้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
5. Green Cinema ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและสังคมภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

สร้างโลกสีเขียว ผ่าน ‘Green Cinema’
ที่ผ่านมา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เดินหน้าธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างจริงจัง ภายใต้โครงการ ‘Green Cinema’การพัฒนาปรับปรุงโรงภาพยนตร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หนึ่งในโครงการของการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ซึ่งได้ดำเนินงานมาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

โครงการประกอบด้วยกิจกรรมมากมายที่เสริมสร้างและดูแลเอาใจใส่เรื่องสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการของเสีย การจัดการพลังงาน การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ ทั้งในส่วนของ Smart Ticket ลดการใช้ตั๋วหนังแบบกระดาษ, การใช้ถ้วยกระดาษ แทนถ้วยไส้กรอกแบบพลาสติก, ใช้หลอดดูดน้ำ Bio ที่ย่อยสลายได้ง่าย,ใช้ถุงกระดาษแทนการใช้ถุงพลาสติก, จัดถังแยกขยะรีไซเคิล, การใช้พลังงานทางเลือก Solar Rooftop ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และแผนติดตั้ง EV Charger ในปี 2566 บางสาขา
กลยุทธ์ดังกล่าว อาศัยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circle Economy) ที่ผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร โดยครอบคลุมการดำเนินงานภายในองค์กร กระบวนการทางธุรกิจไปจนถึงสินค้าและบริการ


แปรรูปขยะพลาสติก ส่งต่อประโยชน์ไม่สิ้นสุด
อีกหนึ่งแนวทางสำคัญภายใต้โครงการ Green Cinema คือการมุ่งจัดการขยะพลาสติก ด้วยการปลุกพลังความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รณรงค์การคัดแยกขยะ ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะ การคัดแยกและการแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้สร้างแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยเริ่มจากการรณรงค์การคัดแยกขยะ ด้วยการจัดเตรียมถังขยะแยกประเภทที่โรงภาพยนตร์ รวมไปถึงการเชิญชวนให้พนักงานและลูกค้าช่วยกันคัดแยกขวดน้ำพลาสติก
พร้อมเป็นตัวกลางในการรวบรวมและส่งมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ นำไป Recycle หรือ Upcycling เพื่อสร้างขยะให้เกิดมูลค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การนำขวดพลาสติกไปผลิตเป็นชุด PPE มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และยังนำขวดน้ำพลาสติก ประเภทขวด PET มาผลิตเป็นเสื้อโปโลเพื่อให้พนักงานในองค์กรสวมใส่ และ ECO Bag กระเป๋าสะพาย ที่ผลิตจากจอภาพยนตร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว


‘มูลนิธิ เมเจอร์แคร์’ ขับเคลื่อนสังคมแห่งความเท่าเทียม
นอกจากการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว การดูแลด้านสังคม และธรรมาภิบาล ก็เป็นอีกมิติหนึ่งของ ESG โดย เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ดำเนินงานเพื่อสังคมผ่านโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ‘มูลนิธิ เมเจอร์แคร์’ สร้าง ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายปีละ 10 โรงเรียน ใน 10 จังหวัด และตั้งแต่ปี 2559 – 2565 มูลนิธิ เมเจอร์แคร์ ได้ส่งมอบห้องหนังเป็นจำนวนทั้งสิ้น58 โรงเรียน ใน 58 จังหวัด รวมไปถึงการพาน้องๆ ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุมาชมภาพยนตร์

เปิดรับบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย,ส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนด้วยโครงการบริการนวดผ่อนคลายโดยผู้พิการทางสายตา และบริการพื้นที่ขายสินค้าสำหรับผู้พิการ, จ้างพนักงานผู้พิการทำงานในตำแหน่ง Projectionist, ปรับแผนสวัสดิการเพื่อสร้างความเท่าเทียม เช่น เพิ่มวันลาสมรสเพศเดียวกัน วันลาบวชเท่าเทียม วันลาช่วยภรรยาหลังคลอด เป็นต้น

รวมถึงมิติด้านธรรมาภิบาล อย่างการจัดอบรมส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA, ภาษี, นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมดำเนินการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน อบรมความรู้Hard Skills, Functional Knowledge และอบรมด้าน Soft Skills, Leadership เป็นต้น


เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเรื่อง ESG เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของบริษัทการประยุกต์ ESG เข้ากับบริบทของการดำเนินธุรกิจจะช่วยในการเสริมสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างและส่งต่อสิ่งที่ดีกว่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต