HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่นยิ่งดูมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่

  • 3,712
  • 04 เม.ย. 2016

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
โปรโมชั่นยิ่งดูมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่
ลุ้นรางวัลสร้อยคอทองคำและบัตรชมภาพยนตร์ฟรี            


รายชื่อผู้โชคดีจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต                    
          
รางวัล สร้อยคอทองคำ 1 สลึง                    
1    พรพิมล คูณขุนทด                
2    ชนิดาภา จิโนรส                
                    
                    
บัตรชมภาพยนตร์ 50 รางวัล(รางวัลละ 2 ที่นั่ง)                    
1    ธีรโชติ พิมสาร                
2    สุคนธ์ทิพย์ โกฎิคำ                
3    วสันต์ วงศ์แก้ว                
4    กัลยกร นามวงศ์                
5    วรวุฒิ ปัญญาเสน                
6    ณัฐพงษ์ ปัญญา                
7    ศุภชัย จงกิจสมบูรณ์                
8    ณัฐชยา กาวีเมือง                
9    พยุงศักดิ์ อินทะวงศ์                
10    วิรินนา พันบุบผา                
11    กิตติ กิตติวีระ                
12    ชนัญธิดา บวรสันติจิต                
13    อังคณา สุวิกาวิล                
14    กชธร อนุกุล                
15    กุลธิดา อินทร์กุน                
16    สงกรานต์ ทำทุน                
17    ธวัชชัย ช่างทอง                
18    มินตรา ศีลอุดม                
19    ศักดา มหิทธิวาณิชชา                
20    ธนวัฒน์ สุขหลาย                
21    สามารถ ดวงแก้ว                
22    วรัญญู กีระนันทน์                
23    ประกายมาศ อินทร์สะอาด                
24    ดารารัตน์ ชูเกียรติ                
25    อัณณ์ณวัชร ประยูรพันธ์                
26    นิรัตต์ เมธินี                
27    เฟื่องฟ้า ลิ้มวงศ์วัฒนา                
28    ลลิภัทร คัมภีระ                
29    กิตติยา บุญเสริม                
30    กิตติกา พลพัฒน์                
31    พรชยา อัมพาผล                
32    สุรดา บุณยนิตย์                
33    ภัควดี เจรฺญธรรมนพ                
34    ปฐมพงษ์ จันโทภาส                
35    วรกร เกวรรณ์                
36    นิพนธ์ ตวานนท์                
37    นพมาศ อุตะมะ                
38    ชุติมา ผดุงกิจ                
39    รัชนี อนันต์ประดิษฐ์                
40    วิลาวัลย์ คำหมื่น                
41    วทัญญู ศรีชาติ                
42    ธัญนันท์ พันธ์เนียม                
43    วิชัย เลิศตันติวงศ์                
44    จตุรพร เสาร์เรือน                
45    ศริญญา สุยะ                
46    นันทวัฒน์ จันทร์ชัย                
47    วรรณวิบูลย์ วงศ์เจริญ                
48    ชาคริต พีระเพ็ญ                
49    สุริยัน สุริยะ                
50    พิชามญช์ อุ่นใจ                


รายชื่อผู้โชคดีจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่             
            
    รางวัล สร้อยคอทองคำ 1 สลึง        
1    คุณสุภัสสรา  มะโนกุล        
2    คุณพรทิพย์  จิตตรง        
            
            
บัตรชมภาพยนตร์ 50 รางวัล(รางวัลละ 2 ที่นั่ง)            
1    คุณชาคริต   ชมภูศรี        
2    คุณนวลจันทร์  สมบุญตัน        
3    คุณกาญจนา  อารีสนั่น        
4    คุณภัทรวดี  ตั้งสุข        
5    คุณนที  ธูปทอง        
6    คุณอินทรีย์  คัมภีรปัญญากุล        
7    คุณชาญ  อ้อมอารี        
8    คุณสุชาติ  ชำนาญ        
9    คุณภูมิพัฒน์  สันติกาน        
10    คุณโมเลกุล  ไชยบุญ        
11    คุณเจษฎาภา  ศรีมา        
12    คุณจุฬาลักษณ์  ภูมพฤษธิ์        
13    คุณชนิกานต์  นิยมรัตน์        
14    คุณฐิติกรณ์  สับตระกูล        
15    คุณณัฎฐพล  ตวงสุวรรณ        
16    คุณสุธาสินี  โถทัย        
17    คุณนาวิน  วงศ์คำตัน        
18    คุณโชติกา  เชียวพิณ        
19    คุณจิณณ์สุภนัย  ภัทรบุญสุขศรี        
20    คุณเปมิกา  พลาเมืองดี        
21    คุณพศษร  จันทร์เงิน        
22    คุณหัสยา  ชัยกันทะ        
23    คุณวินัย  สว่างงาม        
24    คุณจีราพร  ธรรมใจ        
25    คุณณิชนันทน์  นันตาเวียง        
26    คุณณัฐวดี  สุดเสนาะ        
27    คุณสันต์สักถ์  นาคศรี        
28    คุณชาคริต  พุทธภิญโญ        
29    คุณวิภาพรรณ  เจริญศิริ        
30    คุณศักดา  มหิทธิวาณิชชา        
31    คุณอลิสรา  วิลัย        
32    คุณพีรพงษ์  คุดณปการพันธ์        
33    คุณพงศกร  หมื่นเดชธนพงศ์        
34    คุณอานุภาพ  สุขสม        
35    คุณสุธินี  ศรีทรงพล        
36    คุณพันธศักดิ์  บุญรัตน์        
37    คุณสิริกานต์  แก่นเพชร        
38    คุณทศพร  ทิพย์สม        
39    คุณฐิติ  วีรกุลรักษ์        
40    คุณภาวินี  ตั้งกิจโชติ        
41    คุณทราย  ทันทู        
42    คุณเบญจวรรณ  วงเวียน        
43    คุณปาล  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา        
44    คุณณัฐพงษ์  ชำนาญตา        
45    คุณปุญญิศา  สุขะหุต        
46    คุณศราวุฒิ  เรืองศักดิ์มีกุล        
47    คุณปวีณา  กฤชภากรณ์        
48    คุณธนิกุล  มีเงินทอง        
49    คุณธนวัฒน์  จันทร์มา        
50    คุณรัฐศาสตร์  ทรงค่า        
                                                                    
วิธีการติดต่อรับรางวัล                                                
* ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลที่ได้สาขาที่ท่านมีรายชื่อ โดยรับได้ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.-31 พ.ค.59 เท่านั้น  หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์                                                
* กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมอบให้เจ้าหน้าที่ก่อนรับของรางวัล        
* สำหรับรางวัลสร้อยคอทองคำ ทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ทำการติดต่อแจ้งให้ผู้โชคดีทราบ และนัดหมายการรับมอบรางวัลแล้ว