HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโปรโมชั่น MAJOR CELEBRATION เมเจอร์ฯ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

  • 9,374
  • 11 ก.พ. 2014

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโปรโมชั่MAJOR CELEBRATION เมเจอร์ฯ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ฮอนด้า และรางวัลโทรศัพท์มือถือ Samsung เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ได้ทำการโทรแจ้งผู้โชคดีพร้อมนัดหมายการรับมอบรางวัลในวันเสาร์ที่ 15 ก.พ.57 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรชมภาพยนตร์ฟรี , รางวัลบัตรเล่นไอซ์สเก็ตฟรี และรางวัลแว่นตา 3 มิติ สามารถตรวจสอบรายชื่อ โดยผู้โชคดีสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. ถึง วันที่ 16 มี.ค.57 หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์

* กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประชาชนมอบให้เจ้าหน้าที่เมเจอร์ฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล *

รางวัลรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I 1 คัน จากบ.นัติมอเตอร์ จำกัด จำนวน 1 รางวัล

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
1  นพดล ต้นกัน
 

รางวัลโทรศัพท์มือถือ SamSung Galaxy MEGA รางวัลละ 1 เครื่อง จำนวน 2 รางวัล
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
1  ศิริทิพย์ ศิริสะอาด
2  สุภาพร เกิดแก้ว
รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ ระบบ 4DX รางวัลละ 2 ใบ จำนวน 25 รางวัล
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
1  มัลลิกา ประภารัตน์
2  พลอยวรินทร์ ชินะปาย
3  เรืองวิทย์ รุกขชาติกุล
4  ฐิตินันท์ ภารัตน์
5  ศรีวิไล บริทต้น
6  พิทักษ์ ธะนะ
7  อำไพ จรัสดำรง
8  นิภาพร คำโพธิ์
9  นฤมล มั่นวงศ์วิโรจน์
10  สุรเศรษฐ สุ่นสิริ
11  ศตวรรษ วิริยะพันธ์
12  รริสรา จิตธรรม
13  จิราภรณ์ สุยาลา
14  สุกัญญา ดวงงาม
15  ณัฐวดี ลักษณาภิรมย์
16  เจตะวัน โขโลจอง
17  สุชาติ วรเมธพาสุข
18  รสสุคนธ์ จันเรือง
19  กิ่งแก้ว พรคำ
20  อัญชลี เจริญวุฒิธรรม
21  นิตยา ทองยืน
22  ชัยวุฒิ โชวเจริญสุข
23  ณัฐวัฒน์ ล่องทอง
24  เยาวภา ปากาบ
25  ฤทัยรัตน์ แก้วดิษฐ์
รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ IMAX รางวัลละ 2 ใบ จำนวน 50 รางวัล
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
1  ระพีพรรณ โพธิ์ทอง
2  ชนนิกานต์ วงศ์ชัย
3  ธนัท พัฒนาวงศ์
4  กนกศักดิ์ เกิดแก้ว
5  ธาธินี ศรีนวล
6  จันทรันต์ พรหมอินทร์
7  วราภรณ์ ทองทิพย์
8  ปฐมพร สายหมด
9  เฉลิมชัย หาญณรงค์ชัยชนะ
10  วนิดา เลิศธนไชย
11  อนุรัตน์ วงศ์ชัยเจริญ
12  เสริมศักดิ์ วงศ์ทรายคำ
13  กิตติมา ตันชัชวาล
14  กาญจนา กันจินะ
15  วงศ์รวี พรมส์
16  ญาดา ยั่งยืน
17  วุฒิกร ใยชิด
18  วทัญญู ยอดดี
19  พฤทธิ์ เนตรสว่าง
20  ภัทมัย อินทจักร
21  สุดาริน จำหงษ์
22  ศิโรตน์ บุญเรือง
23  ทรงชัย เฮงพระธานี
24  ดุจดาว มีรักษา
25  พรสุดา ร้องคำ
26  อรัญญา โคเซนติโน
27  นพธิไกร จอมภาปิน
28  ธนภัทร เครือสาร
29  พันธพัฒน์ นวลดี
30  ณัฏฐรินดา รินคำ
31  วสันต์ แสนบุตร
32  เบญจพร ธิหลวง
33  สิปปภาส มีทอง
34  นภัสรา สมศรี
35  รัฐพงศ์ สังข์หนุน
36  ภาคินี ทาตะคุณ
37  จุฬาลักษณ์ พิจารณ์
38  สิมิสัน จิระกิตติวุฒิ
39  ณัฐวุฒิ บุญลือ
40  ธาริกา ทัดเทียมดาว
41  พัชรีพร จันใส
42  ภาณุ หอมฉุน
43  วรัญญ์ภรณ์ วัชรศัสตรา
44  เพญสินี แก้วมณีวัฒน์
45  สุเทพ จันทร์สิทธ์
46  รัสมี เวธะนะ
47  อัจฉราพร สิรินาม
48  อนุรัญช์ สุปรนวัษฐ์
49  วรัทยา ธรรมชัย
50  สุดธิดา ตันตระกูล
รางวัลบัตรเล่นไอซ์สเก็ตฟรี 1 ชั่วโมง ที่ Sub Zero Ice Skate Club รางวัลละ 1 ใบ จำนวน 100 รางวัล
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
1  หฤทัย ผึ้งสวยงาม
2  นิรันตรัย นันทโพธิ์เดช
3  อุไรวรรณ์ จิตร์เจริญกุล
4  ภานุวัฒน์ ล้อมวนวงศ์
5  ปาณิสรา ก้องคำ
6  สายฝน ห่วงเจริญ
7  นริศรา ใบงิ้ว
8  นิรันดร์ สิทธิเลิศ
9  นกกระจิบ โรเมอร์
10  พิชชาพร รอดศรี
11  ธมน ชาญศิลามณี
12  นฤเทพ สิทธิเลศ
13  พัชริภา ศิธิอาชารุ่งโรจน์
14  ธิติวุฒิ ศรียอด
15  ขวัญชนก กาญจนวิบุญ
16  มธุริน ใจหงษ์
17  วัชรินทร์ แห้วเพ็ชร
18  ฐิติ พงศ์สุวรรณ
19  วิลาสินี มณีรัตน์
20  ณิชาวีร์ ทองใบ
21  เบญจพร แก้วซาง
22  นงเยาว์ วายุบุตร
23  บงกชกร มีแก้ว
24  ธรรมศาสตร์ คูโดะ
25  อินหลง กันแสง
26  อุไร ประเสริฐสังข์
27  อนุกร ทาวิชัย
28  ชนิน ตักอภิชาติ
29  พิชชาภรณ์ ดาวังปา
30  นุจรีย์ ธงแดง
31  ชิตะพันธ์ ประถมทับ
32  พัธรพล ชิดชม
33  สุจิต บัวแย้ม
34  เสาวลักษณ์ ศรีมูล
35  ธเนตร ผิวสว่าง
36  ชญาภา ศรีวิชัย
37  วนิชญา จันทร์เสน่ห์
38  ชัญญา ปัญญาเข้ม
39  สุพิชญา ฉันทวิจิตรวงศ์
40  วันทนีย์ แสงวัฒนะรัตน์
41  สุเมธี จริจันนา
42  พงศ์ธร วงศ์แก้ว
43  ศรันยพงศ์ แป้นกลาง
44  ธนสนธ์ เด่นชาญชัย
45  เกศสุดา โยรภัตร
46  พินิดา ต๊ะตา
47  มุทิตา คุ้มเถื่อน
48  ตระการ สมศักดิ์
49  ไตรษ์กร พุทธไธสง
50  อำนาจ กันทรกิตติศัพท์
51  ธนสิน ศิลปืประเสริฐ
52  ภาณุพันธ์ จะเบี้ย
53  ศรีจันท์ เมฆสุวรรณ
54  สมกมล สมบัติใหม่
55  เสน่ห์ สายเลิศ
56  บารมี มานพัฒนา
57  วนิดา พูลปัญญา
58  จิตลดา พันธุ์พิริยะ
59  วิรัตน์ สิริธารากุล
60  นวรินทร์ วัฒนศรัย
61  สิทธานต์ จริยาวัฒนรัตน์
62  เดชาธร ลานนาพันธุ์
63  จิดาภา เสงี่ยมสุข
64  วุฒิชัย ไชยกาญจน์
65  เรืองวิทย์ รุกขชาติกุล
66  แคทธรินทร์ โกวิทย์วรวุฒิ
67  สายรุ้ง คำหมื่นยอง
68  รัชปกรณ์ วงษ์รัชโยธิน
69  รัชนี เยอส่อ
70  ราเชนทร์ ขันรินคำ
71  สุภาภรณ์ ศรีประสิทธิ์
72  ศิริวิไล เพ็ชรชูศรี
73  ชัยพร พูนผง
74  วสุ ปฐมอารีย์
75  ปริชาติ แสงคำเฉลียง
76  ชาญศักดิ์ แสงชัยวิเศษกุล
77  ศรีแค ทรัพย์ดี
78  อุดรรัก ปัญญาทิพย์
79  เนตรณพิศ ยิ้มแย้ม
80  อภิสรา นาครู
81  ดารุณี สำเนียง
82  ธีรภัทร เสียสุขสันติ
83  สุชาติ วรเมธพาสุข
84  สรินทร์ อาจฤทธิ์
85  สุภัทรตสา คำปจิว
86  ขจร จาบำรุงวงศ์
87  ฐิรัฐติพงศ์ ใจตุ้ย
88  พิเชษฐ์ บุญคุ้ม
89  พงศธร ปาระมีสัก
90  จีราภรณ์ ชัยชุมดัน
91  กฤษณะ อิ่มมา
92  ปราวิรัตน์ ทษฎร์ดี
93  วรรัตน์ ดิษฐชลอ
94  พรพิมล นันต๊ะกาศ
95  สมศรี มูลมวญ
96  พรมอินทร์ เดียวชนากุล
97  จิระนันท์ ฤกลจิตต์
98  วรรณรดา เต่าบำรุง
99  กัลยา คำวรรณ
100  นัทรพงศ์ สุภัคคุณธรรม
รางวัลแว่นตา3 มิติ ลิขสิทธิ์จากภาพยนตร์ รางวัลละ 1 อัน จำนวน 200 รางวัล
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
1  ศักดิ์ชัย เสริมพานิช
2  มณัญา มหาวัน
3  ยกย่อง พันธ์สกูล
4  จันทร์จิรา บัวลิถึง
5  วิทญา ตันอารัช
6  อำนาจ ผาลใจ
7  กรกฏ พงษ์ขาว
8  ยุทธพงษ์ อินทะสอน
9  กมลพร ภูคาจารย์
10  จักรลักษณ์ เวียงนาค
11  เกสร สุรินทร์ต๊ะ
12  ภากร เกิดสินธ์ชัย
13  ประชา ขาวมานิตย์
14  ธีรนันท์ สุทธาชัย
15  ภควันต์ จิยะพงศ์
16  ภาณุพงศ์ พัศดุธาร
17  อรรถชัย แก้วขัด
18  ศุภรา มะโนวงศ์
19  ภัทราณิษฐ์ สิทธิทรัพย์อาภา
20  ธันยพร ราวกลาง
21  ปรัชญา ศรีธัญฤา
22  ณัฐพงศ์ เกษมุณี
23  พีระพัฒน์ คำบินตา
24  ดนุสรณ์ เวียงโจรก
25  เลอศักดิ์ นกเกตุ
26  อุดม ศิริปัญญา
27  ปราโมทย์ บุญสมร
28  วนัสนันท์ แว่นพรหม
29  ปิยะพล ภูดี
30  วิภัชชา ดาราแจ้ง
31  ริตศุภางค์ เรือนเจริญ
32  อภิชาติ วงศ์ษา
33 จิระประภา ศรีจำปา
34  พันเลิศ บุญคุ้ม
35  จิระศักดิ์ ขอดศิริ
36  นฤมล วงศ์วินิจไพศาล
37  ศรัณยู สนพิทักษ์
38  พนิดา อนุมัติ
39  ชลลดา ตรีวัฒนกูล
40  กรีฑาพล มัธยะจันทร์
41  สัณฆ์ วัฒนชัย
42  อรรถกร จรัสชัยวรรณา
43  เสฏฐวุฒิ วงศ์วุฒิภัทร
44  เตชนิธิ เตชาถถิง
45  ฉันทนา กองตองกาย
46  นัทที บวรธรรมปิติ
47  ธนัทธรณ์ ใจบุญ
48  ปาริชาติ ยกรัตน์
49  ธนวัฒน์ วังพลากร
50  กษิดิศ วงศ์ใหญ่
51  เพริศเพชร พังพรพงษ์
52  วิทรู สิทศิริเชวง
53  พศิน ปั่นทอง
54  จรรจิรา ชุมภู
55  นัฐพล เพิงตา
56  รัดชนก สันติคุณากุล
57  สายฝน ศรีลิมปนนท์
58  จารุวรรณ จารุภูมิ
59  ผดุงเกียรติ ไชยสุข
60  ณัฐพล ผลเชื้อ
61  เกวลี ศิวายพราหมณ์
62  รุจิรมณ์ พรหมศรี
63  ปริฉัตร เอี่ยมรอด
64  อ้อมจิต ว่องวาณิช
65  ดำรงศ์ มงคลโรจน์กุล
66  วัชระ สอดบุญ
67  ณัชชา แซ่ยะ
68  ศรัณยวีร์ อำสี
69  บรรจง ใจปาน
70  ศุภวัฒน์ สุภาวะ
71  นัฐพล คนชม
72  วิราภรณ์ เทพบัญฑิต
73  ศรัญญา ทุ่งสงค์
74  ศศิภาวรณ์ ผัดตัน
75  พุฒิพัฒน์ กตัญญูวิวัฒน์
76  เกรียงไกร คุณชม
77  พัสกร วงศ์ชรัตน์
78  วรกมล นกแก้ว
79  หทัยชนก เผือกสวัสดิ์
80  เพ็ญพยอม อภิดา
81  สุนทรี ภูมิศิริรักษ์
82  สุรีย์ อ่อนสนิท
83  อนงค์นภา ธิ่นจิตต์
84  สุรีย์ อ่อนสนิท
85  เพ็ญพยอม อภิดา
86  หทัยชนก เผือกสวัสดิ์
87  พัสกร วงศ์ชรัตน์
88  เกรียงไกร คุณชม
89  พุฒิพัฒน์ กตัญญูวิวัฒน์
90  ศศิภาวรณ์ ผัดตัน
91  ศรัญญา ทุ่งสงค์
92  วิราภรณ์ เทพบัญฑิต
93  นัฐพล คุนชม
94  ศุภวัฒน์ สุภาวะ
95  บรรจง ใจปาน
96  ศรัณยวีร์ อำสี
97  ณัธชา แซ่ยะ
98  วัชระ สอดบุญ
99  ดำรงศ์ มงคลโรจน์กุล
100  อิ้อมจิต ว่องวาณิช
101  ปริฉัตร เอี่ยมรอด
102  รุจิรมณ์ พรหมศรี
103  เกลลี ศิวายพราหมณ์
104  ณัฐพล ผลเชื้อ
105  ผดุงเกียรติ ไชยสุข
106  จารุวรรณ จารุภูมิ
107  สายฝน ศรีลิมปนนท์
108  รัดชนก สันติคุณากุล
109  นัฐพล เพิงตา
110  จรรจิรา ชุมภู
111  พศิน ปั่นทอง
112  วิทูร สินสิริเชวง
113  เพริศแพรว พังพรพงษ์
114  กชิดิศ วงศ์ใหญ่
115  ธนวัตน์ วังพลากร
116  เสกสรร คงพิบูลย์
117  หฤทัยนก เลิศกิติพิพัฒน์
118  น้ำทิพย์ สหัสสพาศช
119  สิรินทร์มาส ปิยะเบญจพร
120  กชกร ใฝ่แก้ว
121  ขัตติยา อินทรา
122  ณพล พีระพัชร์
123  โยธกา ฝักฝ่าย
124  อรุพร ดอนเส
125  พัฒฑณา อินทะชัย
126  จันทร์สุดา ท้าวอ้าย
127  ศรัณย์ สนพิทักษ์
128  ธนากร อินประดิษฐ์
129  ชนิตร์นันท์ คำมีผล
130  ณัฏฐ์ ยังมะลัง
131  จิรประภา ศรีจำปา
132  ชุติกาญจน์ สร้างสกุล
133  จิตศุภางศ์ เรือนเจริญ
134  รักษ์พงษ์ บุญเรือง
135  ศิริวิไล เพชรชูศรี
136  พรพิมล นันต๊ะกาศ
137  กนกพร โชติชื่น
138  ฐานันต์ แก้วดิษฐ์
139  ศตายุ สิทธิกาน
140  พงศธร วงศ์แก้ว
141  ณภัทร ภู่สิริอนุสรณ์
142  ณัฐพงษ์ เกษมุณี
143  ลักษมันตร์ บุญชู
144  อริสา เกตุนุ้ย
145  ณัฐนารี โนจากุล
146  สุภาพร วงศ์แปง
147  อัสสกุล สุทธิวรรณ
148  ภานุพงศ์ พัศดุธาร
149  ฐิติมา วงศ์เศวตกุล
150  เศวต ศีรีวิวัฒน์ไพทร
151  เกียรติศกดิ์ ศรีภูมิวงศ์
152  สมศักดิ์ ท้าวก๋า
153  อัมพวรรณ กันธะวงศ์
154  วนภา บุญรัตน์
155  โสภา จันทร์เช้า
156  สโรชา พูลธนะ
157  นิรันดร์ สิทธิเลิศ
158  ธีระพงษ์ เขื่อนคุ้ม
159 เดชณรงค์ชัย พรมลี
160  ฉวีวรรณ สุวรรณภาพ
161  บุณยาพร บุญสูง
162  ณัฐนรี บุญลิขิต
163  พรรณพฤษา เพชรพุ่ม
164  อนุวัตร จุ่มติ๊บ
165  เยาวเรศ เพชรปา
166  สายฝน ห่วงเจริญ
167  บารมี พานพัฒนา
168  ชวัลรัตน์ ไทยหนุ่ม
169  อาทิตยา ดุลยภากร
170  อัจฉรา เจริญวุฒิธรรม
171  วรินทร นนทะธรรม
172  วีรชัย เกิดแจ้ง
173  นพดล หลวงใจ
174  สุวพีร์ มังตรีสรรค์
175  สิมิลัน จิระกิตติวุฒิ
176  พัชรี รุ่งจรัสศิริ
177  วรรณพร กิติคุณ
178  อโณทัย ยิ่งยวด
179  อาภัสรา สมศรี
180  ปิยาภรณ์ เพ็ญประไพ
181  ทานตะวัน จอมแปง
182  ปัทมา ณ เชียงใหม่
183  จีราภรณ์ ชัยชุมตัน
184  ประทานพร ชิมาดะ
185  อนุรักษ์ บุตรเบ้า
186  จุฑารัตน์ ปานทอง
187  ณัฐณิชา คำแปง
188  พิทักษ์ ธะนะ
189  จีระศักดิ์ รอดศิริ
190  กระแสสินธ์ ศรีสุพรรณทอง
191  พัฒนา หวังวนกุล
192  สายฝน ชุ่มแสง
193  กัญญรัตน์ พิมปัญญา
194  ธีรภัทร ใจหล้า
195  อภิชา ไชยเหล็ก
196  นัชชา เกิดแก้ว
197  ไพศาล อุทัยยศ
198  กมลชนก จายะศักดิ์
199  วราภรณ์ ภิรมย์เลิศอมร
200  กมลกานต์ ทองก้อนสิงห์