HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีโปรโมชั่น MAJOR CELEBRATION สาขาเชียงราย

  • 6,980
  • 10 ก.ค. 2014

รายชื่อผู้โชคดีจากโปรโมชั่น MAJOR CELEBRATION ฉลองครบรอบ 3 ปี

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเชียงราย

รถจักรยานยนต์ Scoopy I   จำนวน 1 รางวัล   จากกรีนวิง

1.   นางสาวลักษิกา อัมพุช * จะมีการรับมอบรางวัลรถจักรยานยนต์ในวันพฤหัสที่ 10 ก.ค.นี้ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเชียงราย

รางวัลแว่นตา 3 มิติ ลิขสิทธิ์จากภาพยนตร์ จำนวน 20 รางวัล

1.   MIJU  YEHBIANG 2.   นางวชรพร จิตรไพศาล 3.   วันชัย  ไวเขียว 4.   นายกนก  ดอกคำ 5.   นายจิรศักดิ์  แซ่เต็ม 6.   นายยงยุทธ  บุตรพรม 7.   ภคมน ฟูแก้ว 8.   พิมประภา บันเขื่อนขัติ 9.   นายอิศรา ธนะ 10. ปองพล  สุริยะกันธร 11. นางสาวจันจิรา ยอดมณีบรรพต 12. อภิญญา ใจมิภักดิ์ 13. นายบุญนาค  สักหมงคล 14. นายอรรถพล  พวงมาลา 15. นายภานุพงศ์  จันธ์นุยาตร 16. นรชัย  เศรษฐรัตนวิมล 17. วิรัสยา  บุญฮาร 18. แสงดาว  พรมตัน 19. Suttipong  wongja 20. เภกิโรจน์  เภกะนันท์

รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ

1.   นายบรมัตถ์ ท้าวแก่นสาร 2.   วริทธ์ธร  พรมเผ่า 3.   ศิลา  จองอยู่ 4.   นายภานุวิชญ์  บุญธิมา 5.   จุฑารัตน์  แก้วรากมุข 6.   นางสาวนภารัตน์  รูปดี 7.   นางสาวยศวดี  ทะถา 8.   นางสาวลัดดา  วัฒโก 9.   จิราภรณ์  ฟูใจ 10. เจริญ  นามะเส็น 11. ชนม์นิภา  ทาสุรินทร์ 12. ฉัตรดนัย  ชัยมินทร์ 13. นางอรพิน  โครมี่ 14. เอกพัชร  พิมพ์เสนา 15. ปวีณา  ปัญญาทิชา 16. จุลดิษฐ์  วีรศิลป์ 17. สุริยะ  อยู่พุ่ม 18. ปรวุฒิ  ศิริพิรุณ 19. นัดดา  ดอกไม้งาม 20. อัญชลี  ปวงประสาร 21. วิเชียร  วายลม 22. อริณสราลักษณ์  พินิจไกร 23. พัทธนันท์  เมฆตั้งสกุล 24. ขวัญนภา  ยากอง 25. อจลวิชญ์  ผามั่ง 26. ไข่มุก  วงค์ใหญ่ 27. อัจฉรีย์  อักษรวงค์วิทยา 28. นิภาพร  ตาคำ 29. นงค์ลักษณ์  ศรีจันทร์ 30. ต้นสน  อุบลศรี 31. ฉัตรมงคล  สีเหลือง 32. เด่นชัย  อธิบุญพรัณย์ 33. ภัทรภูมิ  วงศ์พรหม 34. นิยดา  ศรหล้า 35. เรณู  ราษเสงี่ยม 36. พิษณุ  สุดาต๊ะ 37. จักริน  หิรัญพานิช 38. บางติพุม  ขดนัด 39. ฐาปนา  ทองจินดา 40. พองเพชร  ชัยแก้ว 41. ศุภาวัลย์  หอมนาน 42. วันเพ็ญ  ข่ายทอง 43. องลวิชญ์  ภามัง 44. พรทิพย์  เลิศทองโหย 45. สันติภาพ  ลือชา 46. แยน  เต็งเจริญพงศ์ธร 47. สายใจ  ไวดม 48. สุภาภร  ใจจุมปา 49. เสาวนีย์  ปันคำ 50. ทัศรีย์  โอกาดะ 51. พบพนิต  กันทาสุวรรณ์ 52.เสาวนีย์  ปันคำ 53. ณัฐพล  กิจพิทักซ์ 54. สรวิศ  ขาวสายางค์ 55. จิรัชญา  สุวรรณชูรี 56. นันทนา  อุ่นศรี 57. สุชาติ  ปารมีศิริ 58. กันต์  สระแก้ว 59. จักราวุช  ทาศรีวิชัย 60. ธีรวัฒน์  กิตติพัตร 61. สงกรานต์  ภารัตรภูมิ 62. อภิวัฒน์  พวงลำไย 63. วศิน  ใจดี 64. ศุจันทปภา  เติมศิริกุล 65. ดารินทร์  วุฒิธรญคณาพร 66. เสาวลักษณ์  พงษ์วิริยะกุล 67. จิราพรรณ  ต้นลอ 68. ณัฐวุฒิ  มังคลาด 69. นภัสสร  วงศ์ประภัสสร 70. รุ่งอรุณ  ไชยวงค์ 71. อาทิตย์  วงศ์บุญชัยเลิศ 72. แสงอุษา  เภสัชพิพัฒน์กุล 73. ประภาวรินทร์  จันทรคณา 74. จันทิมา  แซ่ลี 75. ลักษิกา  อัมพุธ 76. สมชาย  ชมเชย 77. กมล  โนชัย 78. สหัตพงศ์  นิทอนวร 79. ศิวกรณ์  วงศ์วิโรธน์รักษ์ 80. นวลเนตร  สุตะวงศ์ 81. อมรรัตน์  บุญมาละ 82. สรัลพร  ศรีวรรณา 83. ภัชรณันต์  ศรีประเสริฐ 84. ปริยวิศว์  เถื่อนบุญ 85. กานต์  มหาวงศ์ 86. วิภา  ถูกนึก 87. ศุภกฤต  แสนคำหล่อ 88. กุลจิรา  นาคจันทร์ 89. จิรเชษฐ์  จิตนใคร่ครวญ 90. ปรัชญา  วงศ์คำ 91. จิราพร  เสธา 92. พันธ์ลัดดา  เลิศสกุณี 93. ปริณดา  สิทธิโสด 94. พัชรินทร์  อิทร์ชัย 95. เมธานันท์  ไชยชนะ 96. กิตติศักดิ์  ทับทิมเขียว 97. กมลทวี  นามเมือง 98. ประภาพรรณ  เตรทิน 99. สุณัฎฐา  ไชยชนะ วิธีการติดต่อรับรางวัลแว่นตา 3 มิติและรางวัลบัตรชมภาพยนตร์ - ผู้โชคดีเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อรับรางวัลได้ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเชียงราย - ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 57  (หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์)