HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี - ดูหนัง เดือน กรกฎาคม นี้ ลุ้นบินฟรี ตะลุย Universal Studio ประเทศญี่ปุ่น

  • 19,338
  • 09 ก.ย. 2015

ประกาศผู้โชคดี ได้แก่
หมายเลขโทรศัพท์ 085-694-4XXX
 

ทางเจ้าหน้าที่ จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผู้โชคดีต่อไป


เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ชวนคุณส่ง SMS ลุ้นบินฟรี ตะลุย Universal Studio ประเทศญี่ปุ่น เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่องใดก็ได้ ในเดือนกรกฏาคมนี้ ร่วมสนุกโดยพิมพ์ JP#ตามด้วยหมายเลขหลัง Tax invoice ของตั๋วหนัง ส่ง SMS มาที่ 4545111 (ครั้งละ 3 บาท)


รายละเอียดของรางวัล
• Package Tour พร้อมที่พัก สำหรับ 2 ท่าน 6 วัน 4 คืน  จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
• บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น (ชั้นประหยัด) จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง บัตรสำหรับเล่นเครื่องเล่นที่ Universal Studio Japan (One Day Pass) จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ)


การติดต่อรับรางวัล
• ผู้โชคดีต้องแสดงหางบัตรชมภาพยนตร์ตัวจริง (ที่ใช้ส่งร่วมกิจกรรม) พร้อมบัตรประชาชนประจำตัว ที่ อาคาร 3 ชั้น 13 เมเจอร์ ซีนีแอด (รัชโยธิน) ภายในวันที่ 15 กันยายน 2558 เฉพาะวันทำการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.30 – 17.00 น. เท่านั้น โทร.02-511-5427-36 ต่อ 894
• หากผู้โชคดีไม่ติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้และทางบริษัทฯจะจับรางวัลให้กับผู้โชคดีท่านอื่นต่อไป


เงื่อนไขการรับรางวัล
• ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเดือนกรกฏาคม ทุก 1  ที่นั่ง ทุกระบบที่มีโปรแกรมเข้าฉาย ที่โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีสิทธิ์ในการส่ง SMS 1 ครั้ง เริ่มส่ง SMS ได้ตั้งแต่วันที่ 1กรกฏาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2558 เวลา 23.59 น. (ยึดถือเวลาตามนาฬิกาของบริษัทฯ) จับฉลากผู้โชคดีในวันที่ 8 กันยายน 2558  ประกาศผล 9  กันยายน 2558 ทาง www.majorcineplex.com
• แพ็คเกจรางวัล ประกอบด้วย 1.บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย จำนวน 2 ที่นั่ง 2. Package Tour พร้อมห้องพักสำหรับ 2 ท่าน 6 วัน 4 คืน (Standard Room) จำนวน 1 ห้อง 3. บัตรสำหรับเล่นเครื่องเล่นที่ Universal Studio Japan (One Day Pass) จำนวน 2 ใบ
• พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการและไม่มีสิทธิได้รับรางวัล
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีหางบัตรชมภาพยนตร์ตัวจริง (ที่ใช้ส่งร่วมกิจกรรม) พร้อมบัตรประชาชน และข้อความ หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ส่ง SMS เป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากแสดงหลักฐานไม่ครบหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการมอบของรางวัลให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น  (กรณีเป็นผู้เยาว์ ควรมาพร้อมผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตนว่าเป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่ได้รับรางวัล)
• ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
• ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิให้กับผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุกกรณี
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
• หากผู้โชคดีไม่ตกลง ไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ
• การตัดสินและดุลพินิจใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
• ผู้โชดคีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากแพ็คเกจรางวัลของทางบริษัทฯ ด้วยตนเอง ตลอดระยะเวลาระหว่างการเดินทาง
เงื่อนไขการจองตั๋วเครื่องบิน
•  ผู้โชคดีจะต้องทำการชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการออกบัตรโดยสาร ให้กับสายการบินไทย(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางสายการบินไทยกำหนด) เมื่อออกบัตรโดยสารไปแล้วไม่สามารถนำมา refund และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้
• การเดินทางทั้งไปและกลับต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้นและในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเส้นทางบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเที่ยวบินหรือเส้นทางอื่นของทางบริษัทฯ ให้กับผู้โชคดีต่อไป
• ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง


ระยะเวลา : 1 - 31 กรกฏาคม 2558


สาขาที่ร่วมรายการกิจกรรม : พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีนีอาร์ต, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี ทุกสาขาทั่วประเทศ