HIGHLIGHT CONTENT

ภาพบรรยากาศงานประชาสัมพันธ์ บัตรสมาชิก M Gen Freedom สำหรับชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

  • 7,382
  • 11 พ.ย. 2014

เนื่องจากในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ทางชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีมีการจัดงานประชุมประจำเดือนของทางชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ช่วงเวลา 09:00 น. – 12:00 น.  ซึ่งทางเมเจอร์จะเข้าไปร่วมกิจกรรม สนับสนุนส่งเสริมด้านต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัตรสมาชิก M Gen Freedom อีกด้วย