HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ลุ้นรับแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ดินแดนมหากาพย์แห่ง The Wolverine

  • 5,671
  • 30 ส.ค. 2013

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่น ร่วมเปิดประสบการณ์ญี่ปุ่น ดินแดนมหากาพย์แห่ง The Wolverine กับ H.I.S

รางวัล แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน จำนวน 6 รางวัลๆละ 2 ที่นั่ง 1.คุณกาลัญญู โสภา โทร.086-680-95XX 2.คุณเวสารัช  เกล็ดจีน โทร.088-259-08XX 3.คุณอัมพันธุ์ ใจปู โทร.091-301-39XX 4.คุณภานุพันธ์ พริ้งไทย โทร.087-114-43XX 5.คุณฐากูร เพชรกำบังทัย โทร.081-854-71XX 6.คุณชบาไพร อำไพ โทร.084-657-75XX

ติดต่อรับรางวัล ฝ่ายการตลาดเมเจอร์จะติดต่อผู้โชคดีทางโทรศัพท์เท่านั้น ภายในวันที่  6 กันยายน 2556

ข้อกำหนดและเงื่อนไข •    ผู้โชคดี 1 ท่าน (ชื่อ-นามสกุล) มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล/ 2 ที่นั่ง เท่านั้น •    ผู้โชคดีทั้งหมดต้องเดินทางพร้อมกันเป็นหมู่คณะ กำหนดเดินทาง 18-23 กันยายน 2556 โดยไม่สามารถแยกเดินทาง หรือเปลี่ยน / ขอเลื่อน เวลาเดินทางได้ •    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิด ชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้โชคดีขอวีซ่าไม่ผ่าน และ/หรือมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศจากเจ้าหน้าที่ของประเทศญี่ปุ่น •    ผู้โชดคีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากแพ็คเกจรางวัลของทางบริษัทฯ ด้วยตนเอง ตลอดระยะเวลาระหว่างการเดินทาง •    พนักงานบริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ จำกัด / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง / คณะกรรมการดำเนินรายการพร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ •    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ และนามสกุล ตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุไว้ในระบบการลงทะเบียนเท่านั้น โดยที่ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีผู้โชคดีที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยมีเอกสารรับรองมายืนยันในการรับรางวัล) •    ผู้โชคดีต้องเดินทางตามโปรแกรมที่ทาง บริษัททัวร์ฯ กำหนด หากไม่สามารถเดินทางได้ในเวลาที่กำหนด ไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นๆ หรือ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นๆ ได้การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม ที่ทำตามกติกาไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า •    ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้) •    ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ •    หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามถือว่าสละสิทฺธิ์และบริษัทไม่อาจชดเชยเป็นมูลค่าเงิน หรือรางวัลอื่นๆได้