HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Hatyai Cineplex Movie Summer 2014

  • 6,908
  • 17 ก.ย. 2014

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Hatyai Cineplex Movie Summer 2014

หาดใหญ่ซีนีเพล็กซ์ร่วมกับพิธานพาณิชย์และอริยมอเตอร์ มอบโชคจับรางวัล รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy-i และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า 100,000บาท ซึ่งมีการจับรางวัลในวันพฤหัสบดี ที่ 10 เม..ที่ผ่านมา  โดย คุณดลฤดี ธรรมธวัช ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานการตลาด ตัวแทนจาก บริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด และ คุณพิทยุตม์ วงศ์แสงขำ ผู้จัดการโรงภาพยนตร์ หาดใหญ่ซีนีเพล็กซ์  ร่วมจับรางวัล ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์  Honda Scoopy-i 1 คัน จากบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด

ได้แก่ คุณ  เนตรชนก   ดำล่อง 081-36883XX

 

ตั๋วหนัง 10 ที่นั่ง 10 รางวัล

1 อคิราภ ปัญจะอริยะ 084-19334XX
2 ประยูร   ไพบูลย์เสน่ห์ 081-95719XX
3 เทิดศักดิ์   แซ่ชิ้น 080-38029XX
4 สภนัย   เปงช่วย 086-96377XX
5 อภิชาติ  พัฒนธานี 081-54179XX
6 ศักดิ์ดา   ศรีวรรณ 083-81371XX
7 นิคม   เสนแดง 089-59614XX
8 ปิยะกร  สุวรรณมณี 084-85370XX
9 สมร  รุ่งวิชานิวัฒน์ 093-58274XX
10 นันท์นิชา   หมัดขาว 089-89867XX

ตั๋วหนัง 2 ที่นั่ง 100 รางวัล

1 มัรยานี  เจ๊ะเต๊ะ 089-97584XX
2 ศศิร์รัช  ว่องสัตยธรรม 093-62566XX
3 กันตภณ  ตันสกุล 086-95564XX
4 วิธิทธิ์พล  เลิศบุตรศราคาม 094-58249XX
5 วชิรญาณ์  เผ่าวรรชนะพันธุ์ 093-65637XX
6 สภาวเดือน  ธีระกุลพิศุทธิ์ 084-62828XX
7 อุทุมพร  องอาจ 087-21334XX
8 ธีรพัฒน์  ฤกษ์ดี 098-26144XX
9 อภิญญา  เจริญวงค์ 090-00773XX
10 สิริประภา  สุขศรีเมือง 083-64229XX
11 อารีรัตน์  ชนกน้อย 086-74747XX
12 กุสุมา  ปานเล็ก 083-65657XX
13 ศรัณยู  ทองรุด 089-46737XX
14 ศิริพงษ์  รุ่งอำไพ 081-96347XX
15 ศราวุธ  ดิสระพงศ์ 081-54000XX
16 ดวงพร  ศรีชูเกียรติ 082-59416XX
17 หม่าจันเจี๋ย  ไชยวงค์วัฒน์ 081-29821XX
18 กฤตวรรษ  ชัยรัตน์ 093-68526XX
19 อภิชิต  กลันตรานนน์ 080-24584XX
20 ศุภกฤต  ลัภกิตโร 089-13083XX
21 กนก  เบญจบุญยฤทธิ์ 087-39347XX
22 พิมพา  เศหะเดโช 080-27587XX
23 อรรถพร  จินดารักษ์ 081-25899XX
24 กฤษฎา  วงศ์ญะพันธุ์ 085-08151XX
25 ภูมิ  นาคสง่า 086-88753XX
26 ชาญชัย  สินธุเจริญ 089-73259XX
27 หทัยภาพ  แซ่หลี 086-96650XX
28 นำโชค  ชำนาณวงศ์ 089-74381XX
29 กนกวรรณ  อินทรีศมี 082-43079XX
30 กมลวรรณ  นิ่มตระกูล 091-87654XX
31 กิตติพงษ์  หงษ์มณี 084-19354XX
32 โภไคย  กลิ่นสุวรรณ 093-63231XX
33 เมธา  สระสรใย 089-46263XX
34 องค์ชนอภา  เจนวาณิชย์ 089-46668XX
35 วีรพันธุ์  มั่นคงวิวัฒน์ 089-46494XX
36 จันเพ็ญ  ชูเรือง 087-48250XX
37 ธรัญญา  นิ่มจงจิตร 085-08199XX
38 ธันย์ชนก  พรมบุตร 085-35116XX
39 ศุภกฤต  ลัภกิตโร 089-13083XX
40 พูลผล  จันทร์เพ็ง 095-09059XX
41 อุสมานีย์  เจะมะ 089-59537XX
42 ปัณณิกา  สมิทธิเวศมี 088-39995XX
43 กฤตภาส  ศศิอังกูร 091-84659XX
44 จิร่าภรณ์  จันทร์อินทร์ 084-05273XX
45 อนัตตา  พัชรวิจิตร 086-37673XX
46 ชนัญธิดา  ทองไสย 083-64223XX
47 อรวรรณ  แงขาว 089-46608XX
48 ฟารีดา  หะยีหมัด 084-85684XX
49 อโนชา  พุฒิภูมิพงศ์ 089-65510XX
50 สมศักดิ์  สว่างจันทร์ 080-54505XX
51 ปรมะ คมวริทธิ์ 086-41254XX
52 ไชยพัฒน์ ศรีนู่น 084-19883XX
53 นพคล หมัดอ่าหวา 080-54415XX
54 รุสดี หสงเกต 085-06647XX
55 มัสลิน เดเรอรับ 088-79084XX
56 ณัฐวุฒิ สิทธานุรักษ์ 089-87083XX
57 วารี ชีวศรีรุ่งเรือง 089-46620XX
58 ปิยะภรณ์ ขนทองแก้ว 082-81940XX
59 อาซีซะห์ ฮัมประยูร 093-70855XX
60 นัทธพงศ์ แก้วพันธุ์พงษ์ 086-29425XX
61 pairat kulsayumporn 085-37327XX
62 วัชระพันธ์ พรมบุตร 091-04888XX
63 อดิศักดิ์ เทพทรินร์ 087-39681XX
64 พีรณัฐ แสงสุริยันต์ 081-54394XX
65 เชาวริน เกษมสิทธิโชค 086-02666XX
66 รุ่งทิพย์ ตาแก้ว 088-79063XX
67 สมุลดี ขรีชัย 081-65396XX
68 สุพรรษา มณีรัตนโชติ 081-95766XX
69 ทิพยพร แซ่ภู่ 086-95922XX
70 จารุพรรณ สุขใส 099-35635XX
71 จรัสศรี พงศาดี 091-77355XX
72 อัจฉราภรณ์ แสงตะวัน 081-95772XX
73 กอบแก้ว แสงขาว 081-09537XX
74 วริทธิ์ ศรีพจนารถ 081-27060XX
75 สันติ สีล่ำ 084-30092XX
76 นุชนารถ จิตติภาณุโสภณ 080-71450XX
77 จักรพงศ์ โอถาบูรณะกุล 082-43238XX
78 สุรีย์ สาเหล่ 081-96561XX
79 ศุภอรรถ บิลหลา 087-47819XX
80 จิดาภา ส่งศรี 085-89967XX
81 รสสุคนธ์ สุขการณ์ 080-54514XX
82 ปาริฉัตร แก้วดมกุล 080-54875XX
83 ศิริรัตน์ เจษฎากิจวงศ์ 081-74831XX
84 เพ็ญสุพพัต ทองคโชค 087-51634XX
85 รุจิรา สุขเกษม 089-29288XX
86 อุบลรัตน์ แก้วน้อย 084-96156XX
87 มนูเวทย์ โชติช่วง 086-28828XX
88 ไพศาล มะโรรมย์ 081-39777XX
89 เยาวลักษณ์ แก้วเอี้ยน 081-59884XX
90 สุมณฑา สั่งช่วง 086-29928XX
91 เรื่องสุช ทศกูล 086-59700XX
92 อารยา จันทรโร 086-96532XX
93 ฮีอาม รุ่มหีม 084-11187XX
94 ศิไพร บัวแย้ม 081-76628XX
95 เกื้อกูล สุชเกษม 089-89615XX
96 ฐณัฐชัย กฤษฎิ์หิรัญทวี 093-14294XX
97 ศุภพริตน์ ลักาณกายจน์ 081-54008XX
98 นาญีย สลีฮีน 083-19595XX
99 วชิรฎา แสงอร่าม 088-39212XX
100 ชัยวุฒิ มนัสเกียติ 081-77829XX

เงื่อนไขการรับรางวัล

โดยผู้โชคดีสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง www.majorcineplex.com และติดต่อรับของรางวัลได้ที่โรงภาพยนตร์หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซนทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ ได้ตั้งแต่วันนี้ วันที่ 15 ต.ค 57 * กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประชาชนมอบให้เจ้าหน้าที่เมเจอร์ฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล *