HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม หลวงตาใจดี แจกฟรีสร้อยคอทองคำจากห้างทองเยาวราชกรุงเทพ!! กว่า 1 ล้านบาท!

  • 12,857
  • 30 ก.ย. 2019

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม หลวงตาใจดี
แจกฟรีสร้อยคอทองคำจากห้างทองเยาวราชกรุงเทพ!! กว่า 1 ล้านบาท!

ผู้โชคดีได้รับสร้อยคอทองคำ 1 สลึง จำนวน 144  เส้น จากห้างทองเยาวราชกรุงเทพ (เส้นละ 6,125 บาท รวมค่ากำเหน็จแล้ว) *อ้างอิงราคาทองคำรูปพรรณ 1 บาท = 20,700 บาท (ไม่ร่วมค่ากำเหน็จ) *อ้างอิงราคาทอง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. รายชื่อดังต่อไปนี้

ภาคอีสาน

เบอร์

สาขา

คุณภคจัฒน์ ศิริพันธ์

096716xxxx

บ้านดุง

คุณอนุกร ภูมิภาค

095386xxxx

อุบลราชธานี

คุณชตวรรธน์ เกติยะ

044363xxxx

 

คุณวีรชัย สิทธิพรม

093965xxxx

บ้านดุง

คุณสุดที่รัก เคารพ

093089xxxx

พล

คุณวิชัย โพธ์ทอง

086561xxxx

ชัยภูมิ

คุณพัชมณฑ์ ภาเรือง

081069xxxx

อุบลราชธานี

คุณก่อศักดิ์ พูลลาภ

 086222xxxx

ขอนแก่น โนมม่วง

คุณจิรรภา กรรชอนสุข

080449xxxx

พิมาย

คุณประภาศิริ ศรีพยัคฆ์

093321xxxx

หนองกี่

คุณรังสิยา แสงเอื้อพ่อ

080757xxxx

สกลนคร

คุณปัญญาอุร ลุ้ยกะมุด

098206xxxx

หนองบัวลำภู

คุณนพวัน เภาสองชั้น

098686xxxx

สุวรรณภูมิ

คุณอภิชญา เฉียนหอม

06444xxxx

หนองกี่

คุณภัทรนันท์ หล้าโพนทัน

093554xxxx

ขอนแก่น

คุณนิวัฒน์ พิมแสง

086854xxxx

ขอนแก่น

คุณศุภวิชญ์ จักรคำ

086638xxxx

สุวรรณภูมิ

คุณมนตรี สีดา

088327xxxx

ยโสธร

คุณกัญญาณี ทองควง

091137xxxx

หนองกี่

คุณคงศักด์ ขุมาทรัพย์

080101xxxx

หนองกี่

     

ภาคตะวันออก

 

 

คุณอริชัย เงางาม

063821xxxx

มาบตาพุต

คุณศิริรัตน์ ราพสกุล

086157xxxx

สัตหีบ

คุณลักฬ์ดานนท์ หวังมุุดดี

091182xxxx

ชลบุรี

คุณพรทิพย์ สีลากุล

087833xxxx

แกลง

คุณชลธิชา แสงมณี

080641xxxx

แกลง

คุณนฤมล แก่นธรรม

086108xxxx

แกลง

คุณมรนภัส นนทมาราช

085398xxxx

ฉะเชิงเทรา

คุณธนากร แก้วนคร

084637xxxx

ระยอง

คุณปราณี ในจิต

061586xxxx

ระยอง

คุณพิชัย โกตะนานนท์

081862xxxx

สัตหีบ

คุณณัฐภูมิ แสนไพศาล

088921xxxx

 

คุณกรรณการ์ เล็งไธสง

085096xxxx

ชลบุรี

คุณชไมพร อุดมรัตน์

065608xxxx

ศรีราชา

คุณนัทชมน ศรีเจริญ

099045xxxx

ชลบุรี

คุณชลินทรา ปริโยทัย

064718xxxx

 

คุณวรวศัญช อรรคะเศรชฐ์

061453xxxx

ชลบุรี

คุณดุษดี โตศิริ

095716xxxx

ฉะเชิงเทรา

คุณณิชาภา แก้วเกิด

093869xxxx

ระยอง

คุณจักรพงษ์ ชิยพงษ์

094854xxxx

ฉะเชิงเทรา

คุณนิษฐา ทองพูล

099339xxxx

ฉะเชิงเทรา

     

ภาคเหนือ

 

 

คุณณัฐวิภา คำตรง

081408xxxx

กำแพงเพชร

คุณสิริยากร มอไธสง

082883xxxx

วิเชียรบุรี

คุณวิภาดา โตเส็ง

094786xxxx

พิษณุโลก

คุณนัชญา เครือโม

091758xxxx

ลำปาง

คุณอำพร อุดมลาภ

081043xxx

 

คุณประกาย แน่นอุดร

089056xxxx

พิษณุโลก

คุณอทุย เป้งน้อย

084805xxxx

ลำปาง

คุณพรพรรษา อุทธา

080060xxx

จอมทอง

คุณศรินญา ยะเงิน

090978xxxx

จอมทอง

คุณสุทิตา แซ่เจ็ง

089839xxxx

 

คุณกรกมล พ้นภัยพาล

065846xxxx

พิจิตร

คุณพจนีย์ ฉัตรมินธ์

083630xxxx

กำแพงเพชร

คุณวีรภัทร์ พิพิธ

084232xxxx

วิเชียรบุรี

คุณสุดารัตน์ สีดาว

094635xxxx

พิษณุโลก

คุณนุชนาฎ ศรีฟ้า

098249xxxx

 

คุณปาณิสรา โอดละม้าง

095271xxxx

พิจิตร

คุณพีรพงษ์ นนทรา

098761xxxx

พิษณุโลก

คุณสงกรานต์ พานิชเจิรญ

063968xxxx

พิษณุโลก

คุณเสน่ห์ ซองดี

086080xxxx

พะเยา

คุรอภิสิทธิ์ ชัยเมืองมูล

063027xxxx

ลำปาง

     

กทมฯ และปริมลฑล

 

 

คุณปัทมา สุพรรณจุ้ย

063271xxxx

เพชรเกษม

คุณภูเบศ หยางชัยการ

092465xxxx

บางนา

คุณสายฝน ทองมี

082792xxxx

ซีคอน

คุณจีรนันท์ ศรีสุวรรณ

098693xxxx

บางแค

คุณกัญญา ด้องคำ

062293xxxx

พระประแดง

คุณธนกฤต กลีบโอบ๋วย

098693xxxx

บางแค

คุณปรีชา ภูผ่านแก้ว

095497xxxx

สามเสน

คุณณิชานันทน์ สำราญใจ

081918xxxx

สามเสน

คุณจารียา ชิ้นเกษร

098627xxxx

สำโรง

คุณเฉลิมรัตน์ ทองเชิญ

087512xxxx

บิ๊กซี คลอง 6

คุณภัทธณิญา กอเดช

089484xxxx

ศาลายา

คุณสิริรัตน์ ไกรพิมาย

098259xxxx

ศาลายา

คุณปฏิพร สอนโต

098404xxxx

ซีคอน

คุณจามรี ทองเล็ก

095871xxxx

ปทุมธานี

คุณลินดา อัมหา

086381xxxx

นวนคร

คุณสุภาภรณ์ คำแปง

081647xxxx

เวสต์เกต

คุณสุตาพรรณ จันทศร

098352xxxx

สามเสน

คุณอิทธิพันธ์ ต๊ะบุญเรือง

091740xxxx

บางนา

คุณนิธิศ อนพาษ์

089043xxxx

ศาลายา

คุณภูดิศ สงวนวงศ์

090994xxxx

บางใหญ่

     

ภาคใต้

 

 

คุณพรพรรณ วงศวิเชียร

085081xxxx

หาดใหญ่

คุณชาริณี เจือกโว้น

087754xxxx

พังงา

คุณนุศรา วารีศรี

093429xxxx

พังงา

คุณสุปราณี แสงอรุณ

099229xxxx

สตูล

คุณสุมนทรา โต๊ะตาฮัท

087026xxxx

ระนอง

คุณวิภาวี เลาหภักดี

093575xxxx

ชุมพร

คุณสายันต์ หัสรินทร์

084730xxxx

ชุมพร

คุณสุธัญญา ม้วนสุธา

093662xxxx

ชุมพร

คุณวัฒนา บุญยา

095024xxxx

พังงา

คุณภัณฑ์รา ใหมทอง

098746xxxx

พังงา

คุณกุมภาพร ดวงเคน

089878xxxx

 

คุณสุภารัตน์ หะหมาน

065393xxxx

 

คุณรนดร เกตุสมบัตร

061541xxxx

พังงา

คุณวิมลมาส ทองเรือง

089548xxxx

ประจวบคีรีขันธ์

คุณกัญญารัตน์ สุขดี

091045xxxx

หาดใหญ่

คุณมาลี สิทธิมนต์

098428xxxx

กระบี่

คุณสมบูรณ์ สุขแสง

085792xxxx

ระนอง

คุณสุรพงษ์ ไชยสังข์

095424xxxx

ชุมพร

คุณมาลินี ศิลปสมบูรณ์

089920xxxx

ระนอง

คุณอาภรทสิริ ภูคงสด

093472xxxx

พัทลุง

     

ภาคกลาง

 

 

คุณผุงดี เทียนไชย

087935xxxx

สระบุรี

คุณธนาวุธ แสงพลอยสุ

087357xxxx

นครปฐม

คุณศิริวรรณ ระดมสุข

088642xxxx

สระบุรี

คุณเกียรติพงษ์ ชูกรณ์

094493xxxx

นครปฐม

คุณอัมพร  อาจารฤทธิ์

088642xxxx

มหาชัย

คุณเอนา พรมศิริ

098406xxxx

อยุธยา

คุณชิดชนก สุขสกุล

062697xxxx

มหาชัย

คุณศุภกร มีองประเสิรฐ

099958xxxx

มหาชัย

คุณนิพิกร จงใจรักษ์

091154xxxx

นครปฐม

คุณพีรภาส ขจรศักดิ์ชัย

085170xxxx

นครปฐม

คุณชนัญชิดา ทะนะวิโรจน์

064532xxxx

มหาชัย

คุณจันทรา นามโคตร

090102xxxx

โคกสำโรง

คุณสมจิตร โชคสุจริต

081995xxxx

กำแพงแสน

คุณณัฐษภัสธ์ ศรีเพชร

097296xxxx

สระบุรี

คุณนภัสวรรณ ชิวาทร

095827xxxx

ท่าตะโก

คุณไผ่ผกา รักษาเลิศ

061567xxxx

อยุธยา

คุณบาภูมิ มาสุริวงษ์

063813xxxx

สระบุรี

คุณอนุชา สอดแสงอรุณงาม

087757xxxx

นครปฐม

คุณณัชวุฒิ สุวรรณ

081991xxxx

อยุธยา

คุณทะเนตร จันทร์ละมูล

083963xxxx

กำแพงแสน

     

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

-บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบ และติดต่อผู้โชคดีเพื่อแจ้งให้ทราบเงื่อนไขและนัดหมายในการรับรางวัล โดยผู้โชคดีจะต้องนำเอกสารอันได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง หลวงตามหาเฮงตามที่ระบุของผู้โชคดี มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2562 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 -ผู้โชคดีไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยน ของรางวัลทั้งหมดเป็นเงินสดได้

-ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

-ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544

-ผู้โชคดีจะต้องเก็บหางบัตรชมภาพยนตร์ เพื่อเป็นหลักฐาน ในการรับ รางวัล หากหลักฐานไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายรางวัลทั้งหมด

-การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

-สถานที่รับรางวัล ที่ บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  ชั้น M เลขที่ 1839, 1839/1, 1839/6  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900