HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับรถ Ford Ranger รุ่น Wildtalk จากภาพยนตร์เรื่อง Lone Ranger

  • 4,893
  • 04 ต.ค. 2013

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกกับกิจกรรมภาพยนตร์เรื่อง Lone Ranger

ผู้โชคดีคือ คุณชัชวาลย์ สุขโข โทร.087-543-9XXX

ติดต่อรับรางวัล ผู้โชคดีต้องแสดงตน พร้อมบัตรประชาชนประจำตัว ที่ฝ่ายการตลาด ชั้น M เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 โทร.02-511-5427-36 ต่อ 514 หากผู้โชคดีไม่ติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ และทางบริษัทฯจะจับรางวัลให้กับผู้โชคดีท่านอื่นต่อไป เงื่อนไขการรับรางวัล
  • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 7% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
  • ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • หากผู้โชคดีไม่สามารถมารับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธ์