HIGHLIGHT CONTENT

๕ พระมหากรุณาธิคุณใน สมเด็จพระปิยมหาราช สร้างชาติไทยให้ยืนยง

  • 143,768
  • 23 ต.ค. 2017

 

 

เนื่องในวันที่ ๒๓ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือที่ชาวไทยเรียกว่า วันปิยะมหาราช เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงสร้างคุณูปการให้กับแผ่นดินไทย เราจึงรวบรวม ๕ เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของพระองค์ ที่อยากให้คนไทยได้บันทึกไว้ในความทรงจำ

 

✦ เหตุการณ์ วิกฤตปากน้ำ ร.ศ. ๑๑๒
ในครั้งนั้นอยู่ในช่วงล่าอาณานิคม ฝรั่งเศสเข้ารุกรานราชอาณาจักรสยาม ด้วยการนำเรือรบมาปิดสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยในครั้งนั้นสยามได้ส่งทหารไปสู้รบแต่ไม่สามารถจะทานกำลังไหว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงตัดสินพระทัยยอมเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนมากด้วยการยกพื้นที่ดินแดนลาวฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส แม้เหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นความขมขื่น แต่สุดท้ายเราก็สามารถรักษาเอกราชไว้ได้และไม่ตกเป็นอาณานิคมของชาติยุโรป 

✦ รวมศูนย์อำนาจเป็นปึกแผ่น 
ทรงปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผ่นดิน จากเดิมเป็นแบบระบบหัวเมือง ยกเลิกและปรับเข้าสู่การใช้เขตปกครอง รวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ใจกลางพระนคร ทำให้รัฐชาติมีความมั่นคง เป็นปึกแผ่นมากกว่าเดิม นำมาสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆตามมาด้วย นอกจากนี้ยังมีการตั้งกระทรวงทั้งหมด ๑๒ กระทรวง พัฒนาการปกครองไปสู่ความเป็นอารยะ 

✦ เลิกทาสและไพร่ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นว่าการที่จะพัฒนาประเทศได้นั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือคนไทยต้องมีความเท่าเทียมกัน จึงประกาศให้มี พระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ. ๑๒๔ การเลิกทาสดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนสามารถยกเลิกทาสได้ครบทุกคนและประกาศห้ามมีการซื้อขายทาสอีก ส่วนระบบไพร่ที่มีการถูกเกณฑ์ก็ถูกปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกัน 

✦ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค นำความสมัยใหม่เข้ามาในสยามประเทศ เช่น การก่อตั้งการประปา การไฟฟ้า ไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ การสื่อสาร การรถไฟ การตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ จัดเก็บภาษีนำรายได้เข้าคลังเพื่อพัฒนาประเทศ 

✦ เริ่มต้นการปฏิรูปการศึกษา
โดยมีการตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง  โรงเรียนสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ ลูกขุนนางชั้นสูงและราชการ ได้เล่าเรียนที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และในพ.ศ. ๒๔๒๗ ทรงได้จัดตั้งโรงเรียนสำหรับราษฎรแห่งแรกคือโรงเรียนวัดมหรรณพาราม เป็นการวางรากฐานการศึกษาไทยในรัชสมัยต่อมา ไม่เพียงเท่านั้นยังมีทุนเล่าเรียนหลวงเพื่อส่งนักเรียนไทยไปศึกษาหาความรู้ที่ต่างประเทศ นำความรู้ความสามารถมาพัฒนาประเทศด้วย