HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี - Jurassic Expo ลุ้นทริปตะลุยแดนไดโนเสาร์

  • 32,095
  • 20 ก.ค. 2015

รายละเอียดกิจกรรม Jurassic Big Size Trip @ Singapore

วิธีการร่วมสนุก
•    ลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนต์เรื่องใดก็ได้ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ และควอเทียร์ ซีเนอาร์ต) ในเดือนมิถุนายน 2558  ทุกๆ 2 ที่นั่ง รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล Jurassic Big Size Trip @ Singapore โดย 1 สิทธิ์ รับคูปอง 1 ใบ กรอกรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ สาขาที่ชมภาพยนตร์ และชื่อภาพยนตร์ที่ชม บนคูปอง ให้ครบถ้วน แล้วส่งคูปองที่จุดรับคูปอง สาขานั้นๆ
•    ระยะเวลาการส่งคูปอง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 23.59 น. (ยึดถือเวลาตามนาฬิกาของบริษัทฯ)
•    จับฉลากผู้โชคดีในวันที่ 20 กรกฏาคม 2558  ประกาศผล 27 กรกฏาคม 2558 ผ่านประกาศผลผ่านเวปไซค์ของบริษัทฯ www.majorcineplex.com

รายละเอียดของรางวัล
•    ที่พักพร้อมบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ (ชั้นประหยัด) จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 3 ที่นั่ง แพ็คเกจทัวร์ประเทศสิงคโปร์,บัตรสำหรับเล่นเครื่องเล่นที่ Universal Studio Singapore ,ที่พัก ,อาหาร จำนวน 3 วัน 2 คืน

เงื่อนไขการรับรางวัล
•    พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ และไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นผู้เยาว์ ควรมาพร้อมผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตนว่าเป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่ได้รับรางวัล)
•    ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบ หรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถนำไปทำการซื้อขายให้ผู้อื่นได้
•    ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
•    ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลง และรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิต หรือจัดจำหน่ายสินค้า หรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับตัวสินค้า หรือบริการนั้นทุกกรณี
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
•    ผู้โชดคีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากแพ็คเกจรางวัลของทางบริษัทฯ ด้วยตนเอง ตลอดระยะเวลาระหว่างการเดินทาง
•    ระบุผู้ร่วมเดินทางแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้
•    การเดินทางทั้งไป และกลับต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเส้นทางบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเที่ยวบิน หรือเส้นทางอื่นของทางบริษัทฯ ให้กับผู้โชคดีต่อไป
•    ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
•    หากผู้โชคดีไม่ตกลง ไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ์

วันที่ร่วมกิจกรรม
•    1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558 (เดินทางสิงหาคม 2558)

สาขาที่ร่วมกิจกรรม
•    พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี ทุกสาขาทั่วประเทศ


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

1.    นายอรรถสิทธ์ เล็กสมบูรณ์   081-874-1XXX
2.    นายทัศนัย คำวงศ์ษา    081-992-7XXX
3.    นางสาวจิราพัชร โพธิยะ  089-810-2XXX
4.    นางสาวนิภาพร สังข์สุวรรณ      062-078-6XXX
5.    นายณัฐภูมิ หล่าซิว 095-835-7XXX

การติดต่อรับรางวัล
•    ผู้โชคดีต้องนำส่งหางบัตรชมภาพยนตร์ตัวจริง พร้อมบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ครบถ้วน หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการมอบของรางวัลให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น (กรณีผู้โชคดีที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยมีเอกสารให้ความยินยอมมายืนยันในการรับรางวัล) ที่ บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร.02-511-5427-36 ต่อ 894 ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เฉพาะวันทำการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.30 – 17.00 น. เท่านั้น
•    หากผู้โชคดีไม่ติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้และทางบริษัทฯจะจับรางวัลให้กับผู้โชคดีท่านอื่นต่อไป

จูราสสิค เวิลด์

  • 05 November 2015
  • Adventure / แอ็คชัน / ผจญภัย / วิทยาศาสตร์ /
  • 123 นาที
15+