HIGHLIGHT CONTENT

IMAX & 4DX Infographic Contest

 • 11,799
 • 05 ก.ย. 2014

โครงการออกแบบ Infographic Contest ในหัวข้อ “เทคโนโลยี IMAX & 4DX”

ดาวน์โหลดใบสมัคร Application Form

หลักเกณฑ์การประกวด infographic

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ไม่จำกัดการศึกษา เพศ และอายุ เนื้อหาของภาพ infographic ผู้ส่งผลงานสามารถสร้างภาพ infographic โดยเลือกนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์ IMAX และ 4DX โดยเน้นเนื้อหาสำคัญดังนี้
 • เทคโนโลยีของโรงภาพยนตร์ IMAX และ 4DX
 • ความพิเศษหรือความแตกต่างของโรงภาพยนตร์เมื่อเทียบกับโรงภาพยนตร์ระบบปกติ
วัตถุประสงค์ของการจัดทำภาพ infographic เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์ IMAX และ 4DX ในรูปแบบที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย สร้างความรับรู้และความเข้าใจในระบบ ความพิเศษและเทคโนโลยีต่างๆ ของโรงภาพยนตร์ การส่ง infographic เข้าประกวด
 1. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 2 คน)  โดยส่ง 2 ชิ้นงานต่อ 1 คน/กลุ่ม (IMAX 1 ชิ้น และ 4DX 1 ชิ้น)
 2. การประกวดแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 2.1 รอบคัดเลือก : ส่งผลงานในรูปไฟล์ .jpg ทางอีเมล์ (Saroj@majorcineplex.com)  โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมล์/subject ว่า “ส่งงาน IMAX and 4DX (ชื่อทีม)” 2.2 รอบตัดสิน : สำหรับผู้ส่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดจำนวน 10 คน(กลุ่ม) จะได้รับเชิญมาร่วมงานประกาศผลพร้อมรับรางวัล
รูปแบบของชิ้นงาน 
 • ขนาดของภาพ infographic เท่ากับขนาดของกระดาษ A4 หรือ ขนาดอื่นตามความเหมาะสม
 • ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอเนื้อหา สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือทำสองเวอรชั่นแยกภาษา
 • ระบุแหล่งที่มา/แหล่งอ้างอิง ของข้อมูลในภาพ infographic
 • สร้างชิ้นงานได้โดยไม่จำกัดเทคนิค
 • ชิ้นงานประกอบด้วย IMAX 1 ชิ้น และ 4DX 1 ชิ้น โดยใส่ข้อมูลได้ไม่จำกัด
เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากคุณภาพของ infographic ตามเกณฑ์ด้านล่างนี้
 1. ความสอดคล้องของเนื้อหากับหัวข้อที่กำหนด
 2. ความถูกต้องของเนื้อหา
 3. ความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่น
 4. ความสวยงาม (องค์ประกอบศิลป์) และการจัดวาง
 5. การสื่อสาร (สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย จับใจความสำคัญได้ ตรงประเด็น ชัดเจน)
 6. ความสดใหม่ของการนำเสนอ Originality
รางวัลการประกวด
 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล: เงินสด 40,000 บาท พร้อมตั๋วชม IMAX & 4DX ทั้งปี (50 ใบ มูลค่า 25,000 บาท)
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล : เงินสด 15,000 บาท พร้อมตั๋วชม IMAX & 4DX ( 30 ใบมูลค่ารางวัลละ 15,000 บาท)
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน  1 รางวัล : เงินสด 5,000 บาท พร้อมตั๋วชม IMAX & 4DX ( 30 ใบมูลค่ารางวัลละ 15,000 บาท)
 • รางวัลชมเชย 7 รางวัล : ตั๋วชม IMAX & 4DX ( 20 ใบมูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท)
รวมมูลค่า 185,000 บาท กำหนดการของการประกวด 15-30  ก.ย. 2557  รับสมัครทางออนไลน์ 4 ต.ค. 2557  รับบรีฟ & workshop ที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เวลา 14:00-15:00 น ณ ชั้นลอย โรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX 17 ต.ค. 2557  วันสุดท้ายของการส่งผลงาน (ส่งผ่าน Email) 20 ต.ค. 2557  ประกาศผล และ มอบรางวัล หมายเหตุ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
การติดต่อ-สอบถามข้อมูลการรับสมัคร อีเมล์ : Saroj@majorcineplex.com Facebook : IMAX & 4DX Fanclub (https://www.facebook.com/IMAX4DX) เบอร์โทรศัพท์ : 085-4847987 (คุณสาโรจน์)