HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับ Honda Scoopy i ฉลองเปิดสาขาใหม่ เมเจอร์ฯ อุดรฯ

  • 8,286
  • 11 เม.ย. 2013

บรรยากาศการจับรางวัลรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i ฉลองเปิดสาขาใหม่ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาอุดรธานี

ผู้โชคดีที่ได้รับรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i จำนวน 1 รางวัล

คุณกิตติศักดิ์ คำวงศ์ปิน เบอร์โทรศัพท์ 081-975-xxxx

 

รายชื่อผู้โชคดี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แจกโชคใหญ่ สาขา อุดรธานี บัตรชมภาพยนตร์ 100 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร
1 นางสาวอุสา เคณาภูมิ 080-179-xxxx
2 นายขจรเกียรติ เตโช 082-121-xxxx
3 นางสาวอักษรสรรค์ ชิยางคบัตร 083-963-xxxx
4 นายสมอาจ สุยคำไฮ 082-845-xxxx
5 นางสาวชัญญ์ญาณ์ กาญจนพันธ์ 082-455-xxxx
6 นางสาวรมิตา หาญคงตระกูล 089-275-xxxx
7 นางสาวกฤษดา เทวะบุตร 082-111-xxxx
8 นายสมหมาย จำปา 086-863-xxxx
9 นางาสาวแพรวไพลิน จันทะมีชัน 085-696-xxxx
10 นายประเสริฐ นำชัย 088-733-xxxx
11 นางสาวกัลยา หีบแก้ว 085-466-xxxx
12 นายพิเชฐ เมฆอากาศ 082-102-xxxx
13 นางสาวนภาภรณ์ ทองนำ 088-744-xxxx
14 นายจิราวัฒน ยอดทดสา 081-592-xxxx
15 นางสาวปัทมา ห่อหุ้มดี 087-947-xxxx
16 นายแหลมทอง เทวตระกูลพงษ์ 081-821-xxxx
17 นายวิสัน กุดแถลง 081-954-xxxx
18 นางสาวสาลินี ไชยภณ 084-786-xxxx
19 นางสาวพิมชนก วิชากูล 082-741-xxxx
20 เด็กชายกฤติน รัตนวรรณ์ 081-749-xxxx
21 นางสาวจุฑมมาศ สัพโส 088-562-xxxx
22 นายประยุทธ เพ็งชัย 042-227-xxxx
23 นางสงัด วงษ์ปัจนิม 042-263-xxxx
24 นายพันทิพย์ เพารทิต 081-569-xxxx
25 นายวรวุฒิ สุทธิรักษ์ 086-046-xxxx
26 นานทวีศักดิ์ สิงห์สมบุญ 085-008-xxxx
27 นางสาวกานต์รวี เริ่มรักษ์ 089-955-xxxx
28 นางสาวอรีรัตน์ บุญกาญานี 087-899-xxxx
29 คุณสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล 089-710-xxxx
30 นายอดิศักดิ์ นามวงศ์ 081-768-xxxx
31 นางอภิญญา ธนกาญจน์ 087-858-xxxx
32 นายณัชณภัทร์ชนน์ นิคมรัตน์ 087-772-xxxx
33 นางสาวปวัณา อินทร์เอี่ยม 080-400-xxxx
34 นางสาวดวงพร ศิระพัฒน์ 080-409-xxxx
35 นายสมพานิท วงศ์กวิน 091-060-xxxx
36 เด็กหญิงกรรญ โพธิ์เพชรเล็บ 042-304-xxxx
37 นายคมกฤช ปึงศูงเนิน 085-466-xxxx
38 ฐานสัฒน์ ธนะพงศธนาชัย 088-609-xxxx
39 นายชัยยุทร ชุมมาตร 084-519-xxxx
40 นางสาววรรณภา ศรีทะวงค์ 087-042-xxxx
41 นายสีเจริญ รัฐโอบอุ้ม 081-872-xxxx
42 เด็กหญิงสุพัชญา รัฐโอบอุ้ม 081-872-xxxx
43 เด็กชายศักด์โชติ รัฐโอบอุ้ม 081-872-xxxx
44 นายธีรศักดิ์ บุตรโคตร 088-744-xxxx
45 นางสาวอุสา เคณาภูมิ 080-179-xxxx
46 นายพิภพ ถู่แก้ว 086-237-xxxx
47 นางสาวทรัพย์มณี คำเกลี้ยง 087-743-xxxx
48 เด็กหญิงณภัทร ภูขาว 087-438-xxxx
49 เด็กหญิงธัชนก ศักดิ์สุจริต 042-211-xxxx
50 คุณปารณีย์ ลีมฤติ 088-329-xxxx
51 นายพิทักษ์ สวัสด์เรียวกุล 083-665-xxxx
52 นายศิริชัย วุฒิธรรมศิริ 087-722-xxxx
53 นายแจ๊คสัน สัตภาพล 085-173-xxxx
54 นางสาวนงค์ลักษ์ น้อยมนตรี 042-643-xxxx
55 นางสาวอังสนา เหลืองผดุง 080-569-xxxx
56 นางสาวสุฉัตรา คุณบิติวัฒ์ 085-664-xxxx
57 นายธนวิทย์ ทัตตะกิตติยา 080-925-xxxx
58 นางสาวหฤทัยรัตน์ คามเขต 089-576-xxxx
59 นายฐาปนา โคตรปัญญา 080-011-xxxx
60 นางสาววิไลพร เบอร์ไชสงค์ 080-181-xxxx
61 นางสาวภัทรพร สุทธิวรรณา 089-569-xxxx
62 นางปินลดา ฮดมาลี 089-279-xxxx
63 นายอดิศักดิ์ ชินคำ 081-544-xxxx
64 นางสาวภัทรศรี ศรีใหม่ 081-739-xxxx
65 นายเรียงชัย เสนาชัย 042-721-xxxx
66 นางสาวณัฐทยา จันทีเทศ 080-418-xxxx
67 นางสาวพวงเพชร ภูแยมใสย 084-792-xxxx
68 นายนิพนธ์ กองสีหา 086-854-xxxx
69 นางสาวอิสรีย์ ฐนไชยพคิน 083-663-xxxx
70 นางวิรติญา ผาวัง 081-955-xxxx
71 นายปชัญญะ ถานันตะ 083-346-xxxx
72 นายธีรพล อิสรพงศ์ 086-224-xxxx
73 นายจิรยุทธ์ เจริญไชย 088-731-xxxx
74 นางสาวปรียาฃภรณ์ ปกรณ์ชัยกุล 080-119-xxxx
75 นางสาวสุวภัทร วีรวงศ์ไพบูลย์ 091-362-xxxx
76 นายเกียรติศักดิ์ ขุมทอง 088-740-xxxx
77 นางสาวฐิติรัตน์ เหลาประเสริฐ 086-862-xxxx
78 นายธีระรัตน์ ตันสวัสดิ์ 089-648-xxxx
79 นางสมปอง คงเจริญเนตร 081-975-xxxx
80 นายธัญพงศ์ ทวีพานิชย์ 085-000-xxxx
81 นางกุลยา สีทองดี 087-863-xxxx
82 นายเอกรัตน์ คงประจักษ์ 084-522-xxxx
83 นายโกศล กุลาดี 084-792-xxxx
84 นายพวงเพชร ภูแย้มใส 084-792-xxxx
85 นางสาวพิไลลักษ์ สุดวิไล 086-861-xxxx
86 นายณัฐพงษ์ ปํญญาแก่น 085-850-xxxx
87 นายชัยภัทร จงทวีธรรม 081-921-xxxx
88 นายสิทธิชัย รักษากิจ 091-232-xxxx
89 นางธัญวัลย์ จันทีรวงศ์ 089-617-xxxx
90 นางสาวนงลักษณ์ มูลหาร 087-433-xxxx
91 นายไพรฑูลย์ ศรีดายา 085-462-xxxx
92 นางสาวพิมพกานต์ ณอุ่นโชติ 088-739-xxxx
93 นายนักรบ ภูมิชัย 083-143-xxxx
94 นางภัทรพร ศรีสาคร 085-747-xxxx
95 นายภาวัต คู่วัจนกุล 089-645-xxxx
96 นางวรา เทพโอทา 086-457-xxxx
97 นายปัทนา มาตย์ไชยดา 089-569-xxxx
98 นายอนุวัฒน์ มาตย์ไชยดา 089-569-xxxx
99 เด็กชายวิริยภาพ วิทยากร 087-214-xxxx
100 นายชินกฤต มณฑาทิพย์ 090-412-xxxx
 

รายชื่อผู้โชคดี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แจกโชคใหญ่ สาขา อุดรธานี โยนโบว์ลิง 100 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร
1 น.ส.ชวนชม พลเยี่ยม 089-498-xxxx
2 น.ส.วลัยลักษณ์ แก้วบุตรดี 088-307-xxxx
3 นายอมรรัตน์ ศรีพรงาม 080-359-xxxx
4 นายตระการ ธนโชติธิติกุล 086-642-xxxx
5 น.ส.พรพิมล หน่วยเขียว 085-739-xxxx
6 นายวิชิต ศรีเคน 082-850-xxxx
7 ดญ.มนัสนันท์ โอตาคาร 085-696-xxxx
8 นายประยุทธ เพ็งชัย 042-227-xxxx
9 นายธนาพงศ์ แซ่ตั้ง 085-208-xxxx
10 คุณอนัญญา ศิริบรรพต 082-850-xxxx
11 น.ส.วนิดา สุวรรณพิศ 082-311-xxxx
12 นายเจริญศักดิ์ ภิญโญ 082-112-xxxx
13 นายวันเฉลิม ทาบง 088-304-xxxx
14 น.ส.ริญญาภัทร์ นำพา 081-873-xxxx
15 นายเจษฎา ตงศิริ 086-863-xxxx
16 คุณลดาวัลย์ ราชชมภูสาร 081-871-xxxx
17 คุณดรุณี โสมรักษ์ 084-354-xxxx
18 นายจักรกริช โพธิ์บาย 083-678-xxxx
19 คุณมนัส แสงแก้ว 085-221-xxxx
20 น.ส.ดารา บุญร่วมแก้ว 087-899-xxxx
21 น.ส.สุภาภรณ์ ศรีคูณชัย 090-848-xxxx
22 นายนำพล คนแรง 088-534-xxxx
23 ดญ.วราภรณ์ มุงเพีย 088-534-xxxx
24 นายณัฐวุฒิ สารสม 087-951-xxxx
25 นายเปรมชัย เขื่อนไชยศรี 089-569-xxxx
26 นายนพพร รอดขันเมือง 081-872-xxxx
27 น.ส.รัตติกาล พงษ์อิ่ม 083-342-xxxx
28 นายองอาจ วงษ์รินยอง 089-765-xxxx
29 นายพงษ์ศักดิ์ จักรแก้ว 088-310-xxxx
30 นายเทพรักษ์ ทองตัน 086-761-xxxx
31 นายสุริยา วงศ์ทอง 089-418-xxxx
32 นายปณิกร วันธงชัย 081-184-xxxx
33 คุณนิศาชล เทพภูบาล 082-304-xxxx
34 น.ส.พัชฎา หมั่นพลศรี 086-564-xxxx
35 น.ส.สุนิดา คนฉลาด 083-415-xxxx
36 น.ส.พุฒ มหาราช 082-214-xxxx
37 น.ส.แพรวพราว ภัทรประทานพร 085-742-xxxx
38 นายจิระศักดิ์ รักษางาม 080-181-xxxx
39 นายคมสัน ทับศรี 085-457-xxxx
40 นายเจริญ บุญรักษา 084-787-xxxx
41 นายพรชัย ตำตาด 087-228-xxxx
42 นางอาภรณ์ โอตาคาร 085-696-xxxx
43 คุณปิยธิดา จิตเจริญ 087-860-xxxx
44 นายอภิสิทธิ์ ศิริขันธ์ 087-772-xxxx
45 นายดำรงค์ คุณาเนตร 080-009-xxxx
46 น.ส.อารีรัตน์ สารีแก้ว 081-768-xxxx
47 ดญ.ศศิมาพร อิ่มสะอาด 087-237-xxxx
48 น.ส.อรนุช ศักดิ์สุจริต 042-221-xxxx
49 นางรำพรรณ กันหลง 085-498-xxxx
50 น.ส.อุมาพร จันทร์พี 082-741-xxxx
51 นายนฤเบศร์ เมืองซอง 088-327-xxxx
52 น.ส.น้ำตาล ไชยเลศ 090-124-xxxx
53 นายอภิวัตน์ ขัติสอน 087-954-xxxx
54 คุณภาวิณี นะวงศ์ 084-861-xxxx
55 น.ส.ทิรากร ทองประทับ 083-355-xxxx
56 นายณัฐพงษ์ รวยรื่น 080-688-xxxx
57 นายเผด็จ สิมสา 086-548-xxxx
58 น.ส.มนสิกานต์ ดงหลวง 091-129-xxxx
59 คุณรุจิพรรณ แฝงจันดา 084-855-xxxx
60 น.ส.ปิยวรรณ แนบชิดชัย 084-602-xxxx
61 นายไพฑูรย์ 087-224-xxxx
62 นายภิรักษ์ มหาพรม 083-673-xxxx
63 นายวรเชษฐ์ ศรีษะภูมิ 087-221-xxxx
64 พ.ต.อ.วรการ บุญประคอง 081-380-xxxx
65 นายวีระพันธ์ บรรเทาทุกข์ 084-428-xxxx
66 น.ส.วิภาวรรณ วงศ์ดี 080-076-xxxx
67 นายประเสริฐ นำชัย 088-733-xxxx
68 นางสาวจตำพร ปราบปราม 089-278-xxxx
69 นายวุฒินันท์ เหรียญคำ 088-512-xxxx
70 นายธนพล วงศ์ชัย 082-226-xxxx
71 นายแสงรัตน์ มณีรัตน์ 082-484-xxxx
72 นางสาวสิริวรรณ พูนชู 089-222-xxxx
73 นางสาวเทวิกา จันทอง 083-335-xxxx
74 นายเกษม โคตรสุมาตร 086-226-xxxx
75 นางสาวพิมนภา วิพากย์เดชา 087-424-xxxx
76 นางสาวสุภาวรรณ ตันสิงห์ 090-826-xxxx
77 นายพงศธร นามสุโพธิ์ 088-560-xxxx
78 นายอภิวุฒน์ ภู่แก้ว 085-045-xxxx
79 นายนิรันดร การิวงศ์ 081-077-xxxx
80 นางสาวปาณิศา สิทธิกมล 083-332-xxxx
81 นางสาวนิภานันท์ นุ้ยแท่น 080-190-xxxx
82 นายรัฐพล ทาทอง 088-068-xxxx
83 นางสาวเบญญา อิมทิพลา 089-623-xxxx
84 นายพวงเพชร ภูแย้มใส 084-792-xxxx
85 นางสาวเทวิกา จันทอง 083-335-xxxx
86 นายไพรัตน์ ประพัฒ์กลองกุล 085-485-xxxx
87 นายณัฐพงษ์ แข็งขัน 081-769-xxxx
88 นายณัวุฒิ กริ่มวงษ์รัตน์ 089-622-xxxx
89 นายจักรธร หน่ายโย 089-944-xxxx
90 นางสาวรสสุคนย์ อุยะพิทัง 085-783-xxxx
91 นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง 084-681-xxxx
92 นายศุภวุฒิ จันเจียม 080-744-xxxx
93 นางสาวอารีพร พรมริพา 084-514-xxxx
94 นางสาวสุวิมล หร่ายขุนทด 087-863-xxxx
95 นายกัมปนาท กนิษฐชาต 088-561-xxxx
96 เด็กหญิงญธิดา รัตนวรรณ์ 081-749-xxxx
97 นายสุพชร ชานีโพธ์หลวง 081-186-xxxx
98 นางสาวเกศประภา สาขา 089-804-xxxx
99 นางสาวกัญญา เตาะไทสงค์ 089-517-xxxx
100 นางสาวรุ่งไพรลิน ศรีหะ 080-747-xxxx
 

รายชื่อผู้โชคดี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แจกโชคใหญ่ สาขา อุดรธานี บัตรร้องคาราโอเกะ 50 รางวัลๆ ละ 1 ชั่วโมง

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร
1 นายมานัด เบาราญ 080-179-xxxx
2 นางสาวชฏาภรณ์ แผ้วชำนาญ 086-855-xxxx
3 นางสาวศุภชณา ขจรกุงเดช 08-538-xxxx
4 เด็กชายพิชญุ์ ทองอุทัยศิริ 087-218-xxxx
5 นางสาวจิรัญชา ฐานะปัตโต 084-955-xxxx
6 นายมลศรีชัย ชาดวง 081-974-xxxx
7 นายประวิทย์ ประธานันท์ 087-087-xxxx
8 นางสาวรฌา แซ่โค้ว 091-060-xxxx
9 นายยุทธนา โภคาพานิชย์ 085-758-xxxx
10 นายทวีศักดิ์ เต็มสหโสภณ 086-852-xxxx
11 นายธนวรรณ วงษ์สีดา 083-673-xxxx
12 นางสาวทนตวรรณ จรัสจินดาเนตร 080-007-xxxx
13 นางสาวจุฑามาศ อุทรัง 081-296-xxxx
14 นายสมควร ประสงค์ดี 091-284-xxxx
15 นางสาวโสภา น้าเจริญ 089-447-xxxx
16 นายธนกฤต โพธิ์สาลี 080-748-xxxx
17 นางสาวจุฑารัตน์ สัมพันธรักษ์ 084-934-xxxx
18 นางสาววารุนันท์ ขุนแก้ว 084-955-xxxx
19 นางสาวอมรรัตน์ ประเสริฐไทย 088-099-xxxx
20 นางสาวศิริพร แดงต์ตน 088-560-xxxx
21 นางสาวพัทธ์ธีรา มาละบุตร 083-356-xxxx
22 นางสาวพัชนินท์ อึ้งอำพร 080-198-xxxx
23 นางสาวปาริฉัตร พรีแมน 084-718-xxxx
24 นายปริวรรณ ไชยเผือก 081-683-xxxx
25 นางสาวรสสุคนธ์ อุยะพิตัง 085-743-xxxx
26 นางสาวผกาวรรณ ฤกษ์ปราถนา 083-086-xxxx
27 นายสมจิตร กองชนะ 081-320-xxxx
28 นายธีรพงษ์ แฝงเมืองฟุก 081-052-xxxx
29 นางสาวณภัทร บุตรพันธ์ 080-191-xxxx
30 นางสาวมีโฮ อูซุ่ย 087-237-xxxx
31 นางสาวเทวิกา ดรโคตรกอก 082-110-xxxx
32 นางสาวชนมน กุลสวัสดิ์ 087-233-xxxx
33 นายเจริญ บุญรักษา 083-149-xxxx
34 นางสาวปัทมา แดงมาก 082-106-xxxx
35 นายอนุวัฒน์ มากย์ธาดา 085-747-xxxx
36 นางสาวอภิสรา ศิลวัน 088-571-xxxx
37 นายทรนง สาทรุทริ 080-420-xxxx
38 นายไกรวิชญ์ แซ่ตั้ง 087-638-xxxx
39 นางสาวรุ่งรัตน์ พิมพา 087-490-xxxx
40 นางสาวสุทราวดี ไชยเลิศ 085-454-xxxx
41 เด็กชายธัชนนท์ บุญประถม 086-634-xxxx
42 นายณัฐพงษ์ สามพัชรชัย 085-132-xxxx
43 นางสาวพวงเพชร สิงหวาระ 081-747-xxxx
44 นางสาวพิชญา กิตติฉัตรกุล 089-479-xxxx
45 นายลีซอง โวยแมกู่ 090-761-xxxx
46 นางสาวนรินธร ขันติสกุลชัย 086-242-xxxx
47 นายครองทรัพย์ อินทร์ลา 081-871-xxxx
48 นางสาวณชลนิภา อุตรนคร 080-322-xxxx
49 นางสาวลลิตา เลมล 081-974-xxxx
50 นายธนากร คำตะพันธ์ 089-418-xxxx