ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ฉลองเปิดสาขาใหม่!! ลุ้น Honda Moove ที่ เมเจอร์ฯ เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย

ผู้โชคดีจากแคมเปญ ยิ่งดูมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก Grand Opening เมเจอร์ เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย                
                
รางวัลมอเตอร์ไซด์ ฮอนด้า มูฟ จำนวน 1 รางวัล                
คุณ    กชรัตน์    ศรีมา

รางวัล I Walk จำนวน 5 รางวัล        
คุณ    ศราวุฒิ    ไชยอ้าย
คุณ    ภัทรวดี    สิงห์ทอง
คุณ    นพดล    คงทอง
คุณ    เพียรทรัพย์    คำอียา
คุณ    สามารถ    อินทร์คำนึง

รางวัลนาฬิกา IForce จำนวน 5 รางวัล                
คุณ    นันทพร    ศิริยันต์
คุณ    เบ็ญจมาศ    โสภาน้ำ
คุณ    วนิดา    พอบุญ
คุณ    ลลิตา    เพชรสุด
คุณ    อมรทิพย์    เกิดศรี

รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 50 รางวัล                
คุณ    สุปรียา    เพ็ชรปาน
คุณ    อรนลิน    ทองดี
คุณ    สมเกียรติ    หลีเจริญ
คุณ    อดิศักดิ์    รอดแก้ว
คุณ    เพชรดา    นิลพัด
คุณ    ทิพาภรณ์    ชิโนชัย
คุณ    รุ่งนภา    ประพันธ์บัณฑิต
คุณ    สุวภัทร    ตริยมงคลรัตน์
คุณ    เบญญาภา    พรหมเสน
คุณ    สุนาวัลย์    พยุงธรรม
คุณ    วลัยลักษณ์    สมประดิษฐ์
คุณ    บุญรุ่ง    มอล์คาทอง
คุณ    สุภาพร    สามเรืองศรี
คุณ    สุทธิศักดิ์    พงษ์เภตรารัตนิ
คุณ    ชุติมา    นาคมุสิก
คุณ    พิมพ์สสุภา    งามมัง
คุณ    Stetlana    Kozlous
คุณ    ธีรวัฒน์    ศรีหนองบัย
คุณ    ปรานี    หวังภูหลิง
คุณ    กรภัทร    ลังกาพินรี
คุณ    อภิสิทธิ์    เพชรบุณ
คุณ    ศิริรัตน์    แซ่ก้าง
คุณ    ปรวีร์    หมื่นระย้า
คุณ    อดิศักดิ์    รอดแก้ว
คุณ    อภิสิทธิ์    สิทธิ์จันทร์
คุณ    สุภาพร    แก้วสว่าง
คุณ    ปิยพัทร    พรนกลสุนทร
คุณ    สุวิทย์    สมบูรณ์
คุณ    Kai    Gokus
คุณ    เขมศิริ    รักษายศ
คุณ    สุวารี    วัณฑาพิศิษฎ์
คุณ    ณิชาภัทร    วรรณกุล
คุณ    วงศธร    คลับคล้าย
คุณ    มลฤดี    ชำนาญ
คุณ    ณัฐธยาน    นาคปาน
คุณ    ปวีณา    วาดวงพักตร์
คุณ    คณิต    ดาวเรือง
คุณ    นท    สมบรรดา
คุณ    จารุวรรณ    รัตนวงศ์
คุณ    ศิริรัตน์    ประสบผลเพิ่ม
คุณ    เกวริญ    ศิริยงค์
คุณ    ปิยะดนัย    ไกยสน
คุณ    นรภัทร    สมวงศ์
คุณ    ทินภัทร    ถาช
คุณ    สหรัฐ     ไพเราะ
คุณ    บุญสม    บุญรัตนาคม
คุณ    ภทัรวดี    ศรสงคราม
คุณ    นิวภัทร    ขวัญละเมะ
คุณ    ธนาพงศ์    นพคุณ
คุณ    เนตร์ศิริ    วงศ์ธนาพรศีล

ติดต่อรับรางวัลได้ที่ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย

 


ฉลองเปิดสาขาใหม่!!  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย
ลุ้นรถจักรยานยนต์ Honda Moove และบัตรชมภาพยนตร์ฟรี

ลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค
สำหรับชิงโชค ลุ้นรางวัลรถจักรยานยนต์ Honda Moove จำนวน 1 คัน
นาฬิกา I-Force รุ่น 43 White จำนวน 5 รางวัล
iWALK Extreme Trio 6000 จำนวน 5 รางวัล
บัตรชมภาพยนตร์ 50 รางวัลๆละ 2 ที่นั่ง
รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

 

รูปแบบและเงื่อนไขกิจกรรม
•    ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค 1 ใบ สมาชิกบัตร M Gen รับคูปองเพิ่มอีก      1 ใบ
•    เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่10 ตุลาคม  2558 จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 31 ธันวาคม 2558
•    จับรางวัลและประกาศชื่อผู้โชคดี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ทาง www.majorcineplex.com
•    ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล   (เฉพาะรถจักรยานยนต์)
•    พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการพร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•    การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ระยะเวลา 10 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2558

สาขาที่เข้าร่วมรายการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย เท่านั้น

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram