HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 4 กิจกรรม "ยิ่งดูมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก" (หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์)

  • 4,251
  • 09 ต.ค. 2015

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือน สิงหาคม
ในกิจกรรม กิจกรรม "ยิ่งดูมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก"
ลุ้นรางวัลใหญ่ Mazda 2และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่า 1 ล้านบาท

ผู้โชคดี ได้รับรางวัล Mazda 2
ได้แก่ คุณ วรเชษฐ จันทร์ลี  

ผู้โชคดี ได้รับรางวัล รถจักรยานยนตร์ Honda Zoomer-X
ได้แก่ คุณ วรุฒ เอียดวงศ์

ที่พักสุดหรู พีชลากูน่า อ่าวน่างกระบี่
1.คุณ นิษฐกานต์ อัครพลพิทักษ์
2.ทิพวรรณ สุวรรณการณ์
3.คุณเสกสรรค์ หวันตา
4.คุณกฤษดา วานิชย์สุวรรณ
5.คุณอภิชาติ อธิไภริน


ไอซ์สเก็ต 20 รางวัล / 1ชั่วโมง
1 กาจนา  สุขงาม    
2  กฤษณา   ทองดี     
3  อัมรินทร์   ตั้งจิรโชติ  
4  พรรณธิรา  รองวงศ์   
5  นัดดา  เขียวเทพ  
6  อับดุลกาธี  ดาวที  
7  ศลิษา  บิลสัน   
8  มาโนชญ์  มะโนมะยา  
9  กมลวรรณ  แยเจ๊ะ  
10  นครินทร์  โล่สุริยะ   
11  คมกฤษ  เดชารัตน์ประเสริฐ   
12   บุญคนา   บุญวรรณโณ  
13   มะลิวรรณ  จินนะวงศ์   
14  ผกากรอง  นนทพุทธ   
15  ธนพัฒน์ กาชัย   
16 กมล  ติธรรมโม  
17  สิรภัทร  ปิ่นทอง  
18 จักรพงศ   พัฒนกิจธำรง  
19  กิตตากาญจน์  แก้วพิลา  
20   ศริวิชญ์  เกตุแก้ว  

บัตรโยนโบว์ลิ่ง 20 รางวัล/1เกมส์
1   อัญมณี  สุกสี   
2  ศศิรักษ์  ศิริรักษ์   
3   ณัฐิดา  จรเจนเกียรติ  
4  พชร  กู้ฤษะรา   
5  เสาวลี เม่งช่วย  
6  จิตติมา คงสุย  
7 อัจฉรา  นพรัตน์  
8  ทองพุฒ คทายุทธ์   
9  ศรีสุดา  หีมโต๊ะหมาน  
10  เอกชัย  เลิศรัตน์พันธ์  
11  กนกวรรณ  ปัญกาญจน์  
12  ทักษพร  ประเสรษิฐ  
13  ศุจินดา  รัตนะชัยกุล  
14  วริษฐา  แก้วแสงเรือง  
15 ปัญญา สัครณ์  
16  หมัด  หลีกันชะ  
17  สาวิมล  ดำแก้ว  
18  นนทวัฒน์ ไพรสมพงศ์   
19  วารีรัตน์  สุวรรณสุนทร  
20  อาทิตการ  โชติวงกติโชติ  

บัตรชมภาพยนตร์ระบบ  IMAX  20 รางวัล/2ที่นั่ง
1  พงพันธ์  บัวทอง  
2  จำนง  ธรรมรัตน์  
3  วิชัย  จริยะเกษม  
4  บารมี  แก้วพันธ์พง  
5   โชคชัย  ปิจุลกิลิน  
6  เล็ก  แซ่เชีย  
7 พนัตนันท์ จินดามณี  
8  กมลนาวิน  อินทนูจิต  
9  อุไร  หนูสันโดด  
10 พจนา  จิรังกรพจน์  
11  อุทัยทิพย์  เอื้อสุจริต  
12  อุกกฤษฏ์  เข็มนุ้ย
13  ปรัชญา พิชญวัคคีย์  
14  ธนาภรณ์ ชัย สุวรรณ  
15  กรพินธ์  รัตนวิบูล  
16  อนุชา กันทะจัง  
17 สันติ อรนพ
18  ภูริเดช  พุทธชาติ  
19 รภัสริทธิ์ กวีโรจน์กลุกัด  
20  ณปดัช  สิงห์ทอง  

บัตรชมภาพยนตร์ระบบ  4DX  20 รางวัล/2ที่นั่ง
1  ศุทรา  อาสนศักดิ์  
2  ประยูร  บุญธรรม  
3   รอฮัด  ดาโด  
4  ศศิพรรณ เกษมจันทโรจน์  
5  วรวิทย์  จองเดิน  
6  ธภัทร ปงศรี  
7 พาราฟ  ดีเยาะ  
8   ซัซลิน บิลังโหลด  
9   ศุภชัย ป้อมเสน  
10  จุทามาศ  ปริชา  
11  สราลี  วนสุวานิช  
12  กัณฑ์นณัฎฐ์  ศรีอำไพ  
13    วัชญาดา  โฉมศรี  
14   ศุภชัย  แก้วงาม  
15  ณสมน ดอกบัวแก้ว  
16 วีรเศรษฐ์ โกลีลารัตน์
17 ศักดา วัฒนสันติ
18  ฐานุกุล  ร่วมสุขสมสกลุ  
19 ประภาส อินรัตน์  
20  เสปกร ปณศร   

บัตรชมภาพยนตร์ 20 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
1    ธีรพง  คงประสิทธ  
2    ศิริลักษณ์  น้อยแสง  
3    ธนวัฒน์  จงเจริญ  
4    ชานนท์  แก้วยก
5    คณพศ วิโรจน์ วานิชย์   
6    สมชาย หมะทะเหล็ม  
7     บี สีหาบุตร  
8    สุพรรณี  จุดตรง
9    กันทรากร อัคสรุดา  
10    โชคดี ยะบขล  
11    อัษฏา ชัยนุภาพ
12     วชิรวิทย์ มนีรัก
13    จินตนา  ลีลาวุฒิประเสริฐ  
14    ปรีดา  ธรรมโชติ  
15    กำอบกิต แซ่ลี  
16      กัณณ์ฏฐ์  บัวแก้ว  
17      พงพิพัฒญ์  เที่ยงธรรม
18      อามีน มรรดาเขต   
19    พิชญา  บุญรองชีพ
20      วัชวรรณ  เรืองสงฆ์  


ติดต่อรับของรางวัลได้ที่หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซนทรัล เฟสติวัลหาดใหญ่