HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 3 กิจกรรม "ยิ่งดูมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก" (หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์)

  • 3,853
  • 15 ส.ค. 2015

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือน กรกฎาคม
ในกิจกรรม กิจกรรม "ยิ่งดูมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก"
ลุ้นรางวัลใหญ่ Mazda 2และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่า 1 ล้านบาท


ที่พักสุดหรู พีช ลากูน่า อ่าน่าง กระบี่ 5 รางวัล
1  คุณ ศานิต ถาวริจต   08154395**
2 คุณ อนันต์  ช่วยนุรักษ์   09362790**
3  คุณ ศราวุฒิ  วาโรสัน  08189865**
4  คุณ   ฐิติวัฒน์   หนูพรหม   09543897**
5  คุณ    วิชัยยุทธ ฤทธิฉิม   08987077**

บัตรชมภาพยนตร์ 20 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
1   คุน  หร่อเอน   ตำหละ    08426953**
2   คุน  ธีรยุทธ  ทองจันแก้ว  08189689**
3   คุณ ถารัชะ  วิชาธิคุณ     09735488**
4  คุณ อนุสภา   ชัยรัตนศิริกุล   08696188**
5  คุณ สโรชา  รัตนะ   08273032**
6   คุณ อภิรัชฏ์  รัศมีอักษรสกุล   09071534**
7   คุณ ประกิจ  เจริญหิสัญสกุล   0850775**
8    คุณ นิตยา  สิทธิโกศล    08947554**
9    คุณ ณัฐฐญา   อุดมสานิชานิช   08959511**
10  คุณ ชวัลลกร  ภู่เจนจบ    08176648**
11  คุณ จุลีพร   บัวดำ    08391876**
12  คุณ ภาคย์  ศรีสวัสดิ์   08587935**
13   คุณ จันเที่ยง  แสแก้ว    09071533**
14   คุณ ธีรนทร  ยูพรา   081767798**
15  คุณ ธัญญารัศมี  ฤาบิสโร   092 28050**
16   คุณ ครองยุทธ   หลงหัน   08992124**
17  คุณ ณัฐนรี  หรัพ่ย  08195942**
18   คุณ อธิป  งามชยาพฤกษ์  09173211**
19  คุณ จิราพร   การ   08350701**

บัตรชมภาพยนตร์ระบบ  4DX  20 รางวัล/2ที่นั่ง
1     คุณ นงชุช   อัครสุต   08159932**
2   คุณ ขนิษฐา   ส่ง สว่าง  09507255**
3    คุณ พิชญสินี   หมวดหมะ   08054088**
4   คุณ บรรจบ   แก้วพยุ   08189732**
5    คุณ ณพณ  เตวิชกุล   08282154**
6  คุณ ลลิตา  อรุนทอง   08425718**
6    คุณ ธีรดา   เจนจริรภาย์   08878406**
7  คุณ ณัฐลักษณ์   น้ำใจสุข   09544066**
8   คุณ ไพริน พรม   083656**
9  คุณ พัชริน    ชูสิทธิ์หิรัญ   09295164**
10  คุณ ทัตรน   โควรรน   08199098**
11  คุณ อภิสรา   ชินโชติพัน  08195797**
12  คุณ คฑาวุท  ทองวง  088 39710**
13  คุณ วรพท  หอมอทัย   08173885**
14  คุณ ภาปวียดา  มีแก้ว   08132854**
15   คุณ น้ำอ้อย  ทองกับศรี  06123290**
16  คุณ มัมยา  ก่อเจริญสกุล   08924424**
17  คุณ ธวัชัย  แก้วละเอียด  08919816**
18   คุณ มนพัท  ภูมิภาค  09047872**
19   คุณ ธัญนิชยา  สามทอง  08882939**

บัตรโยนโบว์ลิ่ง 20 รางวัล/1เกมส์
1   คุณ ปฐากร นวลพัน   06205329**
2   คุณ ธีระยุท   ถเลยวีรอง  08136818**
3   คุณ อรรถพล  อันชัย   08243459**
4  คุณ ลลิตดา  กำเนิดข่อนแก่น  08845147**
5   คุณ วรัดษ  หสิริเวช   08406888**
6  คุณ ศริชัย  แก้วอนัน  08138840**
7  คุณ วิเชียร อนุไชยวง  08351135**
8   คุณ พัชริน มหัน  08499924 **
9  คุณ นิสิท ทรงศัก  08169899**
10  คุณ สุพัตรา  บุญชีพ  09224683**
11  คุณ ชญานัหฐ  หวังพันขจร  09358061**
12  คุณ รดาวรรน มากนคร  09333568**
13  คุณ คณรกร ผิวเหลือง   09734508**
14 คุณ สุกรดา อาจหาวณิช  08199063**
15 คุณ ปริรากร  ยิ่งคง  08696785**
16  คุณ ณัชาตส วิจิตร   08669526**
17 คุณ จริยา ศรียะสัน  08946651**
18   คุณ BRIAN JOE  PREYES  09735604**
19  คุณ อนุวัฒน์  ชูพง  08653832**
.20  คุณ สุพรเพ็ญ  ณพัทลุง   08199007**

บัตรชมภาพยนตร์ระบบ  IMAX  20 รางวัล/2ที่นั่ง
1    คุณ กนกรัตน์ ลิขิตพาณิชย์กุล   08739960**
2    คุณ จักรรพง   ล่องชุ่ม  082787**
3    คุณ ชญานุช  แสงวิเชียร   08169890**
4    คุณ พุธทวัล แสงประเทือง   08796456**
5    คุณ จันทรนิภา   ช่วยวง  08883592**
6    คุณ ชุติมา  ฟาชูรัก  0831943**
7    คุณ อนัน  เกียรติธนวัฒนา   085898**
8    คุณ กฤชเดช  สวัสดิเวทิน  08154359**
9    คุณ ศรีพัชริน   ลือชูเกียรติ์   08351000**
10     คุณ พีรพล  แซ่ไล่   08696345**
11     คุณ อดมันต์ เจ้บารู   08421404**
12    คุณ ฐิณิฐา  ฤทธิเดช   0872865401
13      คุณ อัสมีรา  มซารี  09721339**
14       คุณ อุบลรัตน จันตาเร  08003779**
15    คุณ ธีรยุท แก้วทอง   09336426**
16      คุณ สกลภัทร  ทสภานนท์   .08196932**
17      คุณ กิตยา  ธรรมรัตพฤก   08127747**
18    คุณ นครทิพ แสงประดับ   08946519**
19     คุณ นิสารัต  ศรณรง   09182180**

ไอซ์สเก็ต 20 รางวัล / 1ชั่วโมง
1    คุณ ฉะหมัด  นิกคุชะ  09248533**
2    คุณ ณฎฐกันย์  หมัดจะกิจ  09164228**
3    คุณ จรินพร รัฐการ์ณย์   08127665
4    คุณ ชุติพัฒน์  อินทรษ์  09408698**
5    คุณ อโรญา  สังสุวรรน   08822801**
6    คุณวสัน วิเศษสกขจร  09458123**
7    คุณ ธัญชนก  มณีโชติ   08965805**
8    คุณ ภูษณิศา  คงประเทศ   09574087**
9    คุณณฐชมน  โชติโรจน์   08747732**
10     คุณ อรรณพ เกื้อก่อบุญ  09543925**
11    คุณ จีรศัก  ทวีสุข   08558910**
12    คุณ ธนิษฐา ทิพหมัด   08243223**
13    คุณ พิศาล จิรศักยกุล  09424151**
14    คุณ อารนา  มมีรัตน์   08695869**
15    คุณ ปราณิศา  รักวง  08353961**
16    คุณ ฮาระ  ฮามะ  08517943**
17    คุณ นวินดา  ธรรมชัยโส  08946396**
18    คุณ TANAMAT  PULSIRIPOJ   08674807**
19    คุณ ขจรเกียรติ เอียดกมะ   09550107**.
20    คุณ อาอิชะฮ  มะทหมัด  08729026**


ติดต่อรับของรางวัลได้ตั้งแต่ 5 กันยายน – 5 ตุลาคม 58 นี้
ที่หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซนทรัล เฟสติวัลหาดใหญ่