HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 2 กิจกรรม "ยิ่งดูมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก" (หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์)

  • 5,073
  • 09 ส.ค. 2015

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือน มิถุนายน
ในกิจกรรม กิจกรรม "ยิ่งดูมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก"
ลุ้นรางวัลใหญ่ Mazda 2 และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่า 1 ล้านบาท

ผู้โชคดี ได้รับรางวัล รถจักรยานยนตร์ Honda Zoomer-X
ได้แก่ คุณ เพ็ญพิสุทธิ์ พฤกษาเวชชากรณ์  093-32994xx

บัตรชมภาพยนตร์ระบบ  4DX  20 รางวัล/2ที่นั่ง
1. คุณ ภาสกร นิยมจิดา   081-76622xx
2 คุณ สุเทพ ยุติบรรณ       089-20520xx
3  ด.ช.จีระทีปต์ ประสมพงศ์  086-69216xx
4 คุณ  อารัก รักษากิจ   089-19733xx
5  คุณ  ศรุต สาสุนีย์   085-08119xx
6. คุณ คณิตา นิทสารมย์ 082-82292xx
7. คุณ เกษร  รักขุนส่อง  081-47801xx
8  คุณ จิรพร ชูรัก   081-79824xx
9 คุณ จัณหนิภา  จามิกกรณ์   087-6323xx
10 คุณ ชัยณรง ทรงณัฐศิริ  062-06754xx
11 คุณ เกศสุดา ทองใบ  089-29934xx
12  ดช. พิทวัส พรหมช้าง  087-39384xx
13 คุณ จีรายส กิจติสุภานนท์   084-19761xx
14  สตต กิจจา  สุวรรณขำ  084-24058xx
15  คุณ นภสร สัมฤทธิ์สาล   086-97888xx
16  คุณ  สุรชัย   อินนา  093-75480xx
17.คุณ ธรรมภัทร  เจริญทรัพย์   086-57611xx
18 คุณ วศิน คัมภีระ   081-99037xx
19 คุณ  นัดดา  เขียวเทพ  083-59326xx

บัตรโยนโบว์ลิ่ง 20 รางวัล/1เกมส์
1 คูณ ยุรากรณ์ เพรียมณี   089-73631xx
2 คุณ ขนากานต์  ดาวภวุท  088-38815xx
3 คุณ นาฎนรา  สุโพเดน   098-71876xx
4  คุณ มนัสกร  รุจิรัตน์สวัสดิ์   081-96321xx
5 คุณ ตะวัน  พุทธชาติ    095-04111xx
6  คุณ เมธา อินสุวรรณโน  088-83412xx
7.  คุณ  ธัญสนี ดำแก้ว   083-539120xx
8  คุณ  จตุพร   นิ่มคงพิทักษ์กุล   086-33897xx
9  คุณ สุรศักด์  แสงไสย   099-95088xx
10 คุณ  กฤษฏา  ยฤษชิ  082-48465xx
11 คุณ  กฤษณะ ดวงแก้ว   086-28888xx
12  คุณ สายใจ   ท้วมพิบูลย์   086-28564xx
13 คุณ  ฐิติกาญจน์  คงผอม  080-54155xx
14 คุณ  จุทารัตน์  เทพหนุ   098-51557xx
15 คุณ  จิรัชยา บูรณะพานิชย์กิจ  086-96540xx
16 คุณ  Eic  chong    092-79099xx
17  คุณ มนต์ชนก  เต็มภาชนะ  087-62175xx
18  คุณ  วิศณุชิณศรี  092-12888xx
19  คุณ ภัทรวรรณ พินิชสุนทร  095-43269xx
20 คุณ วิทธิกร แสงสวรรส   086-92955xx

ไอซ์สเก็ต 20 รางวัล / 1ชั่วโมง
1 คุณ  ฐิตารีย์   เขาพัฒน์นาวี  082-56029xx
2. คุณ อรวรรณ   เลหวณิช     082-73451xx
3  คุณ วาสนา  คงจ้อย  095-32197xx
4 คุณ วรวุฒิ ฉิมเมือง   097-276605xx
5  Vatlha wlut   089-87795xx
6  นส  อรพรรณ แอระห๊ม  081-69854xx
7 คุณ  ณัฐพล  แซ่โล   095-44196xx
8  คุณ   อับบาส หมุเก็ม    085-00460xx
9  คุณ  สุจิภา  วรรณภาสชัยยง  082-43039xx
10  นส ทิพย์วรรณ  แซ่อึง  084-62766xx
11 นส ศิริรัตน์  จันภาแกร่ง   062-07866xx
12 คุณ ถินอิน  แม   093-71731xx
13 คุณ  จิรายุ ดำรงกลชาติ    081-89779xx
14  คุณ  สุภาพ  ชูกวีโรจน์   086-96619xx
15 คุณ พิมพ์มาดา  พงศ์วิทย์สกุล   088-79018xx
16 คุณ  ชนัญฐตา  ตันรัก  081-81815xx
17 นส ศุทธหทัย  ลิ่มภัทรวงศ์  094-59323xx
18 คุณ  ปุญชิกา  เอกนิธิคุณ  089-73823xx
19   คุณ  ปุรณิช  ณ  สงขลา  084-21233xx
20 นส   นุชจรินทร์  เพ็ชรใฝ   089-46542xx

บัตรชมภาพยนตร์ระบบ  IMAX  20 รางวัล/2ที่นั่ง
1 คุณ  กันตภณ  สัรหาด   094-66007xx
2  คุณ วรวิทย์  รัตนะชัยกุล  088-44356xx
3 คุณ  จักรพงศ์  พลูภักดี   081-60992xx
4  นส กรบินธุ์ รัตนวิบูลย์  081-99099xx
5 คุณ ตรีนัยน์ เพ้งทองทีป  084-54526xx
6 คุณอภินันท์  ศรีวรรน  086-96531xx
7 คุณชญานิษ  ศรีจัน   091-84698xx
8 คุณ ธวัชชัย แซตั้ง   086-38351xx
9  คุณวิลัมวรรน ไชยทอง  081-95781xx
10 คุณ วีรวิทย์  กาลเนาวกลุ   084-74949xx
11คุณ  อัรฟันถีย์  แอมามุ   088-39516xx
12  คุณ  ศิริวิขญ์ เกตุแก้ว   095-43836xx
13  คุณอารี ฉัตรสุวรรน  097-34522xx
14  คุณ ภัณทิวา    เงินแดง    088-78285xx
15  คุณ ธิรดา  ภัทรเวช พงศธร  091-76079xx
16 คุณ สิทธิพันธ์ ภูริปัญญนันท์  089-65938xx
17 คุณ นพเก้า บุญราตรี   081-54340xx
18 คุณ  กาณนิศา อิมพรพิริยกุล  082-43228xx
19 คุณวีนา จันทร์ศมี   087-29261xx
20 คุณ  กิติชัย   อิฐรัตน์  081-09948xx

บัตรชมภาพยนตร์ 20 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
1.คุณ วรวิทย์ ดกรี 093-76290xx
2.คุณ สุกัญญา ศิริวัฒน์ 089-89560xx
3.คุณนิดิน แวฮามะ 093-66008xx
4.คุณทนงศักดิ์ คงฤทธิ์ 083-2924174
5.คุณจารึก จันทวดี 086-96652xx
6.คุณ กิตตาภา พิทักษ์สัตยกุล 083-98600xx
7.คุณภัทราวรรณ อัดขนิฐ  086-95908xx
8.คุณพธร มิ่งแก้ว 089-87609xx
9.คุณ สุรชัย ภิรภาคย์กุล 084-419937xx
10.คุณ อิสเกศ แซ่ลิ้ม 089-73749XX
11.คุณ ธีวรวัช ศรีวิเศษ 062-05351xx
12.คุณ ณัฐดนัย ชอบงาม 093-75860xx
13.คุณลออ เอ็กหลี 094-58339XX
14.คุณ สุนีย์ พาษีอักษร 089-87743xx
15คุณอนทัย จินตพล 094-99624xx
16.คุรกรรณิการ์ แซ่หยี 096-80998xx
17.คุณอภิรมย์ สิงห์ทอง 083-51316xx
18.คุณอธิษฐา วงษาเกศ 080-70448xx
19.คุณ กานฑ์ณิศา อัมพรพิริยกุล 082-43228xx
20.คุณ ณัฎฐา แซ่โค้ว 098-28962xx

ติดต่อรับของรางวัลได้ตั้งแต่ 4 สิงหาคม – 4 กันยายน 58นี้
ที่หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซนทรัล เฟสติวัลหาดใหญ่