HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 1 กิจกรรม "ยิ่งดูมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก" (หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์)

  • 5,111
  • 19 มิ.ย. 2015

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนพฤษภาคม
ในกิจกรรม กิจกรรม "ยิ่งดูมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก"
ลุ้นรางวัลใหญ่ Mazda 2และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่า 1 ล้านบาท

รายชื่อผู้โชคดีดังนี้

บัตรชมภาพยนตร์ 30 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

1. คุณสุกฤษฏ์   ยกถาวร    083-74369XX
2. คุณอัญญานี    พุ่มพุฒ    084-31261 XX
3. คุณพงศกร   แก้วบุญแก้ว    088-78490 XX
4. คุณจิราเนตร    เซ็งยอง    093-44644 XX
5. คุณศุภชัย   แก้วงาม    096-18005 XX
6. คุณรณชัย   ไชยกุล    093-57843 XX
7. คุณวัชราวรรณ    เลี้ยงประไพพันธ์ 081-633-56 XX
8. คุณธธก   หอพิรุทธิสาร    081-69822 XX
9. คุณปัณณธร    นิชกรรม    085-58504 XX
10.คุณณัฐวิตติ์    จูเส้ง    086-69620 XX
11.คุณภัทธา   ล่ออุทิศสกุล    081-76667 XX
12.คุณพสิทธิ์   ศรีแสง    080-31965 XX
13.คุณวิชญ์   กัลปดี    083-65678 XX
14.คุณฉัตราวดี    พูนพานิช    094-59880 XX
15.คุณเกียรติศักดิ์    เจริญศรีกุลธร    085-07793 XX
16.คุณอรดา   สุไลมาน    081-76696 XX
17.คุณกัณฐิกา    แก้วศรี    090-71520 XX
18.คุณณัฐวุฒิ   สิทธานุรักษ์    089-87083 XX
19.คุณรัชชานนท์    บิลยะมุด    091-64266 XX
20.คุณอัญชนา    วรรณศรีจันทร    082-48401 XX
21.คุณศิวะพร   หนูเพชร    086-63352 XX
22.คุณลริษา   ปิยวริยากุล    095-43855 XX
23.คุณวิศวะ   รัตนไชย    088-39993XX
24.คุณทันจี   เหว้ย    097-34554XX
25.คุณกันย์สินี   อันทมณี    093-57606XX
26.คุณสาธิมน   จูดจันคาร    089-97865XX
27.คุณศุจิดา   รัตนะชัยกุล    084-06886XX
28.คุณธัญญลักษณ์    อินทาสโน    093-58401XX
29.คุณเณษจา   นัคย์    085-89409XX
30.อรพีรา          ทองศรี              081-67876 XX

 
บัตรชมภาพยนตร์ระบบ  IMAX  30 รางวัล/2ที่นั่ง

1. คุณสิทธิชัย   สิมสกุล    090-70566 XX
2. คุณกิตติศักดิ์   นิรมล    084-99735 XX
3. คุณรุ่งกานต์   ชัยบุญ    089-47741 XX
4. คุณวีรชัย   จิรธนาวุฒิ    094-49867 XX
5. คุณเบญจภา   บางกระสอ    081-95716 XX
6. คุณลิตติพงษ์   เชียงเงิน    086-47628 XX
7. คุณอรุณ   หิมมะ    089-58760 XX
8. คุณจิราลักษณ์   ผดุงภักดีวงศ์    086-69777 XX
9. คุณศิริรัตน์   แซ่ก้าว    082-83102 XX
10.กานต์รวี   วงษ์ภักดี    083-19531 XX
11.คุณณัฐธิดา   ลาภวารี    088-39643 XX
12.คุณอรอุษา   ลาภวารี    088-39643 XX
13.คุณฟุพูนูพัฒน์   แสงทัศน์    081-58223 XX
14.คุณนันขพล   สมประยูร    081-89648 XX
15.คุณนิศารัตน์   เมฆมณี    086-96897 XX
16.คุณณัฐวุฒิ   เจตยธิการ    086-96897 XX
17.คุณวุฒิพงศ์   นวลนาค    082-73490 XX
18.คุณมนภัค   ลิมปดาพันธ์    083-70164 XX
19.คุณวรรน์วิสุทธ์   เพชรชแว่น    086-95532 XX
20.คุณสิทธิโชค   จินายง    086-95999 XX
21.คุณโสธร   คงทอง    086-69710 XX
22.คุณนวลสำราญ    จุลรอด    080-87531 XX
23.คุณบุญญชล   ช่วยบุญญา    081-99053 XX
24.คุณกัญญภัค   นพสุวรรณ    074-2460 XX
25.คุณสิริวิมล   สมัยชุม    086-96231 XX
26.คุณเพ็ญศิริ   เวียงจันทร์    081-27629 XX
27.คุณสุธิดา   ตัณฑปุตตะ    083-96741 XX
28.คุณพัชนี   คำเงิน    092-44253 XX
29.คุณวิมลลักษณ์    ชีววิจิตรกุล    089-92434 XX
30.คุณธนไชย   เจริญมรรค    084-63293 XX

 

บัตรชมภาพยนตร์ระบบ  4DX  30 รางวัล/2ที่นั่ง

1.  คุณเกรียงศักดิ์    อ่อนละมุล         093-58420 XX
2.  คุณอัณวาร์   แวมะเด็ง    089-29589 XX
3.  คุณเชวงศักดิ์   มูสโกภาศ    086-31912 XX
4.  คุณอุมลวรรณ   บุณชัยชนะ    094-97482 XX
5.  คุณวสันต์   เลปนะสุวรรณ    086-95623 XX
6.  คุณชัยยุทธ์   เพ็ชรมุณี    081-73731 XX
7.  คุณศุภิสรา   กาญจนาเมธากุล 093-58014 XX
8.  คุณษุสดี   ยอดเกลี้ยง    081-89672 XX
9.  คุณศุภชัย   แก้วงาม    096-18005 XX
10.คุณดุษฎี   ทองดีสกูล    084-26790 XX
11.คุณศรีสุดา   จุลิรัชนีกร    080-86859 XX
12.คุณกนกนวรรณ    สุขสมพร    091-40959 XX
13.คุณรุจิเรจ   สุธีระวัฒนกุล    091-82565 XX
14.คุณปาโลซ่า   หมู่อำหมัดยู่โซะ 098-01351 XX
15.คุณธมกร   เรืองฤทธิ์    087-82831 XX
16.คุณพนม   ประแกกัน    091-46141 XX
17.คุณฟารีส   หมันหมาด    088-78214 XX
18.คุณศรนรินทร์   เสนาธิบดี    090-15409 XX
19.คุณอนุวัฒน์   เพชรทองขาว    080-06455 XX
20.คุณหวันอัฟฟาน    ปดูกา    091-84787 XX
21.คุณนนท์ปวิช   โกเฮง    081-96395 XX
22.คุณมารศรี   ระธารมณ์    098-65162 XX
23.คุณอนันต์   เซ็ง    080-70212 XX
24.คุณจรัส   อัศวชาญชัยสกุล 089-19748 XX
25.คุณสุดารัตน์   เขียวอ่อน    095-07684 XX
26.คุณอุษณ์   แสวงหา    084-06706 XX
27.คุณกัณฐิดา   แก้วศรี    090-71520 XX
28.คุณกรัณย์   ชุช่วย    083-18515 XX
29.คุณมนต์มนัส   แซ่ลิ่ม    090-10811 XX
30.คุณยาฝา   นวลน้อย    080-87288 XX


ไอซ์สเก็ต 30 รางวัล/1ชั่วโมง

1. คุณจิระวุฒิ   จิรภาพงพันธ์    097-92398 XX
2. คุณกุลภัสสรี   เสนีย์รัตนประยูร 086-06400 XX
3. คุณอัษฎาวุทธ   สูเด็น    083-18356 XX
4. คุณณัฐวดี   นุ่นมี    087-63060 XX
5. คุณกฤษณุพงศ์   ทรีเส็ง    093-57885 XX
6. คุณอารีย์   แซ่จาง    085-07783 XX
7. คุณชานนท์   ไตรวิริยวงศ์    081-74640 XX
8. คุณธนรัตน์   ชาญณรงค์    083-65177 XX
9. คุณสุดารัตน์   เขียวอ่อน    095-07684 XX
10.คุณปิยวุฒิ   ธนาพันธ์ประเสริฐ 087-06790 XX
11.คุณธารัณดา   เทพนริทร์    080-70566 XX
12.คุณมณีกานต์   สายสมุทร    091-04948 XX
13.คุณประพันธ์มนทน์    แซ่ธึ่ง    083-88895 XX
14.คุณสุพจน์   กลับกลาย    081-54128 XX
15.คุณนิรุสนานี   แนซี    087-63166 XX
16.คุณศรีพัชริน   ลือชูเกียรติ์    083-51000 XX
17.คุณยุรนันท์   รัตนจักรี    084-99636 XX
18.คุณประนอม   สังข์คีรี    089-59909 XX
19.คุณอโนขา   เกียรติโพบูลย์    082-42960 XX
20.คุณพงศธร   ไชยสังข์    085-89964 XX
21.คุณพิทักษ์   ชี้ทางลี    082-82572 XX
22.คุณกันยกร   ศุภกรชูวงศ์    082-28818 XX
23.คุณนวฏตยา   มณีแสง    083-63877 XX
24.คุณนิสารัตน์   ลอยลิบ    089-73793 XX
25.คุณวรรณพร   รัตตะพันธ์    080-70283 XX
26.คุณคมกฤษ   ฤทธิรงค์    083-51264 XX
27.คุณธัญภูมิ   ศิริพรรณพิทักษ์ 082-82828 XX
28.คุณสินีนาฏ   ศิริพรรณพิทักษ์ 082-82828 XX
29.คุณวิทยา   บุญสัน    089-74065 XX
30.คุณปภังกร       087-39918 XX
       

บัตรโยนโบว์ลิ่ง 30 รางวัล/1เกมส์

1. คุณอนุรัตน์   ปุณนะสา    086-01161 XX
2. คุณสุวิทย์   นิมิสวิง    080-62155 XX
3. คุณมูบารัฐ   แวตาเมะ    090-07411 XX
4. คุณเกรียงศักดิ์   สุหำมา    082-82618 XX
5. คุณอนุชิต   หอยหวล    084-36000 XX
6. คุณอิทธิกร   สงเปีย    091-84603 XX
7. คุณวราภรณ์   เหล่าเจริญสุข    086-48167 XX
8. คุณมัณตานา   ศิริวัฒนไพทูรย์    087-83670 XX
9. คุณศรัณย์ภัทร   สิงห์กลม    085-58718 XX
10.    คุณอนุรัตน์   ปุณนวสา    086-01161 XX
11.คุณบวรกฤตย์   หยกวิจิตร    083-19137 XX
12.คุณสุกัลยา   ชุมประเสริฐ    091-46279 XX
13.คุณชุติมา   อรุณรุจิพันธ์    087-46136 XX
14.คุณรัชชานนท์   สันตินราพอร    081-27733 XX
15.คุณปาณิสรา   แสงแก้ว    081-89744 XX
16.คุณสุวรรณ   เกศทิพย์สุคนธ์    061-35356 XX
17.คุณวิศิษฐ์   สร้อยสนธ์    097-00977 XX
18.คุณสัมพันธ์   ดวงเพชรรัตน์    086-95702 XX
19.คุณพรรณสินี   ตันสุขเกษม    089-65444 XX
20.คุณวรมน   ทวีชลนิสิฐ    086-95988 XX
21.คุณเพียงนภา   วศินวงศ์    081-47813 XX
22.คุณเรวัฒน์   ศิริยศ    082-83038 XX
23.คุณพัชรินทร์   ริแก้ว    080-80644 XX
24.คุณสุนัช   หมุดประเสริฐ    081-67839 XX
25.คุณมัสพรห์   เจรดอลาะ    089-29658 XX
26.คุณเอนก   แซ่เจี้ยง    084-85821 XX
27.คุณสิริวิมล   โพธิ์ใต้    088-26813 XX
28.คุณกิตติศักดิ์   ร่กนะ    086-38014 XX
29.คุณนารีรัตน์   สุวรรณ    086-74944 XX
30.คุณพันธ์ทิพย์   ชีวะทตานนท์    081-99057 XX


ติดต่อรับของรางวัลได้ตั้งแต่ 17 มิถุนายน-17กรกฎาคม 58นี้
ที่หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซนทรัล เฟสติวัลหาดใหญ่