HIGHLIGHT CONTENT

รายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ "หยิบฟิชโช แล้วลุ้นไอโฟน"

 • 6,818
 • 07 พ.ย. 2012

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากแคมเปญ “หยิบฟิชโช แล้วลุ้น iPhone”

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ iPhone รุ่น 4s 16GB รางวัลละ 22,450 บาท จำนวน 8 รางวัล

 1. คุณโอปอ สายพิมพ์
 2. คุณณัฏฐ์ นพเก้าแสงนิมิต
 3. คุณภาณุพันธ์ ดับปากพิง
 4. คุณอนุรักษ์ เนคมานุรักษ์
 5. คุณวิลาศ คำมีแก่น
 6. ด.ญ.จิตรลดา จวนแจ้ง
 7. คุณอิทธิพัทธ์ โรจน์จำนงค์
 8. คุณเมธี บ่อเตาะ

รางวัลที่ 2 คอมพิวเตอร์ Netbook ยี่ห้อ Samsung รุ่น NP-NC 110 รางวัลละ 11,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

 1. คุณเบญจมาส ถนัดธนูศิลป์
 2. ด.ช.ภาคิน หอเกรียงไกร
 3. คุณอัมพร กลัดทิม
 4. ด.ช. อธิภัทร อมรธนานนท์
 5. คุณกฤษภาคิน ธีร์ตระกูล

รางวัลที่ 3 บัตรชมภาพยนตร์ที่เมเจอร์ 5 ที่นั่ง/รางวัล รางวัลละ 800 บาท จำนวน 15 รางวัล

 1. คุณพีรโส ธรรมเมธา
 2. คุณศรณ์รัตน์ ไทย
 3. คุณภาทินี ศรีมี
 4. คุณเจษฎาภรณ์ วิชาสาร
 5. คุณอรดี อ่อนคำ
 6. คุณชลธิชา พงษ์สุริยา
 7. คุณศุราลัย จินกาธิน
 8. คุณปานชนก ทองสงฆ์
 9. คุณญาตินันท์ ป้องปิด
 10. ด.ช.ธนภัทร์ ล้อมพิพัฒน์พงศ์
 11. คุณกนิษฐา จงภักดีตระกูล
 12. คุณสุธิศักดิ์ สิงหล้า
 13. กฤตพล นพเก้าแสงนิมิต
 14. คุณจรินทร์ บุตรธิเดช
 15. คุณชลธิชา อุฏะมาร

รางวัลที่ 4 Fisho Pack Set รางวัลละ 250 บาท จำนวน 50 รางวัล

 1. ด.ญ.ปาริชาติ จันทรดิลก
 2. คุณสมร นานอก
 3. คุณพรพิมล ม่วงคะลา
 4. คุณสภาพร ปัจวงศ์
 5. คุณประสิทธิ์ โชคขจรไพศาล
 6. คุณกนกพร ทองทา
 7. คุณดวงจันทร์ แซ่ตั้ง
 8. คุณนภาภรณ์ ลลิตผสาน
 9. คุณสุรินทร์ สีหมากสุก
 10. คุณอังคณา กุศลสร้าง
 11. คุณพัชนรินทร์ หุ่นศรี
 12. คุณธัญพร ชูกำลัง
 13. คุณรัศมิ์วิภา ธงชัย
 14. คุณวัลลภา ทิพย์ชูนอก
 15. คุณธัญรมย์ บำรุงสุข
 16. คุณจักรตุรงค์ ลิ้นทอง
 17. คุณสหรัตน์ สีหมากสุก
 18. คุณเมี้ยน แก้วมีสี
 19. คุณ Rattapong Samard
 20. คุณธีรภัทร เสมอสมัย
 21. คุณนริศรา อิ่มวงษ์
 22. คุณนิรัน สุวรรณ์
 23. คุณชัชชัย จิระพรภิญโญ
 24. คุณสุพัตรา พินิจ
 25. คุณวรารัตน์ โพธิ์สาจันทร์
 26. คุณขวัญฤทัย แสงสีดา
 27. คุณพุฒิพงษ์ ปู่น้อย
 28. คุณขวัญจิรา ปัญญาฟู
 29. คุณธัญชนก นุ่นภพ
 30. คุณเมทินี พฤษจิทยากร
 31. คุณน้ำฝน พรมมา
 32. คุณรติพร คำจีน
 33. คุณแววตา เผือกสมัคร
 34. คุณอรรถพล จักรมานนท์
 35. คุณประกายดาว กระเปาะน้อย
 36. คุณดวงแข ทองมีชู
 37. คุณยศดนัย สหายา
 38. คุณมรรวย พิเนตร
 39. คุณสุชานันท์ สกุลประสิทธิ์ศิริ
 40. คุณวันทนีย์ จำรูญ
 41. คุณปภาวรินทร์ ขวัญทอง
 42. คุณกนกอร ใจดี
 43. คุณธนศักดิ์ อาจวงษ์
 44. คุณปิติพัฒน์ พิพัฒน์ชโยธร
 45. คุณบุญเลิศ แซ่อึ้ง
 46. คุณฐิฏาธรณ์ บัวบังศร
 47. คุณหทัยพร มงคลอจลา
 48. คุณชุติมา กอวงษ์
 49. คุณพิชยะ อัษฎาวุธวงศกร
 50. คุณราตรี มาดี

เงื่อนไขในการรับรางวัเงื่อนไขในการรับรางวัล

สำหรับของรางวัลใหญ่ได้แก่ IPhone4S และ Samsung Netbook ผู้โชคดีจะต้องเดินทางมารับด้วยตนเอง ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน โดยนำบัตรประชาชนตัวจริงมาติดต่อที่ บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จำกัด อาคารซูซูกิ อเวนิว 1839 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Tel. 0-2511-5427-36 Ext 894 หรือ564 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ภายในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 ถ้าไม่สะดวกเดินทางมารับเอง สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับได้ และต้องนำบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัลมาด้วย ของรางวัลบัตรชมภาพยนตร์และ Fisho Pack Set ทาง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะจัดส่งไปให้ตามที่อยู่ในใบเสร็จล