HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับรางวัลจาก Colantotte

  • 8,848
  • 20 มิ.ย. 2012

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 272 ท่าน ที่ได้รับรางวัลสุดพิเศษจาก Colantotte

ผู้โชคดีทุกท่านสามารถติดต่อรับของรางวัลที่ BoxOffice ที่ Mega Cineplex ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.00-20.00 น และ เตรียม สำเนาบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการแลกของรางวัล หมายเหตุ: วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 หากท่านไม่มารับของรางวัล ทางเราจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันที  
Magtitan NEO Legend size S   4
1 วิรดา แม้นถาวรสิริ
2 ชนิดาภา บุญยงค์
3 นุชนาถ โกสุมสวัสดิ์
4 ศดานันท์ เรืองธุระกิจ
Magtitan NEO Legend size M 4
1 สริยา ทศวิชิต
2 ประพาส บุษบงกช
3 สุกิจ เลาหอาร์ดิลก
4 ประภากร ชนะศิลศรีโยธิน
Wacle Neck GE+  60
1 ดวงกมล แสงจันทร์
2 พงษ์ศักดิ์ เรืองรัตน์
3 สมเกียรติ ขาวทับ
4 พิพัฒน์ สุริยประภาดิลก
5 ธนัญญา วรรณพฤกษ์
6 เพ็ญจันทร์ บุตตาโยธี
7 น้ำฝน วีรานนท์
8 ศศิกาญจน์ เก็บกลาง
9 มนตรี เหล่าสุนทรภณ
10 ภูริ ภัทรปรัชาพร
11 สมโพชน์ ทองแท้
12 สรางรัตน์ ชูขันธ์
13 อารีย์นัช ภัทรเกียรติเจริญ
14 สุวารีย์ ใจเย็น
15 มนัทยา ตั้งไพโรจน์วงศ์
16 จุรีรัตน์ ทาจันทร์
17 จิรวัฒน์ ชัยสกุลสุรินทร์
18 บุญญาดา อาภาเศรษฐโชค
19 ทศพร ชมกระแสสินช์
20 สุกฤษฎิ์ ใตต์กังวล
21 ธนพล เหล่าศิริพงศ์
22 บรรพจน์ ฉิมฤทธิ์
23 ธิดารัตน์ ศรีจันทร์อ่อน
24 คมสันต์ รุ่งกำจัด
25 อุรสา ทองสว่าง
26 สุรศิลป์ จาดเปรม
27 จันทร์จิรา สาอิ
28 หรินทร์ ภู่ประเสริฐ
29 จีรเดช บุตรพรม
30 ณัชชา ยศพยุงศักดิ์
31 ฉันทนา แจ้งใจ
32 ธนกร ชมกระแสสินธิ์
33 ปฐวี ปรีชล
34 อรรธยา เลิศปัญญาบล
35 อารยา เลาห์อารีดิลก
36 อาทิตยา ดวงมณี
37 สุวินัย อ่องสถาน
38 อารีรัตน์ ทบธรรม
39 วิสา บุญจันทร์
40 สิริเกษ โตอ่อน
41 พิมพฺมรี สุวรรณศรี
42 วีระพงษ์ ทวีวงศ์
43 อุษา สุขสมชิต
44 กิตติกวิน รัตนะพิมล
45 ภาณุวัชร์ อดิรักษ์สถิตกุล
46 พีรวัชญ์ ไชยณี
47 ธนาเศรษฐ์ ลีฬหากาญจน์
48 วรากร สุนทรานุรักษ์
49 วิบูลย์ ตั้งศิริอนันด์
50 ชุติพร สกุลบุญมา
51 มานิตย์ จำปานีย์
52 พิษนุ ธิติมาพงศ์
53 มณีญา วรินทรีย์
54 พิสิษฐ์ ศรีธนภิวัฒน์
55 ประเพ็ญพักต์ภัส รังษา
56 ฐิติ ไหวดี
57 วสันต์ ลิ๋มภัทรพงศ์
58 ศุภชัย ภิญญธนาบัตร
59 สาคร พร้อมลาภ
60 นันทรัตน์ ราวราษฎร
Trion Z  80
1 กฤษฎา เจิดบดีเกษม
2 นิธิศ ลายลักษณ์
3 ณัฐพร ณนัดศรีเดช
4 พัณณ์ชิตา เกริกไกรสีห์
5 นพพร โตพฤษา
6 ภูวิชนาฎ เอี่ยมศิริ
7 กานต์สิรี สังข์ภักดี
8 วิศิษฐ์ ปิ่นทอง
9 ณรงค์วิทย์ มาวิมล
10 แรงเดือน วงษ์สง่า
11 กรศักดิ์ ชัยเดชาชาญ
12 เดือนเพ็ญ แข็งแรง
13 ธศุภร เศวตศรีดวัลย์
14 ปัทมา ภู่ประยูร
15 ธวัชชัย จุลมณีรัชติ
16 จดุพล เอียดสุวรรณ
17 เกตน์นิภา แก้วศรีลา
18 สุภัสสร โพธิ์แก้ว
19 อรนัส สายสุวรรณ์
20 วรัญชจน์ เนื่องคำอินทร์
21 พรปวีน์ เนียมพุ่มพวง
22 ธีรัสยา นิ่มขำ
23 เอกลักษณ์ ด่างใจ
24 ปิยะวรรณ ภัทรเดชวงศ์
25 นภัส ศรีเจริญประมง
26 นพทศ เมืองช้าง
27 เนรมิตร มาพาญ
28 ดารุจา เพ็มอาภรณ์
29 ธรณ์ฉัฐกรณ์ โพธิ์พุทธประสิทธิ์
30 ศิรดา ภูย้อย
31 รมนวรรณ อรุณวัฒนา
32 ภาวิณี เสริมหลักทรัพย์
33 ณัฐนรี พวงทรัพย์
34 ศิริศักดิ์ ขำสุวรรณ
35 อนธิดา แซ่จึง
36 พีระศุภ แพรัตนดิลก
37 พชิรามณี เกษมศรี ณ อยุธยา
38 จุฑามาศ อยู่หนองฉาง
39 ดัทรารัตน์ เรืองลิขิตกุล
40 พิษนุ ธิติมาพงศ์
41 น้ำฝน วีรานนท์
42 ชัยพิทักษ์ หว้าหาญ
43 Chai Scelee
44 พร้อมพงศ์ บุญเอก
45 พิชาพงศ์ เทียมประเสริฐ
46 ราตรี แก่นสาร
47 ฐิติ ไหวดี
48 พรชัย ณ ระนอง
49 อิทธิพล มีศาสตร์
50 ณัฐพล หฤทย์ภาวศุทร์
51 สุนิสา พิมพ์มา
52 ธวัชชัย จันทอินทร์
53 จตุพล บ้าน
54 กลมเดช อยู่สุข
55 เรืองราช สะตะ
56 กนกกร วัฒฯศักดิ์ศิริ
57 อรรณพ อรังศรี
58 กฤษณี อัศวิญโญชัย
59 สุนาท ฉัตรเงิน
60 ทิพาเนตร จิตมาตย์
61 หล้าณีฟ้า ศิวะคาลี
62 พัฒนเดช แจ้งใจ
63 อรกานต์ พัฒนศุภวานิช
64 อาทิตยา ดารมณี
65 จักรรินทร์ อักษรชัยพฤกษ์
66 ปรีชา ชื่นชูจิตต์
67 ภิริวัจน์ เหล่าโพธิวิหาร
68 สุวัฒน์ วัฒนายุทธ์
69 เพชรรัตน์ จรุงสถิตพงศ์
70 สมศักดิ์ จิตค์ธรรม
71 ชาตรี จันทะรส
72 ศรี่สุภาพ ตันสิริวงค์
73 สุดาทิพย์ เทียงพนม
74 ภูมินทร์ ชีวะเสรีย์
75 โชติมา ดีงาม
76 นันทิภัคค์ ธารวิมลกาญจน์
77 อาทิตยา ดารมณี
78 น้ำฝน วีรพันท์
79 มนตรี  เหล่าสุนทรภณ
80 เอกพล โชคคณาพิทักษ์
Wacle Loop  80
1 กุลนาถ บุญทา
2 วรากร งามองอาจ
3 เกียรติพงศ์ ไทยไหมชำรง
4 นิติพงศ์ เสริมสุข
5 ณัฏฐกานต์ บุญบานเย็น
6 พิสิษฐ์ ศรีธนภิวัฒน์
7 วิสา บุญจันทร์
8 มัจฉา คาถา
9 บุญรัก ทองสะอาด
10 ณภัทร บุญวาสนี
11 อาทิตยา ดวงมณี
12 ปวีณา เกิดภิญโญ
13 พิศสมน เกื้อหนุน
14 วาสนา เจริญกิตติพร
15 ดำรงค์ มหเกียรติไพศาล
16 ประเพ็ญพักต์ภัส รังษา
17 ชัชวัสดิ์ ทัศนัย
18 ธิดารัตน์ ทวีสุขเจริญ
19 ประดิษฐ์ โพธิ์ศรี
20 โอฬาร ดวงภูมิเมศ
21 ณัฏฐกานต์ ธนศรี
22 อานนท์ สอนครุฑ
23 อภิสิทธิ์ พันศร
24 ปาริศ โพธิ์ทอง
25 โขริบ กิตติธร
26 สุนิอร นวมลิตถ์
27 ปาณัท มหาชนก
28 กริช ตังสกุล
29 เสาวนีย์ หิรัญวัฒน์
30 สัมพันธ์ ทองประกาศิต
31 พงศ์เทพ ดานุเทน
32 วิรพล อาธนู
33 ธนิต เลื่อมทรัพย์
34 พงษ์ไทย ไทยาพงศ์สกุล
35 นพพล รัตนพงษ์เกียรติ
36 กฤษณ พยุง
37 สิริกร เหลืองตะการ
38 พรจิรา เลิศวัฒน์ชัย
39 ศิขริน ศิริวิชัย
40 พีรพล ตั้งอัครวณิช
41 สมยศ เบญจพิทัณนาพันท์
42 มัทนา กฤษฎางค์พร
43 เมธาวี อยู่อ่อน
44 พิเชษฐ์ โกเมศ
45 ชัชนันท์ หอมนาน
46 อิทธิพัทธ์ หัสชู
47 พิชญ์ชาญ พินิจอุดมการณ์
48 บันดาล ไชยศิลป์
49 สุขโศภิณ จันเทรมะ
50 นาวี สัตจาบต
51 จักรกฤษ หิรัญวัฒน์
52 สุวิชพัฒฐ์ เพชรสว่าง
53 ธัญเทพ แซ่เบ๊
54 สมมณี บุญฮอย
55 ชิตชนันท์ สุทธา
56 ไพฑูรย์ ปานปลอด
57 อิสทเบศ แจ้งสุข
58 วินัย ท้ายขุนทอง
59 พศวีร์ เหล่าโพธิวิหาร
60 พัชรินทร์ เรืองศรี
61 ภูเบศ จันทร์ปรุง
62 เจษฎา กวีโภคสมบรูณ์
63 อลิษา วงษ์เดช
64 สมโภช เกตุหญิง
65 ธันยชนก เกตุยั่งยืนวงศ์
66 ธนารีย์ ระวีวัฒน์
67 กาสะลอง พริ้งไพเราะห์
68 พิพัฒน์ จินตามฤทธิ์
69 อภิรักษ์ นิลผาย
70 กีรติ งามจรรยาภรณ์
71 ยิ่งยศ ถาวรพานิชกิจ
72 ทศพร ชมกระแสสินศ์
73 พิพัฒน์ ก้องกิจกุล
74 สมศรี บุญย้อย
75 ทวี สยงมาแก้ว
76 ชยพล เหลืองตะการ
77 สาโรจน์ เดนหวาน
78 เนตรนภา เลิศรัตนพงศ์สิน
79 อมฤทธิ์ โกวิทธรรมกรณ์
80 ปราณี เหมือนนรุบ
Wacle Active Supporter         4
1 ด.ช.นราวิชญ์ นาถะภักฎิ
2 วีระพล จินตทายงค์
3 นางสาวขวัญใจ แดงจันทร์
4 นายคชภัค สิริเดชาวัชร์