HIGHLIGHT CONTENT

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลแคมเปญ ติด net เต็ม speed ลุ้นสุดขีดกับ CAT internet

  • 5,887
  • 31 ส.ค. 2012

รายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ ติด net เต็ม speed ลุ้นสุดขีดกับ CAT internet จำนวน 18 รางวัล

รางวัลที่ 1 รถยนต์ Nissan March จำนวน 1 รางวัล คุณสิริมงคล แสงดอก 192 หมู่ 2 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทร 086-440xxxx รางวัลที่ 2 คอมพิวเตอร์ MacBook Air จำนวน 1 รางวัล คุณณรงค์วุฒิ เยาว์ธานี 189 หมู่ 2 1 ถนนไชยบุรี ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 โทร. 082-888xxxx รางวัลที่ 3 โทรศัพท์มือถือ IPhone 4s จำนวน 1 รางวัล คุณสรัญญา กิตติรัตนไพบูลย์ 737/6 เจ้าชาย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทร.081-883xxxx รางวัลที่ 4 บัตรชมภาพยนตร์ CAT internet ULTIMA SCREEN 10 ที่นั่ง จำนวน 5 รางวัล คุณกัลยาณี เจียมกรกต จ.กรุงเทพฯ โทร.081-584xxxx คุณอภิสิทธิ์ พงษ์สวรรค์ จ.เชียงราย โทร.089-755xxxx คุณอภิจิตต์ อ้วนล่ำ จ.เชียงราย โทร.081-530xxxx โรงเรียนพณิชยการเชียงราย จ.เชียงราย โทร. 081-530xxxx คุณสุรพัศ แก้วกั้ง จ.นครศรีธรรมราช โทร.085-473xxxx รางวัลที่ 5 บัตร Blu-o Karaoke 10 ชั่วโมง จำนวน 5 รางวัล คุณอัจฉรา นพวิญญวงศ์ จ.ขอนแก่น โทร.081-236xxxx คุณพัชรวัฒน์ ทวีวุฒิรัชต์ จ.เชียงราย โทร. 088-258xxxx คุณสุรนาท มีศิลป์ จ.กำแพงเพชร โทร. 087-317xxxx คุณกัญญ์รินท์ ยิ้มประเสริฐ จ.เพชรบูรณ์ โทร. 083-488xxxx คุณพงศกร ปะมายะยัง จ.ขอนแก่น โทร. 088-798xxxx รางวัลที่ 6 บัตร Blu-o Bowing 10 เกม จำนวน 5 รางวัล คุณฉลอมศรี ดวงศรี จ.หนองคาย โทร. 080-362xxxx คุณประสงค์ มั่นคงธนากิจ จ.กรุงเทพฯ โทร. 081-929xxxx คุณเซียน แซ่วั่ง จ.เชียงราย โทร.087-183xxxx คุณพรรณี ตันติยวุฒิ จ.กรุงเทพฯ โทร.02-104xxxx คุณวราภรณ์ แก้วนิมิตรชัย จ.นครปฐม โทร.081-814xxxx รายละเอียดการติดต่อรับรางวัล
  1. ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ ฝ่าย Creative ชั้น 13 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 29 กันยายน 2555 ในวันจันทร์ – ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร. 02-511-5427-36 ต่อ 894 (ในวันและเวลาทำการ)
  2. ผู้โชคดีจะต้องนำหลักฐานบัตรประชาชน ,ทะเบียนบ้าน, สัญญาการใช้บริการของ CAT ONNet, CAT hotnet, CAT hinet และบัตรชมภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ CAT internet ULTIMA SCREEN จำนวน 1 ชุด มาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
  3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องเสียภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 5%
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น
  5. ผู้โชคดีจะต้องติดต่อรับรางวัลภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากไม่มาติดต่อรับรางวัลถือว่าสละสิทธิ์