ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล "MOVIECATION Season 3” ตั๋วหนังพาเที่ยวไทย

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล "MOVIECATION Season 3” ตั๋วหนังพาเที่ยวไทย กับ เที่ยวแบบไทย สนุกแบบสร้างสรรค์ สำนึกแบบกรีน ภายใต้คอนเซ็ป “7 GREENS”

             เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม MOVIECATION Season 3 ตั๋วหนังพาเที่ยวไทย กับ เที่ยวแบบไทย สนุกแบบสร้างสรรค์ สำนึกแบบกรีน ภายใต้คอนเซ็ป “7 GREENS” โดยมีผู้ร่วมสนับสนุนแคมเปญในครั้งนี้คือ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน), กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561 ชมภาพยนตร์ทุก 1 ที่นั่ง กรอกรหัสบัตรชมภาพยนตร์ในแอพลิเคชั่นของแคมเปญนี้ www.moviecation3.com ก็ได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลที่พักพร้อมแพ็กเกจเดินทาง มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 2,000,000 บาท

ผู้บริหารบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมถ่ายรูปกับตัวแทนผู้โชคดี

ผู้ที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญ Moviecation Season 3 จำนวน 60 รางวัล

รางวัลที่ 1 : Exclusive 7 Greens Trip 2 วัน 1 คืน ทริปเดินทางสุดพิเศษสนุกสนานอย่างสร้างสรรค์ จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ 2 คน) รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

1. ศุภชัย รอดรักษา
2. จิตตานันท์ ภูริเศรษฐศักดิ์
3. ชุลีภร วาสนะปรีชา
4. ชนัญชิดา ฟองลม
5. Pratchaya Isariyayot
6. ทิพาภรณ์ พุคโต
7. สุริคุปต์ มงคลชัย
8. Sirithana Kosoltanapiwat
9. นพกร วัฒนจันทร์
10. ปัญญา ชานาญ

รางวัลที่ 2 : 7 Greens Trip Package แพ็กเกจท่องเที่ยวสบายใจ ไปได้ด้วยตัวเอง รับ Voucher ที่พักอุทยานแห่งชาติพร้อมแพ็กเกจการเดินทางฟรี ตลอดทริป จำนวน 50 รางวัล (รางวัลละ 2 คน) รวมมูลค่ากว่า 1,500,000 บาท

1. ปาณัสกร สุเมธาราวดี
2. ปณตกร เย็นมนัส
3. เอกสุพร พิมเพิ่ม
4. รัตนาวดี พรมทอง
5. รัชนี ขิงเขียว
6. วรรณิดา วิวัฒนชัยหิรัญ
7. ชูชาติ นานาศรีรัตน์
8. พรปรียา เมธาจรัสพงศ์
9. ปริยฏา ลีจันทึก
10. สาวิตรี บุดเพชรแก้ว
11. นภดล สุพัฒนากูล
12. ณวินธ์ บุญวังทอง
13. ณัฐธิดา สุวรรณธวี
14. มูสา สุหลง
15. เพียร สมอาษา
16. ผกามาศ สิระมนต์
17. เศกสันต์ แสงโสภี
18. โรมรักษ์ หริ่งระรี่
19. บุญพิทักษ์ เธียรพันธ์พงศ์
20. สมชาย แซ่อื้อ
21. วิโรจน์ จิรมณีงาม
22. สนิท จอมเกาะ
23. สุชาดา ราชธา
24. เกศสุดา คาคงคุณ
25. วงเดือน โพธิ์ลังกา
26. ปิยะ มากวงศ์
27. โชติวิทย์ โชติธนาวัชร์สกุล
28. ชฎาทิพย์ รัตนกูล
29. สกล ตั้งจรรยาธรรม
30. เบญจวรรณ รัศมี
31. สมเกียรติ สมสนิทอังกูร
32. วรพล อุดมการเกษตร
33. สุรางคนา จันทร์สว่าง
34. สาธิตา ธนสารจาตุรนต์
35. สุพัตรา อนุตรกุล
36. เสาวภา สายศร
37. เนาวรัตน์ เรือนจันทร์
38. สุดาวดี อุโฆษกิตติคุณ
39. เสฎฐวุฒิ มลิวรรณ์
40. ภัทรจาริน บุญดี
41. ศิริชัย ยิ่งเจริญ
42. โสภิตา ไชยช่อฟ้า
43. ขวัญสุดา คนองนึก
44. โกศล วัชโรธน
45. ดามร อุดมชัยพร
46. เบ็ญจรงค์ แป้นฉาย
47. อดิศักดิ์ ชักชวนวงศ์
48. อานนท์ สุนทรา
49. สุภาวิณี สุวรรณพันธ์
50. นุพลศิลป์ เลาะไธสง


เงื่อนไขรับรางวัล

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรม จะมีทางทีมงานติดต่อเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่ง Voucher ทั้งหมดให้ตามที่อยู่ที่ผู้โชคดีได้แจ้งทีมงาน
 • หากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ผู้โชคดีจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว และทางบริษัทจะมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าว (หากมี) เช่น ค่าประกันภัยต่างๆ ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิของรางวัล ค่าภาษีต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
 • ในการติดต่อผู้โชคดี บริษัทจะทำการติดต่อผู้โชคดีผ่านทางโทรศัพท์ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้เกิน 3 ครั้งขึ้นไป และหากผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับมาเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายใน 3 วันนับจากวันที่บริษัทโทรติดต่อผู้โชคดีดังกล่าว ถือว่าผู้โชคดีได้สละสิทธิ์ในการรับรางวัล ทันที
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และ ความสูญหาย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ/หรือจากของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม
 • การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรม/ผู้ได้รับรางวัล ได้ยินยอมให้บริษัท มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์ เผยแพร่ และส่งต่อรายชื่อ และ/หรือข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง บริษัทในเครือ และ ผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยบริษัท ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเฉพาะผู้โชคดี หรือ ผู้ร่วมรายการปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัท และสามารถรับโอนของรางวัลได้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนรางวัล ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือไม่สามารถรับโอนของรางวัลได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป
 • การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ รวมทั้งยินยอมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่ทางบริษัทกำหนด
 • หากบริษัท ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการจับรางวัลหรือรับของรางวัลโดยอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
 • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด และไม่อาจฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram