HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากงาน Jurassic Expo 2018

  • 1,382
  • 18 มิ.ย. 2018

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากงาน Jurassic Expo 2018

รางวัล Bucket Set Jurassic World: Fallen Kingdom จากโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จำนวน 50 รางวัล

1.คุณสุพิชา นิลสามสี  26.คุณทักษพร  ยิ่งบัณฑิตพงศ์
2.คุณสุจิตรา  อยู่เจริญ  27.คุณbanyapon  duangnoom
3.คุณชนิสรา อภัยบุรี  28.คุณวรินทิรา  สุดสงวน
4.คุณจิรวรรณ จรวยผ่องผาสุข  29.คุณนพดล  พิริยะ
5.คุณพรณิชา สุนทรวิภรณ์ 30.คุณpattana  chokwiwattanawanich
6.คุณเอก อรุณพันธ์  31.คุณวัฒนภพ  กันโก
7.คุณสัมฤทธิ์  หนูรอด 32.คุณอภิรักษ์  โชคชัย
8.คุณRapee Khaophan 33.คุณพยุงศักดิ์  จันทร์ไตร
9.คุณธนทัต ทับทอง 34.คุณวารุณี  อิ่มแสง
10.คุณชัชชยุตม์ คู  35.คุณสรวิชญ์  สุระกุล
11.คุณสุนันทา ลาถมี 36.คุณเย็นศิระ  แซ่ตั้ง
12.คุณณิชภนิศา 37.คุณชฎาภรณ์  สังขดิถี
13.คุณชนากานต์ 38.คุณพรปวีณ์  เศรษฐโศภน
14.คุณพัฐวงค์ เจริญวราวงค์ 39.คุณรุ่งทิวา  นาคเกยูร
15.คุณภาสกร ตันติธาคร 40.คุณชุติมณฑนื  สวัสดิ์รัตนื
16. คุณMasaki Kondo 41.คุณสุนิสา  ตรีสุวรรณ์
17.คุณรัศมีเดือน  เกษาพันธ์ 42.คุณปภังกร  ภัทรเลิศอรุณ
18.คุณปรางทิพย์ มาเจริญ 43.คุณเสริมสุข  พักพิมลรัตน์
19.คุณปัญพณชษ์ ปาณานนท์ 44.คุณไพโรจน์  เบญจโกสุม
20.คุณพิชาญ วิมลไปยพร 45.คุณpravitv
21.คุณkamkrit nuanchom 46.คุณธนวัฒน์  แซ่ซิง
22.คุณอริสา  แพรมณี 47.คุณภูณัฐชา  วราฤทธิชัย
23.คุณอารียา 48.คุณมลฑณ  อยู่เย็น
24.คุณณัฏฐ์  ตั้งติริวัฒน์ 49.คุณวิบูรณ์  ยาวาปี
25.คุณวิลัยวรรณ  คูดื 50.คุณปิยาพร  นาคเกษม

รางวัล บัตรชมภาพยนตร์ระบบดิจิตอล 4 มิติ TRUE 4DX ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

1. คุณภาคภูมิ  กล้าหาญ 14. คุณณัฐกมล  คำก้อน
2. คุณปภพ  จักรวาวิบูลย์ 15. คุณภาลินี  โตโอฬารไชย
3. คุณมานะ  อภิรัตน์เกษม 16. คุณปิยทัศร์  ชื่นแช่ม
4. คุณชนัยพรรณน์  แจ่มจำรัส 17. คุณพุทธ
5. คุณปุญญิศา  ขำสุวรรณ 18. ธรรศ นิรันดร์สุข
6. คุณพจน  จารุเกียรติกุล 19. คุณอีฟ
7. คุณรัชตา กิตติมณีโชติ 20.  คุณศุภานัน  อ่วมแย้ม
8. คุณเจนจิรา  คำเกษ 21. คุณkamkrit nuanchom
9. คุณปุณยาวีร์ 22. คุณอริสา  แพรมณี
10. คุณปัณณทัต  สุวรรณภักดี 23. คุณอารียา
11. คุณเนตรนภิส  ด่านกิจยิ่งยง 24. คุณณัฏฐ์  ตั้งติริวัฒน์
12. คุณณัฐพงศ์  ฤาต 25. คุณวิลัยวรรณ  คูดื
13. คุณณัชชา  ยิ่งนอก  

รางวัล ทริปท่องเที่ยว “Jurassic ถิ่นดีโน่ ไดโนเสาร์สะออน ขอนแก่น-กาฬสินธุ์” 3 วัน 2 คืน จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 3 ท่าน (กำหนดเดินทางวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561)

1.       คุณปุณณภพ  ตั้งจริยาภรณ์ 11.    คุณปัญณพัฒน์  สงวนสินกุล
2.       คุณSongkran  srisomboon 12.    คุณโกวิทย์  แข็งสันต์
3.       คุณKittiphat  ninitthanachote 13.    คุณปารนฟ้า  พักพิมลรัตน์
4.       คุณอัญชลี   14.    คุณเมธาสิทธิ์  สุพรรณกูล
5.       คุณจุฑารัตน์  ปรีชากุลเศรษฐ์ 15.    คุณรตนพร  พิริยะ
6.       คุณอัครวัตน์  ผิวจันทร์ 16.    คุณจิรวัฒน์  รักวงศ์
7.       คุณอนันต์  แซ่เล้า 17.    คุณสารัช  ตันติพูนธรรม
8.       คุณอภิยุทธ  ปัญญาพยัดชาติ 18.    คุณณัฐกานต์  โอมไชย
9.       คุณสิรินดา  เจียมสุข 19.    คุณนัธทวัตน์  เขียวสะคู
10.    คุณวัชพร  จิตรมนตรี 20.    คุณสาลี่  ชื่นชิต

 

                 ผู้โชคดีรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อกลับภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่เบอร์ 092-271-3728 เวลาทำการ 9.00 – 18.00 จันทร์ – ศุกร์เท่านั้น หากไม่มีการติดต่อกลับมาถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล