ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ "ยิ่งดูมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก" เมเจอร์ฯ สหไทย และ อีจีวี โลตัส สุราษฎร์ธานี

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขา สหไทย สุราษฎร์ธานี
ผู้โชคดีได้รางวัล มอเตอร์ไซด์ ฮอนด้า MSX ได้แก่ คุณโสภณ ประดิษฐบรรจง

ผู้โชคดีได้รางวัล ผู้โชคดีรางวัลบัตรชมภาพยนตร์

 1. คุณ พวงผกา พรหมภักดี
 2. คุณ ประดิษฐ์ ชำนาญศรี
 3. คุณ สุพรรณนิกา เรืองมณียา
 4. คุณ ธันยธร ธรรมนพรัตน์
 5. คุณ แพรวพร โชติช่วง
 6. คุณ วุฒิชัย ยืนยง
 7. คุณ กมลวัลย์ มณู
 8. คุณ ฐิติมาพร พิกุลทอง
 9. คุณ ปิ่นเพชร ขานทอง
 10. คุณ สุรางค์ ภู่รุ่งฤทธิ์
 11. คุณ นันท์นภัส ชีวรุ่งโรจน์
 12. คุณ ประวัตร ชำนาญศรี
 13. คุณ วิญญ์ วรรณะ
 14. คุณ ธนวัฒน์ เป้าอินทร์
 15. คุณ กฤติกา คงเหล่
 16. คุณ พวงรัตน์ บุญคง
 17. คุณ กนกวรรณ มณีรัตน์
 18. คุณ กมลพร มณีรัตน์
 19. คุณ อนันต์ เอี่ยมโอ
 20. คุณ ประภาศรี ถิ่นระยะ
 21. คุณ สุภิญญา ไชยทอง
 22. คุณ อวิษฎา อรุณรักษา
 23. คุณ ทิพย์ศชาติ แซ่เอี้ย
 24. คุณ ณัฐปัญญ์ ศรีสวรรณ์
 25. คุณ ภาวิดา แดงรอด
 26. คุณ จันทร์จิรา กิ่งเกาะยาว
 27. คุณ ชุติพงศ์ ไกรเชนทร์
 28. คุณ สิทธิพร กอบวัฒนกุล
 29. คุณ อนุกบ วันยาว
 30. คุณ ชินวุฒิ แก้วเชื้อ
 31. คุณ อภิมาศ พงศาปาน
 32. คุณ มัทวัน คำสถิตย์
 33. คุณ ธัญวรัตน์ เครือหงษ์
 34. คุณ สมประสงค์ ปิ่นทอง
 35. คุณ พิทักษ์ ทิพกิตติ
 36. คุณ กรรณิการ์ ศิลปวิสุทธิ์
 37. คุณ ศุภณัช พันมุสิก
 38. คุณ ไกรวิชญ์ ปล้องชู
 39. คุณ สุพจน์ เรืองโรจน์
 40. คุณ วิศรุต เครือหงษ์
 41. คุณ สิริลักษณ์ เทียนยม
 42. คุณ ปริชญา ตรีทัศน์
 43. คุณ ยุวดี อินทร์แก้ว
 44. คุณ มนัสนันท์ รัตนเกียรติขจร
 45. คุณ สุพัตรา ยานิยม
 46. คุณ นิชานาถ จ่อมณีรัตน์
 47. คุณ บุษกร ศุภคชจันทราภา
 48. คุณ พิษนุกร หวังชิงกลาง
 49. คุณ เอกชัย ชอบสะอาด
 50. คุณ ศิระ สามัคคีธรรม

------------------------------------------------

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขา โลตัส สุราษฎร์ธานี 

ผู้โชคดีได้รางวัล มอเตอร์ไซด์ ฮอนด้า MSX ได้แก่ คุณลดาวัลย์ เตชะนิยม

ผู้โชคดีได้รางวัล ผู้โชคดีรางวัลบัตรชมภาพยนตร์

 1. คุณ กัณฑ์ศิกาญจน์ บุญทองใหม่
 2. คุณ ณัฐธิดา ธรรมาภิรมย์
 3. คุณ สมพงษ์ รัตนสุวรรณ
 4. คุณ เกรียงไกร บัวศรี
 5. คุณ นันทน์สรณ์ อัตถาโนกิจ
 6. คุณ อรรถชาติ วิชัยกุล
 7. คุณ ไกรสรณ์ ทองปานดี
 8. คุณ ปรเมศวร์ เจริญวรางกูร
 9. คุณ ภูริต มงคลเกตุขจร
 10. คุณ ศิลปชัย ช่างสาน
 11. คุณ นพปฎล อานนท์ทวีศิลป์
 12. คุณ อารยา เหล่าตั้งจิตตรง
 13. คุณ นฐา ณ ระนอง
 14. คุณ เบญจวรรณ ตรีรินทร์
 15. คุณ อริสา ตันอนุกุล
 16. คุณ ธีระศักดิ์ รัตนา
 17. คุณ ภควดี คำนวย
 18. คุณ ธนะรัตน์ ทองด้วง
 19. จ.อ. นนทวัฒน์ จิตประสงค์
 20. คุณ ชลพินท์ เอมจั่น
 21. คุณ ปรายฟ้า แซ่โก๊ย
 22. คุณ หัตถกร รชตรังสรรค์
 23. คุณ จารึก ศิริรัตนพงศ์
 24. คุณ พงศ์ภัค ช่วยคล้าย
 25. คุณ อุทุมพร เรืองอร่าม
 26. คุณ ธิดารัตน์ สารภี
 27. คุณ อณรุจน์ จันทร์รักษ์
 28. คุณ จิตตรัตน์ จันทร์คง
 29. คุณ จักษวัชร ไข่มุกข์
 30. คุณ สุริยา ชนะสงคราม
 31. คุณ วงศธร ดาด่วน
 32. คุณ แต๋ว เพชรไชย
 33. คุณ ปรานี แก้วเจือ
 34. คุณ เมทินี ชัยนาคิน
 35. คุณ สัญทัต ใสใจดี
 36. คุณ ชุดาภรณ์ ฤทธิเดช
 37. คุณ จันทิมา ทองเรือง
 38. คุณ ปิยนุช ไชยทอง
 39. คุณ ศรินทรา มาตรา
 40. คุณ ศุภวัฒน์ ทองสง่า
 41. คุณ เบญจรัตน์ ทองลิ้ม
 42. คุณ สุลิตา คงสังข์
 43. คุณ สุภาวดี เปลี่ยนขำ
 44. คุณ ปาริฉัตร แก้วมหา
 45. คุณ ธนัญญา พัฒนวิริยะพิศาล
 46. คุณ จินตรัตน์ วุฒิเจริญวงศ์
 47. คุณ เจษฎากร เพชรมั่น
 48. คุณ ดากานดา ธรรมเจริญ
 49. คุณ วันชัย เกื้อศล
 50. คุณ โสมนัฐ โสภาพันธุ์

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram