ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ "ยิ่งดูมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก" เมเจอร์ฯ ศรีมหาโพธิ, ฉะเชิงเทรา, จันทบุรี และ อีจีวี ศรีราชา

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขา ศรีมหาโพธิ์
ผู้โชคดีรับรางวัล รถจักรยานยนต์ Yamaha GT125 ได้แก่ คุณภัทรา คำดี

ผู้โชคดีได้รางวัล ผู้โชคดีรางวัลบัตรชมภาพยนตร์

1 นาย ธนภัทร ไพสมบรูณ์
2 นาย อธิวาช การเที่ยง
3 น.ส จุฬาลักษณ์ ภูโททอง
4 นาย อนุสรณ์ อ่อนหวาน
5 นาย ชัรพันทร์ พิมทอง
6 น.ส ศศิธร ทองคำ
7 นาง มะลิวัลย์ พูลสุข
8 น.ส สรัญญา สอนสุข
9 น.ส เบจมาศ อิศรางกูร
10 ด.ญ ปวีณา เวิงไธสง
11 นาง สมพร เยี่ยมกลาง
12 น.ส สุภาภรณ์ อำคำ
13 นาง ฬา จำเริญบุญ
14 นาย จกล จงหมื่นไวธ
15 น.ส ดรุณี เชื้อกลิ่น
16 น.ส ปิยธร ขจรมณี
17 นาย ณัฐมล พิลาโท
18 นาย สุริยา บุพลับ
19 นาย สัญญา มีแก้ว
20 นาง กมลลักษณ์ เจี้ยตั๊ก
21 นาย คงเดช บุตารัย
22 นาย ประภัสร์ชัย อำพันเรือง
23 นาย กฤษณ์ รักแคง
24 น.ส อทิตยา โพธิ์แสร์
25 นาย อนุรักษ์ สีมาคำ
26 น.ส เบมจลารักษณ์ ชัยวงศ์
27 น.ส สลิลภร แสงทอง
28 น.ส อารยา มะลิจันทร์
29 น.ส เพ็ญพนา ศรีนาค
30 นาย พสิษฐ์ แสงสนิท
31 นาย ภาคิน มิตรโสม
32 นาย นิมิตร เงินประมวล
33 นาย จักรพงศ์ สิทธิพัตน์
34 น.ส กาญจนา เลี่ยมนลก
35 นาย นนท์ แจ่มจิรารักษ์
36 นาย สมพงษ์ จันทรมี
37 นาย พัทชพล วาดงูเหลือม
38 น.ส อรณิช งามทรัพมณี
39 นาย จักรพงศ์ สิทธิพัตน์
40 นาย ณัฐพงษ์ เขม็ด
41 นาย ชัชพล ชงสี
42 นาย เกรียงไกร สีมา
43 น.ส ศิริวรรณ ใจหนัก
44 นาย ยศกร เสียงเย็น
45 นาย รณสน คำย้อม
46 นาย นันทภัค วงษ์นิกร
47 นาย บัญชา โพธิ์ทอง
48 น.ส สุปรียา ศิราภัย
49 น.ส อัจฉราวรรณ ปวงจีน
50 น.ส ชวิดา แสงลาภเจริญกิจ

------------------------------------------------

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาฉะเชิงเทรา
ผู้โชคดีรับรางวัล รถจักรยานยนต์ Yamaha GT125 ได้แก่ คุณ Khajonsak Surgitakchai

ผู้โชคดีได้รางวัล ผู้โชคดีรางวัลบัตรชมภาพยนตร์

1 คุณ ดุจเดือน ศิลาหม่อม
2 คุณ ไกรราช แดงพยุง
3 คุณ ปฎิภาณ คะรัตน์
4 คุณ อกนิษฐ์ ปรีชายศ
5 คุณ ปิรายุทธ โอวาทสาร
6 คุณ ธนิต ประโชติรัตนกุล
7 คุณ ภูเบศ เนติชัยธรรม
8 คุณ ธณพล โต๊ะแก้ว
9 คุณ รัตนา เกิดบัว
10 คุณ สุมารินทร์ มีเจริญ
11 คุณ ณัฐวุฒิ สุวรรณ์
12 คุณ วิชยุตม์ อิทสร
13 คุณ เจนจิรา ทองผา
14 คุณ กรกิจ จันทร์ศิรินาวิน
15 คุณ ธนากร ประโชติรัตนกุล
16 คุณ จิราวุฒิ สุขสว่าง
17 คุณ วิสุทธิ์ เซ่งเข็ม
18 คุณ ดำรงศักดิ์ ขันติวงศ์
19 คุณ ธีระเดช มุกศรีสุข
20 คุณ ศิริวรรณ ตันยะกุล
21 คุณ กิตติพงษ์ จันทร์ศรี
22 คุณ อรวรรณ พูลสมบัติ
23 คุณ ธนกฤษ แก้วชา
24 คุณ ไพศาล สวัสดี
25 คุณ สรัช จันทนยานนท์
26 คุณ ภาวินี วิชานงค์
27 คุณ พรทิพย์ มุ่งดี
28 คุณ นภดล ชูพิริยะพฤกษ์
29 คุณ ธีรพัฒน์ กาญจนารักษ์
30 คุณ ธาดา ชูทับทิม
31 คุณ นงเยาว์ สายมา
32 คุณ กฤษณะ ศิริพงษ์
33 คุณ กันต์กนิษฐ์ นาอุดม
34 คุณ ชุติมา แย้มสำรวย
35 คุณ สมคิด เรียนประยูร
36 คุณ พรพรรณ ไพรวัฒนานุพันธ์
37 คุณ นงนุช ดำรงค์สุทธิพงศ์
38 คุณ อัญชลี เครื่องเทศ
39 คุณ กันต์กนิษฐ์ นาอุดม
40 คุณ ทิพวรรณ งามกิ่ง
41 คุณ รัฐพล ขำละม้าย
42 คุณ นงนุช ธนะนิมิตร
43 คุณ ปิยฉัตร พรพรหมโชติ
44 คุณ มณฑิรา แจ่มใส
45 คุณ พีระพงศ์ ศรีประเสริฐ
46 คุณ ปรพัฒน์ กุลณา
47 คุณ ชลนรินทร์ ตันสุตะพานิช
48 คุณ ธารตะวัน พรหมเจริญ
49 คุณ มติชน รัตนเจริญ
50 คุณ ภาวิณี วิชานงค์

------------------------------------------------

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาจันทบุรี
ผู้โชคดีรับรางวัล รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i ได้แก่ คุณ กมลมาลย์ ยินสูตร

ผู้โชคดีได้รางวัล ผู้โชคดีรางวัลบัตรชมภาพยนตร์

 1. ธนวัตน์ โกศล  
 2. ฐิตาถา ทรงธรรม 
 3. สุธิรา ชัยมงคล 
 4. ชนาธิป ผิวขาว 
 5. มูนิต พันขาว 
 6. วรรณวิลา ราชาดี 
 7. อภิญญา จันทอง 
 8. สใบทิพท์ นามีผล 
 9. ศิลา นิ่มโอษฐ์ 
 10. มนนถา ทิพยังมี 
 11. สุภา วิชัย 
 12. ศิลา นิ่มโอหร์ 
 13. ธันย์ญณัช ทิฬน์ธนสิชญ์ 
 14. สกนธ์ หอยสังข์ 
 15. พัทยา มพทักมิณ 
 16. อัจชนา พาทอง
 17. น้ำผึ้ง จำศรี 
 18. สดใส คนาถิบาล 
 19. นวพร เฉลิมโชติ 
 20. นันท์นภัส กีรติโภณานันท์ 
 21. ปัณฑารีย์ดา พุ่มจันทร์ 
 22. ขวัญฤทัย วิชัยคำจร 
 23. ศักดิ์นรินทร์ สุประสงค์ 
 24. สัญญา ศรีวงศ์ 
 25. ธรณ์ธันย์ โพธิหัง 
 26. ขัวญชัย เรืองเกตุ 
 27. นิตยา ศรีวรรณเจริญ 
 28. อาภากร มงคลสุข  
 29. วีระชัย ศรีสบาครัว 
 30. ปชัญ แซ่ลิ้ม 
 31. อัญชุลี ภุมรินทร์ 
 32. ศรายุทธ ปามา 
 33. ณัฐวุฒิ วานามนารถ 
 34. อรรถพงษ์ กิจวิชา 
 35. ธิติรัตน์ 
 36. เด่นภูมิ พรหมเมือง 
 37. วันเพ็ญ ปราทุมมาลี 
 38. ธนภัทร ทิพย์ธราดล 
 39. สุจิต บุญเรือง 
 40. วิลาวัลย์ บุญเรือง
 41. ฐิตินนันท์ ชันแขวง 
 42. วิฉิต เฉียงฉ่อน 
 43. ปริทัศน์ 
 44. พสุตา ปุยแก้ว 
 45. ปทุมรัตน์ ไชยเพชร 
 46. พัทธ์ธีรา เนตรสว่าง 
 47. ยุทธนา เงินศรีสิทธิ์ 
 48. ธนารมย์ อรุโณทัย 
 49. วัฒนศักดิ์ ขาวสนิท 
 50. เกษร จันทศาศวัต
------------------------------------------------

อีจีวี ศรีราชา
ผู้โชคดีรับรางวัล รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i ได้แก่ คุณสุกันยา นามเขตต์ 

ผู้โชคดีได้รางวัล ผู้โชคดีรางวัลบัตรชมภาพยนตร์

1 คุณ วรรณภา กันนุฬา
2 คุณ นิชกานต์ คำอินทร์
3 คุณ สุริยัน นามพิลา
4 คุณ เกรียงไกร ใจมนต์
5 คุณ คณิติน พาวงษ์
6 คุณ จันจิรา ศักดิ์ศรี
7 คุณ ปิยต วิจิตรปัญญา
8 คุณ นันทรัตน์ นรินยา
9 คุณ อาพิญ์ญาวีย์ ทองล้ำ
10 คุณ ภัทรกมล สมนึก
11 คุณ ฑิตฐิตาพร จันทร์สว่าง
12 คุณ จันทร์จิรา ประกอบทรัพย์
13 คุณ พิมญาลักษณ์ มานิชวัฒนา
14 คุณ ณัฎฐนิตย์ ยิ่งยศนินนท์กุล
15 คุณ ภธภัทร แก้วเบียร
16 คุณ อุทัย ยอดบุญนอก
17 คุณ ชนินทร์เดช บุญมา
18 คุณ ศักดิ์ชัย โพธิ์ทอง
19 คุณ ศุกลักษณ์ ประสานทรัพย์
20 คุณ วรัญญา เงาะหวาน
21 คุณ สาคร ยอดสำโรง
22 คุณ กิติพันธ์ มังคะวงค์
23 คุณ ดลยา แก้วจันทร์
24 คุณ พัชรพรรณ บุญแท้
25 คุณ สมชาติ จันทโชติ
26 คุณ น้ำฝน เตชะแก้ว
27 คุณ จุฑามาศ ไนเสนา
28 คุณ ปรมัตภ์ ดลสุข
29 คุณ ธิดารัตน์ พูลวิทยกิจ
30 คุณ กิตธิธัช นกจัน
31 คุณ มงคล ใจมูล
32 คุณ สุวิมล อุ่นจันทร์
33 คุณ ศิริรัตน์ เรืองฤทธิ์
34 คุณ เผ่าทอง สว่างแจ้ง
35 คุณ สุดารัตน์ คณะอนันต์
36 คุณ กมลชนก ชาติสุวรรณ
37 คุณ สุกัญญา สร้อยโท
38 คุณ ปวันรัตน์ เพิ่มบุญเย็น
39 คุณ มณีนุช พรหมคีรี
40 คุณ วิมล ใจใส
41 คุณ จุฑารัตน์ หวลัดดา
42 คุณ อภิญญา พิมพ์ศรี
43 คุณ ณิชชาพัณณ อุ่มบางตลาด
44 คุณ ฉัตรพล ชัยช่วย
45 คุณ ปิยะมาส บังเรือง
46 คุณ อาทิตยา เพิ่มสุข
47 คุณ ยุทธภูมิ ดีบุตร
48 คุณ ปัณฑารีย์ ภูริชัยนพวัชร์
49 คุณ วรปรัชญ์ น้อยจ่ายสิน
50 คุณ นิสา ชังพูลสวัสดิ์

 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram