ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับรถจักรยานยนตร์และบัตรชมภาพยนตร์ จาก เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เทสโก้ โลตัส ศาลายา

ผู้โชคดี รับรถจักรยานยนตร์ HONDA Scoopy i จำนวน 1 รางวัล
คุณประเสริฐ ทองสุขเสนีย์

 

 

รายชื่อผู้โชคดี รับบัตรชมภาพยนตร์ฟรี จำนวน 50 รางวัล

1.คุณภทรธร  เรื่องรังษี

2.คุณธรรมมิกา  รัศมีโสร้า

3.คุณบัญชา  กล้าเอม

4.คุณจิตตรา  เชิดฉาย

5.คุณรัตติกาล  กิจเจริญ

6.คุณพิญพา  สุภาวดี

7.คุณวัฒนา  ขำทอง

8.คุณณัชชา  กะลัมพะเหติ

9.คุณประทีป  เลิศปัญญาขจร

10.คุณรัญชนา  ทองประไพ

11.คุณทิวาพร  จันทราช

12.คุณดรุณี  จำปา

13.คุณขวัญกมล  สวัสดิ์มูล

14.คุณนิจพร  วรพจน์พิศุทธิ์

15.คุณพูลศักดิ์  คุ้มกระทัก

16.คุณธนภรณ์  หมอนจันทร์

17.คุณอุไรวรรณ

18.คุณนราวิชญ์  มวลจมพล

19.คุณสมศักดิ์  ภู่ดี

20.คุณรสสุคนธ์  เทวสุต

21.คุณภัทรวดี  อดทน

22.คุณปิยะ  สงวนจิตต์

23.คุณสมปอง  เย็นเสมอ

24.คุณกิตติ์ชนม์  พิมลบรรยงค์

25. คุณสายธาร  ปอหนา

26. คุณพิทวัส พลนิกร

27. คุณพิเศษ จันทนี

28. คุณจิรเมธศ์ อุ่นเวียงศ์

29. คุณเกรียงไกร ประภาแก้ว

30. คุณธวัช จีระพงษ์

31. คุณปิยาภรณ์ เต็มรัตน์

32. คุณจารุวรรณ ช่างทองมะดัน

33. คุณชะณิช ธนณิช

34. คุณฟินกฤต พณิชยกุล

35. คุณมุกดา จินดาพันธ์

36. คุณอรุณ วงศ์เจียมเกตุ

37. คุณขวัญเรือน สาจันทร์

38. คุณพัชรพร โท๊กนอม

39. คุณพนม สอาดชูชม

40. คุณธนาชัย ทองสุข

41. คุณติระวัฒน์ ตีกรอบ

42. คุณนัฏฏวรรณ อินทรครรชิต

43. คุณนพปฎล ทรัพย์วิไล

44. คุณมนตรี รุ่งเรือง

45. คุณศรัณย์ ภิจสวัสดิ์

46. คุณอรวรา ทรงจำ

47. คุณนิตยา ผลชะอุ่ม

48. คุณพลังวัชร จันทร์แก้วผู้โต

49. คุณสุชาติ ไหวยิ่ง 

50. คุณเทอดศักดิ์ พรรณา

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram