HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล "MOVIECATION season 2 ตั๋วหนังพาเที่ยวไทย 70 เส้นทางตามรอยพระบาท"

 • 8,023
 • 29 พ.ย. 2017

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล "MOVIECATION season 2
ตั๋วหนังพาเที่ยวไทย 70 เส้นทางตามรอยพระบาท"

          เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม “MOVIECATION Season 2 ตั๋วหนังพาเที่ยวไทย 70 เส้นทางตามรอยพระบาท” กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2560 ในโครงการท้าเที่ยวข้ามภาค ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ กับ เส้นทางตามรอยพระบาท ชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง หรือ  ร่วมโหวตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยากไป ลุ้นที่พักโรงแรมและรีสอร์ทจังหวัดที่มีโครงการในพระราชดำริ 5 ภาค 30 แห่ง กว่า 300 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

ผู้บริหารบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมถ่ายรูปกับตัวแทนผู้โชคดีทั้ง 5 ภาค

ผู้ที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญ Moviecation Season 2 จำนวน 300 รางวัล
ภาคเหนือ จำนวน 110 รางวัล

1. At Chiangrai Resort 12 รางวัล :
1.น.ส.สุภลักษณ์ จ่างโพธิ์ , 2.นายนพพร มหาเปาะยะ , 3.น.ส.วรินทร์ทิพย์ ซิมงาม , 4.นายอนุชา มะตะรากี , 5.นายธีรพงษ์ พรมลี , 6.นายอุเทน สายทอง , 7.นายนฤพนธ์ วิวัตติกุล , 8.น.ส.คณาพร มลถวิล , 9.นายพัชรพล สะโจมแสง , 10.นายไพฑูรย์ คำดอน , 11.นายคชาพงษ์ สุพันธ์ , 12.วีกรานต์ เนื่องจำนงค์

 

2. คาธิริยา 10 รางวัล:
1.น.ส.ปริชญา พรสกุลชัยพร, 2.จุฬาลักษณ์ ชาวปากน้ำ, 3.น.ส.ประสพศรี เชิดชูสุวรรณ, 4.นายธนวัฒน์ สุดสวาท, 5.นายธเนษ ลิ้มโสภาธรรม, 6.น.ส.สุลาวัลย์ เอี่ยมอุดม, 7.น.ส.ภัทราพร วิชญภิญโญ, 8.นายพิชญะ อินทร์กลัด, 9.นายอาชาไนย ไวสาริกิจแสง , 10.สุภัทรา ใจใส่

 

3. The Core Hotel 1 รางวัล:
1.นายธีรพงศ์ สีสวัสดิ์

 

4. Pawtel Hotel 3 รางวัล:
1.นายวรชัย มีสกุลไพศาล , 2.น.ส.พันดาว วรรณสัก , 3.สุธาสินี สุทธิถนอม

 

5. Le Jardin 4 รางวัล:
1.พิตติพล พุฒินาทวรพงศ์ , 2.น.ส.อาทิตยา มณีโชติ , 3.น.ส.ศิรพร ไทรจำเนียร , 4.จิราวัฒน์ เนาวรัตน์

 

6. BURI SIRI Boutique Hotel 10 รางวัล:
1.ด.ญ.ณัฏฐา ขังทัด , 2.น.ส.ธนวันต์ ยอยโพธิ์สัย , 3.นพวรรณ ป้อมแสง , 4.ไพฑูย์ พันธ์งาม , 5.อรรถพล แก่นจันทร์ , 6.นายอลิฟ รังสาคร , 7.รุ่งทิพย์ เพ็งจันทร์ , 8.นุชนาฎ หนูทวี , 9.รัชพล ธนโสภาศิริ, 10.ปาริชาติ สุธรรมประจักษ์

 

7. At Niman Hotel 9 รางวัล:
1.อนุชา หลีมาพัน , 2.พ.ต.ท.ฐิติพล อ้นหาด, 3.ประเสริฐ ถึกบางพรม, 4.อธิกา วานิชบุตร, 5.ร.ต.อ.หญิง อนุสรา เจริญเตีย, 6.ด.ช.วาณิช เงินสม , 7.วลาวัณธ์ ทองสง่า, 8.จุติเสฏฐ์ อภิธนพมต์, 9.น.ส.สิริกาภรณ์ วิภักดิ์

 

8. Dusit Princess 9 รางวัล:
1.ว่าที่ ร.ต. ธนัญชัย รุ่งสว่าง, 2.นายธนชัย เครื่องทิพย์, 3.นันธีไกร, 4.นายวรศักดิ์ พินิจมนตรี, 5.น.ส.เพ็ญลักษณ์ คนเฉลียว, 6.เกรียงเส แสงกระจ่าง , 7.ด.ช.วิชยุตม์ พันธุเวทย์ , 8.อาภาภรณ์ ทับทิมเทศ , 9.สาริน บุญชัยโย

 

9. Dusit D2 9 รางวัล:
1.น.ส.รชยา ธรรมะธงชัย, 2.จันทิมา เพ่งพินิจ, 3. Normita Vaatara-umnuoy, 4.นายศุภกิจ กอบกาญจนพฤติ , 5.นายเดชาธร ศรีโอ , 6.มุทิกา ทององอาจ , 7.น.ส.อัจจิมา การเที่ยง, 8.วาสิป อุไรกลาง , 9.เกตสริน วงษาหาพระ

 

10. น่านบูติค 7 รางวัล:
1.พ.ท.ปฏิวัติ เฟื่องประภัสสร์ , 2.บริพัตร์ ให้สกุลสุข , 3.โกเศษฐ์ บุญวรพงศ์ , 4.เฉลิมเกียรติ , 5.นายนรินทร์ รมบำรุง , 6.สมชาย ศรีสุวรรณภรณ์ , 7.น.ส.ธนกฤต แซ่ตั้ง

 

11. ศศิดารา 9 รางวัล:
1.ชนิสรา เกตุสุภะ , 2.วิภาดา ผาสุก , 3. ศุภชัย สุธรรมปวง , 4.อาฮัเสาะ และธรรมดี , 5.ด.ญ.ณิชาภัทร นาคัด , 6.พงศธร อินทร์ชูกุล , 7.น.ส.วาทินี สุขโรจน์ , 8.น.ส.กานติมา ตองตัดร่มย์ , 9.อรวี กองอังกาบ

 

12. เวียงแก้ว 5 รางวัล:
1.กันต์ฤทัย ไกรสมสุข , 2.นายไทยรัฐ กองทอง , 3. ประกรกิต ต๊ะผัด , 4.นายวรายุทธ อริยพรหิรัญ, 5.กันต์ฤทัย ไกรสมสุข

 

13. Rain Forest 13 รางวัล:
1.ธนันทิกรณ์ , 2.วิชุดา เรือนเจริญ , 3. สุภาฤดี ศรีสมบัติ , 4.พาทิศ อิ้วหะซั่ว , 5.ชญานุช พันดี , 6.นิษาชล บำรุงเขตต์ , 7.น.ส.อรพินท์ , 8.น.ส.สิราวรรณ กระแสโสม , 9.สุวิดา ทาสีเปรม , 10.น.ส.สุพัตรา เลยอิน , 11.จริยา น้อยสับสาย , 12.อำไพริน มณีพงษ์ , 13.ธันยากานต์ หิรัญสิทธิทวีกุล

 

14. Wanathara Health Resort & Spa 9 รางวัล:
1.ฉลาด สุภา , 2.น.ส.ณัฐพร วินทะไชย , 3. ด.ช.ปฎิพัทธ์ ศักดาเดช, 4.น.ส.ณัฐสินี อนันทตรีโรจน์ , 5.กิตเชษฐ์  , 6.โสภิดา สูแพะ , 7.สมบูณร์ พันธะราวงค์ , 8.นำโชค สัตย์สมนึก , 9.น.ส.มาริษา มาลามนต์

 

ภาคอีสาน จำนวน 32 รางวัล

1. Escape เขาใหญ่ 3 รางวัล:
1.นายธนา ประเสริฐดี , 2.มณฑิสา สังจานันท์ , 3. น.ส.พิมทอง อิ่นแก้ว

 

2. Chateau de Khaoyai 3 รางวัล:
1.น.ส.โชติกา เจริญเชาว์, 2.นางยุวดี คำฟูบุตร, 3.น.ส.สุนิสา เบี้ยวเก็บ, 4.นายไสม่น คาม , 5.นายศุภพล ประดิษฐชาคิน , 6.น.ส.ธิดารัตน์ จริงจิตร , 7.น.ส.ลักษิกา สามแปง , 8.น.ส.แก้วตา สุขทวี , 9.อรรจิต พลายงาม

 

3.ภูเรือ แซงค์ฌัวรี รีสอร์ท แอนด์ สปา 5 รางวัล:
1.หาญณรงค์, 2.น.ส.ปาริฉัตร บุญมาก, 3.น.ส.ณิชา บุญมานันท์, 4.นายนคร กาทอง , 5.สุพจน์ ตรีนนท์

 

4.ภูผาน้ำ รีสอร์ท แอนด์ สปา 10 รางวัล:
1.พรสุรางค์ สีทองขุนทด , 2.นายธวัชชัย มุ่งดี , 3.เปรมฤดี เนื้อนา , 4.นายศุภวิชญ์ สุขใจ , 5.นายวิเชียร ตันสกุล , 6.ทศพล ด่านต่อโพธิ์, 7.น.ส.สุธีรา ทองมอญ , 8.น.ส.มิรินธนา ก้อนกนกอนันต์ , 9.นางเสาวภา สายศร , 10.ประภาภร รอดเรือง

 

5.ภูผาน้ำ รีสอร์ท แอนด์ สปา รางวัลใหญ่ 1 รางวัล:
1.นายวัชระ สารเทพ

 

6.หนองหาร เอลลิแกนท์ (NH ELELGANT HOTEL) 4 รางวัล:
1.น.ส.เทพสุดา แซ่ฮ่า , 2.น.ส.เกวลี รุ่งทวีพิทยากุล , 3.นายกิตติคุณ ศรีสุมาตย์ , 4.นางตติยา วูดสัน

 

ภาคกลาง จำนวน 10 รางวัล

1. River Kwai village 3 รางวัล: 1.นายธีรเศรษฐ์ รัตนนิตย์ , 2.นายนฤชา จามรจินดามณี , 3.ด.ญ.ธิรภัทร ศรีใจวงค์

 

2. Dheva Mantra 3 รางวัล: 1.นายเสาวภาคย์ วัฒนะโชติ, 2.นางสาวิตรี โชติวิชาศิริกุล, 3.นางประคอง แวร์เนต์

 

3. Cher Resort 2 รางวัล: 1.น.ส.จันจิรา แก้วนาง, 2.น.ส.แพรวนภา บุญทา

 

4. Ruankasalong Hua Hin Holiday House 1 รางวัล: 1.ภูมิเดช ตรีตวง

 

5. Golden Beach Cha Am Hotel 1 รางวัล: 1.นายภัคภิญญา ขุนสาคร


ภาคตะวันออก จำนวน 52 รางวัล

1. สิกขรา พลาโช่ รีสอร์ท 10 รางวัล:
1.รัชศิญา ศรีเลิศ , 2.นายณัฐพล อมรโกมินทร์ , 3.สุณิสา  คินทรักษ์ , 4.ศรัณย์   สุวรรณชัยสกุล , 5.บรรเจิด มัณฑนากรณ์ , 6.กมลพรรณ พุทธชาด , 7.ประภา โรจน์รุ่งกฤกษ์ , 8.นายวีรพงศ์ ดำสาคร , 9.ลินดา มณีดำ , 10.ณนลณีย์ จังศิริวัฒนธำรง

 

2. Koh Kood Resort 9 รางวัล:
1.กฤษณะ ชัยสนิท , 2.นายเอนก พรมเนตร์ , 3.ณัฐฐินันท์ มีแสง , 4.นายอัมรินทร์ กาภูต้า , 5.อาพาศิริ เพ็ญจินดา , 6.นายพงษ์พันธ์ รัชปัญญา , 7.นายอนุวัฒน์ แก้วมะ , 8.ภราดร วุฒา , 9.ภูมิ โกศลธนาภิวัฒน์

 

3. Toscana Trad 4 รางวัล:
1.อัมพร ลาธง, 2.สุจิตรา ตะภา, 3.ด.ช.ภานุพงษ์ ศรีภูธร, 4.สมศักดิ์  จันโสม

 

4. Rest sea Resort Koh Kood 9 รางวัล:
1.ธนวัฒน์ สร้อยสุวรรณ , 2.รวีวรรณ   จองวิ , 3.นางอุไรวรรณ ลิขิตปริญญา , 4.นางศิริกานดา อะกะเรือน , 5.โสมสราริน ผิวนวล , 6.อนุสรณ์ อินทะชัย , 7.ณัฐนันท์  บุญศิริมณีโชค , 8.ธัญพิชชา ปั้นดอนตอง , 9.ปาลิดา วิโรจน์โยธิน

 

5. Away Koh Kood Resort Duplex Bungalow 10 รางวัล:
1.อัญญารัตน์ ลีรัตนกรเจริญ , 2.นายวัชรินทร์ วงศ์เดือน , 3.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ , 4.บวรภัทร ณ เชียงใหม่, 5.ทศพร ถิรนาถวัฒน์ , 6.สหัฐ เจริญสิน , 7.ศรายุทธ กาหลง , 8.นายเขื่อนเพชร , 9.จิระวัฒน์ ราชวัตร , 10.นภัสรพี บุญรุ่งโรจน์

 

6. The Greenery Resort  10 รางวัล:
1.อุทัย สุยะพันธ์, 2.นายพิเชษฐ์ แสงลี, 3.อรอนงค์ ธรรมรังษี, 4.น.ส.พรรณิกา จันแป้น , 5.น.ส.ศิริลักษณ์ มาลาศรี , 6.พรสุดา สุดโต , 7.น.ส.อรนุช ตาอ่อนสี , 8.ด.ช.กันต์พงษ์ เอกศิริพงศ์ , 9.สิทธิโชค คำวงศ์ , 10.ด.ช.นวพล สืบต่องาม

 

 

ภาคใต้ จำนวน 57 รางวัล

1. นาคาปุระ 12 รางวัล:
1.สุนิตา แสนทวีสุข , 2.วัชรพงษ์ โตเจาระ , 3.นายวงศกร สุสมนะกุล , 4.แก้วใจ ขวัญเรือง , 5.พรศรี หุ่นศรี , 6.นายศุภกิต เริงณรงค์ , 7.นายวราวุธ แก้ววิทยาเทพสิทธิ , 8.วิไลวรรณ อัปโช , 9.น.ส.อินทร์ณรา ศรีสถิตย์นรากุล , 10.น.ส.สมจิน สำอาง , 11.ระภีร์พร กรอยงาม , 12.จันทิมา มิกโกสุม

 

2.เซ็นทรา บาย เซ็นทาราภูพาโน่รีสอร์ท 5 รางวัล:
1.น.ส.พัชรี คำกองแก้ว, 2.ชัยณรงค์ ทับทิม , 3.น.ส.ศิรกาญจน์ พันธุ์ดารัตน์ , 4.พัทยา แสงอุทัย , 5.อนงค์นาถ รูปงาม

 

3. A-Te 12 รางวัล:
1.สุทธาสินี คล้ายสีเงิน , 2.อิทธิกร เดือนดี , 3.เพิ่มศักดิ์ บุญมาลัย , 4.ญาณิศา ศรีธรรม , 5.น.ส.รุ่งทิพย์ , 6.สุรินทร์ หมะอุ 7.นางรุ่งเรือง   วูวงศ์ , 8.วาสนา เพชรรัตนราชสงคราม , 9.ธัชกฤต เดชอรัญ , 10.นายชนวินท์ มหาศรสันติ , 11.ชบาไพร อำไพ , 12.ด.ญ.สุปรียา นาคเจือทอง

 

4.แมนดี้นก 13 รางวัล:
1.นายพันธกานต์ ชาติสุวรรณ , 2.ชิติพันธ์ ไทรประเสริฐศรี , 3.นายสาโรจน์ เผือกสำลี , 4.วศิน อัครลาภ , 5.นงค์นาฎ , 6.นายวีรชล  ดงแสง , 7.นภัสวรรณ , 8.น.ส.อารีรัตน์ สละ , 9.กมลพรรณ จันทร์เพ็ญ , 10.น.ส.พาขวัญ เนียนศิริ , 11.ณภัทร เตชะงามสุวรรณ, 12.สุศิษฎา บุตระเศรษนี , 13.นายวสวัตติ์ สุขเสมอ

 

5.ทวินโลตัส 5 รางวัล:
1.เอกชัย แซ่ลิ้ม , 2.นายจตุพล แสนสีลา , 3.โชค ออกลกิจ , 4.นฤมล วงศ์วัฒน์ , 5.ศรนรินทร์ หัสเดช

 

6.ไอยรา วิลล่า 5 รางวัล:
1.กนกวรรณ เสมบุญย่อ , 2.ชาตรี อำนาจพรประสิทธิ์ , 3.ปริมประภา จริยาวรางกูร , 4.จารุณี กฤษณะราช , 5.ทักษณา ศักดา

 

7. The Haven Khao lak 5 รางวัล:
1.ยุทธภูมิ โฆสะโก, 2.สัจจะ พิมพ์แพทย์, 3.ธิดา ยงเกียรติกานต์, 4.สราวุธ นุริตมนต์, 5.สุธี มากเพ็ง

 

ผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Facebook : Major Group 24 รางวัล

1 ห้องพักโรงแรมดุสิต ปริ้นเซส เชียงใหม่ มูลค่า 8,300 บาท
พร้อมแพ็คเกจประกันอุ่นใจ คุ้มครองตลอดการท่องเที่ยว จากไทยสมุทรประกันชีวิต 1 รางวัล
นางสาวยุวดี ใบบัว

2 ห้องพักโรงแรมน่าน บูติก โฮเต็ล จังหวัด น่าน มูลค่า 1,800 บาท
พร้อมแพ็คเกจประกันอุ่นใจ คุ้มครองตลอดการท่องเที่ยว จากไทยสมุทรประกันชีวิต 1 รางวัล
นายวิทวัส ประจวบสุข

3 ห้องพักโรงแรมนาคาปุระ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัด กระบี่ มูลค่า 2,500 บาท
พร้อมแพ็คเกจประกันอุ่นใจ คุ้มครองตลอดการท่องเที่ยว จากไทยสมุทรประกันชีวิต 1 รางวัล
นางสาวจิตโสภา แสนบัว

4 ห้องพักโรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ จังหวัด กาญจนบุรี มูลค่า 4,600 บาท
พร้อมแพ็คเกจประกันอุ่นใจ คุ้มครองตลอดการท่องเที่ยว จากไทยสมุทรประกันชีวิต 1 รางวัล
นางสาวศุภางค์ กุลเพียรประสิทธิ์

5 ห้องพักโรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ จังหวัด กาญจนบุรี มูลค่า 4,600 บาท
พร้อมแพ็คเกจประกันอุ่นใจ คุ้มครองตลอดการท่องเที่ยว จากไทยสมุทรประกันชีวิต 1 รางวัล
พัชยา ปันทะรส

6 ห้องพักโรงแรมทอสคานา ตราด มูลค่า 1,500 บาท
พร้อมแพ็คเกจประกันอุ่นใจ คุ้มครองตลอดการท่องเที่ยว จากไทยสมุทรประกันชีวิต 1 รางวัล
นางสาวดวงกมนต์ โพธิ์ศรี

7 ห้องพักโรงแรมทอสคานา ตราด มูลค่า 1,500 บาท
พร้อมแพ็คเกจประกันอุ่นใจ คุ้มครองตลอดการท่องเที่ยว จากไทยสมุทรประกันชีวิต 1 รางวัล
นางสาวณัฐณิชา ตาทิน

8 ห้องพักโรงแรม หนองหาร เอลลิแกนท์ จังหวัดสกลนคร มูลค่า 750 บาท
พร้อมแพ็คเกจประกันอุ่นใจ คุ้มครองตลอดการท่องเที่ยว จากไทยสมุทรประกันชีวิต 1 รางวัล
นายพฤฒ กิจถาวร

9 ห้องพักวนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.พิษณุโลก มูลค่า 2,200 บาท 1 รางวัล
Jakkrit Noinongsuang

10 ห้องพักศศิดารา รีสอร์ท จ. น่าน มูลค่า 1,800 บาท 1 รางวัล
คุณวินยวัฒ กิจบุญศรี

11 ห้องพักโรงแรมน่าน บูติก โฮเต็ล จังหวัด น่าน มูลค่า 1,800 บาท 1 รางวัล
คุณศิรณพ ไชยประสิทธิ์

12 ห้องพักโรงแรมน่าน บูติก โฮเต็ล จังหวัด น่าน มูลค่า 1,800 บาท 1 รางวัล
Kannika Jindathum

13 ห้องพักโรงแรมนาคาปุระ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัด กระบี่ มูลค่า 2,500 บาท จำนวน 1 รางวัล
Patricia Nan Duangcham

14 ห้องพักจาก เรือนกาสะลอง หัวหิน ฮอลิเดย์ เฮาส์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ มูลค่า 3,666 บาท จำนวน 1 รางวัล
Supashok Kraikajohnkitti

15 ห้องพักจาก โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มูลค่า 3,666 บาท จำนวน 1 รางวัล
คุณจุฬาลักษณ์ ระภักดี

16 ห้องพักจาก เรือนกาสะลอง หัวหิน ฮอลิเดย์ เฮาส์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ มูลค่า 3,666 บาท จำนวน 1 รางวัล
คุณอัญชลี กุลเพียรประสิทธิ์

17 ห้องพักจาก โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มูลค่า 3,666 บาท จำนวน 1 รางวัล
คุณชยางกูร วัชร์ชนโชติ

18 ห้องพักโรงแรมทอสคานา ตราด มูลค่า 1,500 บาท จำนวน 1 รางวัล
คุณจตุรพร มั่นคงพิทักษ์กุล

19 ห้องพักโรงแรมทอสคานา ตราด มูลค่า 1,500 บาท จำนวน 1 รางวัล
คุณจันทร์จิรา บุญรอดอยู่

20 ห้องพักโรงแรมทอสคานา ตราด มูลค่า 1,500 บาท จำนวน 1 รางวัล
คุณนาทิยา วัชร์ชนโชติ

21 ห้องพักโรงแรมทอสคานา ตราด มูลค่า 1,500 บาท จำนวน 1 รางวัล
Boy Prawatwong

22 ห้องพักโรงแรม หนองหาร เอลลิแกนท์ จังหวัดสกลนคร 750 บาท จำนวน 1 รางวัล
คุณธนา โพธิ์ศรี

23 ห้องพักโรงแรม หนองหาร เอลลิแกนท์ จังหวัดสกลนคร 750 บาท จำนวน 1 รางวัล
Adisa Didthaphan

24 ห้องพักโรงแรมนาคาปุระ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัด กระบี่ มูลค่า 2,500 บาท จำนวน 1 รางวัล
Wanvalee Srichan

 

ผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Line Official : Major Group 15 รางวัล

1. ห้องพักเซ็นทรา บาย เซ็นทาราภูพาโน่รีสอร์ท จ.กระบี่ มูลค่ารางวัลละ 1,100 บาท รวม 5 รางวัล
     1 คุณภูวเดช ไพศาลวัชรกิจ
     2 คุณชลนที บรุค
     3 คุณกนกวรรณ ชีวโรจน์ณรงค์
     4 คุณปาลีรัตน์ วงจำปา
     5 คุณวรรณฤดี พรมว่า

2. ห้องพัก A-Te จ.ชุมพร มูลค่ารางวัลละ 2,800 บาท รวม 5 รางวัล
     1 คุณพฤศิ สุธีรศักดิ์
     2 คุณอาทิตย์ แสงเพชร์
     3 คุณทิพย์วรรณ ลักขณะวิสิฏฐ์
     4 คุณระพีพัฒน์ แสนคลัง
     5 คุณจุฑามาศ ผ่องศรี

3. ห้องพัก แมนดี้นก จ.นครศรีธรรมราช รางวัลละ 2,000 บาท รวม 5 รางวัล
     1 คุณภัทราภรณ์ ภักตรบำรุง
     2 คุณชุติพนธ์ พงษ์พาณิชย์
     3 คุณขวัญชนก สุขขี
     4 คุณเสริมสุขภรณ์ ล้อจิตติกุล
     5 คุณกิตติชัย ธัชเสถียร

 

เงื่อนไขรับรางวัล

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากทาง Facebook และ Line Official ของ Major Group จะต้องยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่กำหนด ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ทันที
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการร่วมส่งคูปองร่วมกิจกรรม จะมีทางทีมงานติดต่อเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่ง Voucher ทั้งหมดให้ตามที่อยู่ที่ผู้โชคดีได้แจ้งทีมงาน
 • หากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ผู้โชคดีจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว และทางบริษัทจะมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการร่วมส่งคูปองร่วมกิจกรรม จะมีทางทีมงานติดต่อเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่ง Voucher ทั้งหมดให้ตามที่อยู่ที่ผู้โชคดีได้แจ้งทีมงาน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าว (หากมี) เช่นค่าประกันภัยต่างๆ ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิของรางวัล หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการร่วมส่งคูปองร่วมกิจกรรม จะมีทางทีมงานติดต่อเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่ง Voucher ทั้งหมดให้ตามที่อยู่ที่ผู้โชคดีได้แจ้งทีมงาน
 • ในการติดต่อผู้โชคดี บริษัทจะทำการติดต่อผู้โชคดีผ่านทางโทรศัพท์ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้เกิน 3 ครั้งขึ้นไป จะมีการแจ้งให้ผู้โชคดีทราบผ่าน sms ภายหลังจากที่ส่ง sms หากผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับมาเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายใน 5 วันนับจากวันที่บริษัทส่ง sms แจ้ง จะถือว่าผู้โชคดีดังกล่าว ได้สละสิทธิ์ในการรับรางวัล ทันที
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และ ความสูญหาย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ/ หรือ จากของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ก็ตาม
 • การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรม/ผู้ได้รับรางวัล ได้ยินยอมให้บริษัท มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์ เผยแพร่ และส่งต่อรายชื่อ และ/หรือข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง บริษัทในเครือ และ ผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยบริษัท ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเฉพาะผู้โชคดี หรือ ผู้ร่วมรายการปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัท และสามารถรับโอนของรางวัลได้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนรางวัล ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือไม่สามารถรับโอนของรางวัลได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป
 • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด และไม่อาจฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล
 • การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ รวมทั้งยินยอมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่ทางบริษัท กำหนด
 • หากบริษัท ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการจับรางวัลหรือรับของรางวัลโดยอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะดำเนินคดีตามกฎหมาย