HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศผลผู้ได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับญีปุ่น จากกิจกรรม โหวตหนังแห่งปี

  • 6,857
  • 24 ก.พ. 2017

 

คุณ Suphat Khamkong         
อีเมล์ deoi156@gmail.com      
เบอร์โทร  097945xxx

ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่จากทางเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ติดต่อรายละเอียดการรับของรางวัลทางโทรศัพท์ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560  

 

• ผู้โชคดีสามารถเลือกเที่ยวบินเดินทางได้ตามเงื่อนไขของสายการบินที่ทางบริษัทฯกำหนด
• ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีของรางวัล และค่าภาษีสนามบิน ตามเงื่อนไขที่ทางสายการบินกำหนด
• ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเป็นอย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่ รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุกกรณี
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
• หากผู้โชคดีไม่ตกลง ไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ
• การตัดสินและดุลพินิจใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด