HIGHLIGHT CONTENT

รายชื่อผู้โชคดี ผู้ได้รับรางวัล ห้องพักจาก HAVEN RESORT จากภาพยนตร์ SAFE HAVEN

  • 5,038
  • 19 เม.ย. 2013

ผู้ได้รับรางวัล ห้องพักจาก HAVEN RESORT จากภาพยนตร์ SAFE HAVEN  

จำนวน 6 รางวัล รวมมูลค่า 79,500 บาท ได้แก่ 1.       คุณฐิติฉัตร ตาคำ 2.       คุณประภัสรา กำทองดี 3.       คุณธีรยุทธ์  แซ่ก๊วย 4.       คุณนารีรัตน์  จารุสิริมงคลชัย 5.       คุณสุภาพร    ปารวดี 6.       คุณภัทราวดี  จันทร์ศรีวงศ์ ทั้งนี้การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล