HIGHLIGHT CONTENT

"ปรัชญา" นำทีมผู้กำกับชื่อดังเปิดโครงการหนังสั้น "คลอด เกิดแน่ ... ถ้าแน่จริง"

  • 5,611
  • 05 เม.ย. 2013

"ปรัชญา" นำทีมผู้กำกับชื่อดัง เปิดโครงการหนังสั้น "คลอด เกิดแน่ ... ถ้าแน่จริง"

จากกระแสการผลิตหนังสั้นที่กำลังได้รับความนิยมและตื่นตัวมากในปัจจุบัน ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์จังหวัดนนทบุรี ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐและเอกชน จึงทำการผลิตหนังสั้นด้วยระบบดิจิตอล นำเสนอเรื่องราวสะท้อนปัญหาและแง่คิดให้กับเยาวชนโดยหน่วยงานต่างๆ นำออกไปเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม กับโครงการ "คลอด เกิดแน่ ... ถ้าแน่จริง" ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก (ดิจิตอลมีเดีย) โดยได้ทำการผลิตหนังสั้นสะท้อนถึงปัญหาเยาวชน 3 เรื่อง ได้แก่ "หลง" ผลงานของ นายณัชปพงค์ เอี่ยมธรรมโชติ นายทิวัตถ์ บุญชื่น นายอรรวิท ขวัญยืนเป็นเรื่องราวสะท้อนปัญหาและผลกระทบจากยาเสพติดกับเยาวชน ซึ่งทำการผลิตและมอบให้กับกรมยุทธบริการทหาร นำออกไปเผยแพร่ เรื่องที่ 2"ตัวตน" ผลงานของ นางสาวดวงกมล ปานฑผลิน นายธนวัฒน์ ยังเจิมจันทร์ เป็นเรื่องราวสะท้อนปัญหาการตั้งท้องก่อนวัยอันควร ผลิตและมอบให้กับกระทรวงสาธารณสุขนำไปเผยแพร่ และ เรื่องที่ 3 "จุดจบ" นายศักดิ์สิทธิ์ ประมาพันธ์ นางสาวจุฬาลักษณ์ เนียมหะ นางสาวพัธมลวรรณ สินธุ์สัย เป็นเรื่องราวที่สะท้อนปัญาหากับผลกระทบจากยาเสพติด และการตั้งท้องก่อนวัยอันควร ผลิตและมอบให้กับสถานีตำรวจภูธร อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ทั้งนี้หนังสั้นทั้ง 3 เรื่องนี้ กลุ่มนักศึกษาที่ผลิตผลงาน ได้ทำโครงการนำเสนอทางวิทยาลัยฯ เพื่อนำออกเผยแพร่สู่ชุมชน โดยการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ Major Cineplex ศูนย์การค้าเอสพลานาด สาขาแคราย จังหวัดนนทบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2556 โดยมี “นายวิเชียร พุฒิวิญญู” ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติมา เป็นประธานเปิดงาน และมีแขกผู้มีเกียรติที่อยู่ในวงการภาพยนตร์ และผู้กำกับภาพยนตร์ ที่มีชื่อเสียง มาให้คำแนะนำและวิจารณ์ผลงานนักศึกษาในครั้งนี้ อาทิเช่น ปรัชญา ปิ่นแก้ว ,นนทกร ทวีสุข, ดูจิต หงส์ทอง, "เอส" คมกฤษ ตรีวิมล เป็นต้น