HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่น MAJOR CELEBRATION เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่

  • 8,160
  • 11 ก.พ. 2015

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่น MAJOR CELEBRATION
ฉลองสุดยอดเมืองหนัง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่

 

 

 

รางวัลที่ 1  รถจักรยานยนต์ HONDA ZOOMER X
 

คุณ รัฐวิชญ์  อมรอนันตภัส

 

รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ฟรี 10 ที่นั่ง  
(Gold Card)  จำนวน   10 รางวัล / สาขา

 

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล

 

สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต

ลำดับ

 

ชื่อ-สกุล

 

ลำดับ

 

ชื่อ-สกุล

1

คุณ

ยุทธนา  ปัญญาต

 

1

คุณ

วุฒินันต์  อ่ำศรีเวียง

2

คุณ

ปณิธาน  สุขยศ

 

2

คุณ

เจษฎา  จองแค

3

คุณ

คาร์เมล  จาฟารี

 

3

คุณ

ดวงเดือน  สักใหญ่

4

คุณ

กิตติพงษ์  เขื่อนคง

 

4

คุณ

พิมพ์ผกา  ยุบยาแสง

5

คุณ

ภูฟ้า  มูลอินตา

 

5

คุณ

นิรยุทธ  จิตราดุลย์

6

คุณ

อรัญญา  คำก้อน

 

6

คุณ

มุกอาภา  ติ๊บสุคนธ์

7

คุณ

ยุทธพงศ์  สายมงคล

 

7

คุณ

จ๋ามคำ  ลุงออ

8

คุณ

ธนากรณ์  ธรรมปัญญา

 

8

คุณ

วัลลีย์  นิลนิโลบล

9

คุณ

ภาวิตา  พงษ์คำ

 

9

คุณ

สิปปภาส  ทองงาม

10

คุณ

นิติกล  พรหมมา

 

10

คุณ

นัทที  บวรธรรมปิติ

 

รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ระบบ  4DX  (รางวัล 2 ใบ)  

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล จำนวน 15 รางวัล

 

สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต จำนวน 10 รางวัล

ลำดับ

 

ชื่อ-สกุล

 

ลำดับ

 

ชื่อ-สกุล

1

คุณ

วรยุทธ์  ปันทะวงศ์

 

1

คุณ

มนต์ชัย  ลาภมา

2

คุณ

สมพิศ  วงษ์เป็ง

 

2

คุณ

กอบบุญญ์  นิยมสำรวง

3

คุณ

ธัญสินี  ขำทวี

 

3

คุณ

สิทธิชัย  ทองศักดิ์

4

คุณ

สิรรัชญ์  กิตติเฉลิมโรจน์

 

4

คุณ

สมรรัตน์  ธันทะ

5

คุณ

ชนาธิศ  สุขสวัสดิ์

 

5

คุณ

สุกัญญา  กิตติเวียง

6

คุณ

ธีระ  จุลละจารี

 

6

คุณ

วิชาณี  แก้วแกม

7

คุณ

ธนาพันธ์  อินทะนุวัฒน์

 

7

คุณ

ปุนยนุช  ศรีสุนทร

8

คุณ

วรรธนธร  สร้างลิ้ม

 

8

คุณ

สัณห์วัชร  นูนทงธรรม

9

คุณ

กัญญารัตน์  ไชยสีดา

 

9

คุณ

ธนะพงษ์  สมภารจันทร์

10

คุณ

ปิยะพล  ถ้ำวัตร

 

10

คุณ

อิฐ  พิชัยรวิช

11

คุณ

วรกร  ณ ลำพูน

       

12

คุณ

ธนวัฒน์  จันทร์มา

       

13

คุณ

บรรหาร  ขัติยะ

       

14

คุณ

ภูผา  เสนาดี

       

15

คุณ

ไดอาน่า  คงหนา

       

 

รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ระบบ  IMAX (รางวัล 2 ใบ)   จำนวน   50 รางวัล / สาขา

 

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล

 

สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต

ลำดับ

 

ชื่อ-สกุล

 

ลำดับ

 

ชื่อ-สกุล

1

คุณ

ศิริวรรณ  นฤมลสัณห์

 

1

คุณ

เบญจมาศ  ตามเวลา

2

คุณ

จิรวัฒน์  ธนนราพงศ์

 

2

คุณ

รชณุชอินทร์  ศิริรัตน์

3

คุณ

วันทนีย์  ลิลิต

 

3

คุณ

นวธร  ศรีวงษ์คม

4

คุณ

ชุติพันธุ์  สุขมี

 

4

คุณ

พชรพงษ์  บุญเกิด

5

คุณ

จอมศรี  แพงคำฮัก

 

5

คุณ

อนุสรณ์  สิทธิบุญเรือง

6

คุณ

วิชชุดา  มะโนคำ

 

6

คุณ

รชตรมณ์  ของอินทร์

7

คุณ

ธรรมชาติ นิ่มเขียว

 

7

คุณ

พรรธวัฒน์  ปงธิยา

8

คุณ

ธัญญารัตน์ บุญชู

 

8

คุณ

สุรสิทธิ์  อินยะ

9

คุณ

กนิษฐา 

 

9

คุณ

ชาญวิทย์  ยาวิละ

10

คุณ

จัยทนี  หมื่นแก้ว

 

10

คุณ

ธีระพันธ์  กันแก้ว

11

คุณ

วราภรณ์ โอ้วเจริญ

 

11

คุณ

ณัชพล  ธนธำรงกุล

12

คุณ

สายสวาท ไชยเศรษฐ

 

12

คุณ

กันย์จิตรา  อินทวงค์

13

คุณ

สิริพงษ์  บัวสอด

 

13

คุณ

สศิรมาศ  การคนซื่อ

14

คุณ

จักรพงศ์  ศรีวงศ์

 

14

คุณ

ธรรมนิภา  วงศ์ประเสริฐ

15

คุณ

สุชามนทนี พุทธาโชติพงศ์

 

15

คุณ

มชิรวรรณ  สินทรัพย์ไพบูลย์

16

คุณ

จิณห์วรา  ปิ้งผลาหาญ

 

16

คุณ

ปฎิภาณ  พาณิช

17

คุณ

จุฑามาศ  รัสสะลี

 

17

คุณ

รุ่งทิพย์  บุตรป้อม

18

คุณ

เกียรติศักดิ์ จิโน

 

18

คุณ

นพดล  ลาบุตรดี

19

คุณ

พิเชฐ  สุริยวัช

 

19

คุณ

สุพัชกุล  มณีทอง

20

คุณ

กฤตชญพร ถาวรทวีสัน

 

20

คุณ

ธนภูมิ  ชัยนวล

21

คุณ

เมธากรณ์  จันทร์ต๊ะ

 

21

คุณ

จรีย์  สัม

22

คุณ

พิมพิดา  วงศ์ต้นกาศ

 

22

คุณ

ชญาดา  ธรรมนันท์

23

คุณ

ชินวัตร  เจริญอินทร์

 

23

คุณ

วันดี  พูลเกลี้ยง

24

คุณ

ศุภชัย  พิพักษ์ศฤคาร

 

24

คุณ

ทักษิณ  ประพฤติ

25

คุณ

ธนพร  พูลโภคะ

 

25

คุณ

ชินดนัย  สุขแก้ว

26

คุณ

ณัฐภาคย์ พิสูจน์

 

26

คุณ

ธีระยุทธ  เรือนคำ

27

คุณ

ธมน  วันชียง

 

27

คุณ

ธัญญาภรณ์  สมส่วน

28

คุณ

ระวิวรรณ  ทองสังข์

 

28

คุณ

ณัฐณิชา  เครืออรุณรัตน์

29

คุณ

ทิวัตถ์  ฟูตระกูล

 

29

คุณ

ปพิชญา  อวยศิลป์

30

คุณ

มนตรี  มนตรานนท์

 

30

คุณ

วนกร  พรลีแสงสุวรรณ์

31

คุณ

จีรวรรณ  พรหมตัน

 

31

คุณ

อารีรัตน์  ไชโย

32

คุณ

วิชชดา  ยะศินธ์

 

32

คุณ

ปิยนันท์  ชีวตระกูล

33

คุณ

นคร  คงสมบูรณ์

 

33

คุณ

อริยาภรณ์  วุฒิวงศ์โชติกุล

34

คุณ

ศุภาพิชญ์  โชติรสนิรมิต

 

34

คุณ

พจน์ณิชา  พงษ์สุวรรณ

35

คุณ

เกศิณี  พรหมตัน

 

35

คุณ

มณัติ  คันทะแส

36

คุณ

ชัยวัฒน์  คำใจ

 

36

คุณ

เกศินี  อินสรรค์

37

คุณ

ณัฐพล  อินต๊ะ

 

37

คุณ

กิตติยา  ปราสาททอง

38

คุณ

มงคล  ตันติสุขุมาล

 

38

คุณ

นนทลิการ์  มีนิสัย

39

คุณ

พัชรินทร์  ขาวเหลือง

 

39

คุณ

กาญจนา  ญมโน

40

คุณ

ไตรภพ  ศรีวิชัย

 

40

คุณ

ปรัชญา  ส่งศรี

41

คุณ

ณัฐพล  จันต๊ะตัว

 

41

คุณ

เอกกมล  เยาวนา

42

คุณ

ภาณุพัฒน์ เพลีย

 

42

คุณ

Yuttachai  Tonglai

43

คุณ

รณชัย  ดีโลก

 

43

คุณ

นฤมล  โกมล

44

คุณ

อังคณา  ก๋าเร็ว

 

44

คุณ

ปณิตา  พิทักษ์ธรรมนาถ

45

คุณ

ไชยวัฒน์ สมบูรณ์

 

45

คุณ

วริยา  ธินาวัฒน์

46

คุณ

ประชา  ส่งแสงเติม

 

46

คุณ

คัทรียา  ไชยน้อย

47

คุณ

ณัฐกานต์  สมร

 

47

คุณ

นิติธรรม  คดชาคร

48

คุณ

ปิ่นมณี  ตันชินดา

 

48

คุณ

จุฑาณัฐณิชา  เตชะแก้ว

49

คุณ

นรธีร์  ขำทวี

 

49

คุณ

วราภรณ์  พรหมศร

50

คุณ

ปริยาภัทร  ใจมั่น

 

50

คุณ

เมธี  รุ่งโรจน์สกุล

 

รางวัลแว่นตา 3 มิติ ลายลิขสิทธิ์จากภาพยนตร์
จำนวน  100 รางวัล / สาขา

 

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล

 

สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต

ลำดับ

 

ชื่อ-สกุล

 

ลำดับ

 

ชื่อ-สกุล

1

คุณ

ปทิตตา  มะโนเพียว

 

1

คุณ

ภูดิส  สมิทธิไกร

2

คุณ

วัชรพงษ์  ชุมชอบ

 

2

คุณ

ณัฐกิตต์  ธนะขว้าง

3

คุณ

เกียรติศักดิ์  ปาระมี

 

3

คุณ

สโรชา  สุภาพพรชัย

4

คุณ

วันชนะ  แซ่บ้น

 

4

คุณ

ภนิดา  สมมะโน

5

คุณ

เสาวณีย์  บัวระวงค์

 

5

คุณ

ทัตพงศ์  พรมพิงค์

6

คุณ

วราภรณ์ พงษ์สมร

 

6

คุณ

ภิษชา  สิงห์บุตร

7

คุณ

วิทยา  กำลังเก่ง

 

7

คุณ

จุไรรัตน์  มณีสว่าง

8

คุณ

พิมพ์มาดา นิติกิจไพบูรณ์

 

8

คุณ

สุทธิพงษ์  ทวีสน

9

คุณ

อลงกรณ์  คิริ

 

9

คุณ

วิภาวรรณ  แหล่งสายวงศ์

10

คุณ

วินัย  เขียวสีทอง

 

10

คุณ

พีรพงศ์  ตฤปติสุวรรณ

11

คุณ

รุ่งทิวา  อารยะกูล

 

11

คุณ

ธนานันต์  ไม้เกตุ

12

คุณ

ภาสกร  ตรีอินทร์ทอง

 

12

คุณ

พรชัย  จินดาผดุงรัตน์

13

คุณ

ณัฏฐิดา  คำพัด

 

13

คุณ

อำพล  สันตะวัน

14

คุณ

วิทวัส  กิกลิ้ง

 

14

คุณ

ภาณุ  นิลวาณิช

15

คุณ

อัญญารัตน์  วงศ์ไชย

 

15

คุณ

ชัชชญาภัค  โชควัฒนกุล

16

คุณ

ณัฐวัลย์  ถามก้าน

 

16

คุณ

ภูมิพัฒน์  อนุมะ

17

คุณ

ทัศนพล  พรหมขัติแก้ว

 

17

คุณ

จรัส  กลางหมู

18

คุณ

นนธวัฒน์ ศิลปพิบูลย์

 

18

คุณ

ณพิชญา  เพิ่มแสงงาม

19

คุณ

วิทวัส  ธรรมมา

 

19

คุณ

วรงค์  ตั้งอิทธิพลากร

20

คุณ

ภัทรวิน  ยาษีสังข์

 

20

คุณ

วาสิตา  ภู่พิสิฐ

21

คุณ

นัฟทาลี  บุญญากร

 

21

คุณ

ศิรวัฒน์  อารยวุฒิกุล

22

คุณ

ธรรมนูณ  ปินทกุล

 

22

คุณ

ชวลิต  ลิลิต

23

คุณ

ศริตา  อุคนันวงค์

 

23

คุณ

คมสัน  ไชยวงค์

24

คุณ

พิชญารักษ์ อยู่สุข

 

24

คุณ

ปัณฑิตา  คำแสนใส

25

คุณ

อาภากร ฉั่วสาครวิไล

 

25

คุณ

นภัสนันท์  วรชยางค์กูร

26

คุณ

พัชราภรณ์ นิรันดร์

 

26

คุณ

นิสสรณ์  พลภาณุมาศ

27

คุณ

กิติโรจน์ รัตนเกษมสุข

 

27

คุณ

กาญจนา  ขิตนาคินทร์

28

คุณ

นัฐพล ปิ่นชุมพลแสง

 

28

คุณ

พิทักษ์  ยะนัน

29

คุณ

จุรีรัตน์ หล่อดี

 

29

คุณ

ธนัช  บุญธิ

30

คุณ

ประทาน วรกิติสรณ์

 

30

คุณ

ฉันทกร  สระทองมาก

31

คุณ

พีรยศ อุปละ

 

31

คุณ

วสุ ปฐมวารีย์

32

คุณ

จักรินทร์ ขาวสะอาด

 

32

คุณ

วันวิสาข์ แสนคำภา

33

คุณ

กัญจน์ณัชภรณ์ สุขไตร

 

33

คุณ

กรุณา สามเพชรเจริญ

34

คุณ

บุปผา กาวี

 

34

คุณ

สุณิตา สิงห์คำฟู

35

คุณ

สุนิล ดังโหราชัย

 

35

คุณ

ชิติพัทธ์ แตกช่อ

36

คุณ

ณภัทร เนรมิตรานนท์

 

36

คุณ

วัฒนชัย วงค์ไพบูลย์ชัย

37

คุณ

ณัฐวุฒ สุทธิพันธุ์

 

37

คุณ

วราภรณ์ ใจเตี้ย

38

คุณ

ฐิติวัชร์ ปู่ยอด

 

38

คุณ

สวัสดิ์ จุลศิริ

39

คุณ

ณิชนันท์ ชัยชนะ

 

39

คุณ

สุชานันท์ ยอดชุมภู

40

คุณ

ศักดิ์ดา สารพันธ์

 

40

คุณ

ปิยะ ธรรมปัญญา

41

คุณ

ประภัสสร ศาสตร์เวช

 

41

คุณ

กิตติพงษ์ เขื่อนคง

42

คุณ

พีรวัฒน์ พนาอนันต์ไพบูลย์

 

42

คุณ

วชิรภรณ์ ธรรมจินดา

43

คุณ

เจษฎา จองแค

 

43

คุณ

ชัชวาลย์ ศรีอุบล

44

คุณ

ธิติสรรค์ ช่างสม

 

44

คุณ

ธนากร ชัยโย

45

คุณ

วรารัต เยาวณา

 

45

คุณ

วิสสุตา กัยวิกัยโกศล

46

คุณ

เอนก แก้วริ

 

46

คุณ

จิราภา ธัญญา

47

คุณ

กรรณิการ์ วรรณา

 

47

คุณ

วรรณาภรณ์ ตันป้อม

48

คุณ

เจตน์สฤษฎิ์ ไพสาลี

 

48

คุณ

ชุตินันท์ ใจจันทร์

49

คุณ

กมลวรรณ ขันตี

 

49

คุณ

วาสนา เหมือนสิงห์

50

คุณ

สุทธาทิพย์ พุ่มไพจิตร

 

50

คุณ

ธีรวัฒน์ กันทะ

51

คุณ

ปนัดดา คงสมัย

 

51

คุณ

กฤติยาภรณ์ ถาวงศ์

52

คุณ

ปุณณาภา นนทิพงศ์

 

52

คุณ

วรรณสิริ รุ้งตะวันทอง

53

คุณ

ชุมพร มณีราม

 

53

คุณ

อัจฉราภรณ์ โพธ์ทอง

54

คุณ

วาทิต กันธวัง

 

54

คุณ

ชลิต วงค์ขำ

55

คุณ

พิชัย พงษ์อุดม

 

55

คุณ

เบญจภัทร ใจคำ

56

คุณ

เยาวพรรณ สมควร

 

56

คุณ

นพพร แสงอุไร

57

คุณ

ธกฤต เฉียบแหลม

 

57

คุณ

ศศิกานต์ วงศานภากูล

58

คุณ

ธนกฤษฎิ์ จักรเกษตร

 

58

คุณ

กรุณา ตันเขียว

59

คุณ

วิทยา วงค์วัย

 

59

คุณ

นนทวัฒน์ ฉันทะ

60

คุณ

สมเกียรติ บัวอินทร์

 

60

คุณ

ศศิวิมล สายเกษม

61

คุณ

กนกพร เปรมเดช

 

61

คุณ

สหัสภาค สหายา

62

คุณ

โมทนาพร กันธิพันธ์

 

62

คุณ

วรงค์กร ทิศลา

63

คุณ

นิชาพร ฤทธิชัย

 

63

คุณ

พิมพ์นิภา บูรณะธนะสิทธิ์

64

คุณ

โชคชัย บุญมาวงค์

 

64

คุณ

ชัยนรินทร์ อ่อมวงษ์

65

คุณ

ปิยธิดา ภิโรกาศ

 

65

คุณ

อนุศาสน์ มหาวรรณ

66

คุณ

นุชนาฎ กันธิยะ

 

66

คุณ

นพวรรณ ลิตุพานนท์

67

คุณ

ศุภการ อินทานุวัฒน์

 

67

คุณ

พีรวัฒน์ จันทรังษี

68

คุณ

เขมาพร หงษ์วิไล

 

68

คุณ

คณวัฒน์ มณีกร

69

คุณ

วรัญญู ณ เชียงใหม่

 

69

คุณ

ขนิษฐา วรรณฤทธิ์

70

คุณ

ธชา ผาสุข

 

70

คุณ

กฤตยา จิภาธนายุส์

71

คุณ

จันจิรา ภควิวัฒน์

 

71

คุณ

สาวิตรี บุญใหญ่

72

คุณ

ชินาณุพงศ์ พงษ์ศิริ

 

72

คุณ

เจนจิรา ใหม่จันทร์แดง

73

คุณ

อนุชิต อินทวงศ์

 

73

คุณ

รุ่งทิวา อินทร์แดง

74

คุณ

มนฤดี มั่นเหมาะ

 

74

คุณ

กัญญ์กมล ปิ่นรอด

75

คุณ

วรพจน์ ชาวงิ้ว

 

75

คุณ

นภัสสร เปรมประชา

76

คุณ

ชนาธิป ญาติวงศ์

 

76

คุณ

ยุวธิดา เศรษฎสิน

77

คุณ

วุฒิชัย พูลเขตวิทย์

 

77

คุณ

กมลวรรณ ชัยรัตนกุล

78

คุณ

ปิยะศักดิ์ รัตนาคาร

 

78

คุณ

ณัฏฐ์หทัย ใจเขื่อนแก้ว

79

คุณ

ณัฐพร วิสุทธิธาภา

 

79

คุณ

วนิดา มาผาบ

80

คุณ

กฤษติยา สุขคง

 

80

คุณ

ธนดล สุดประเสริฐ

81

คุณ

สุวนันท์ แสงสุวรรณ

 

81

คุณ

ณัฏฐลิตา ปุญปวณธีรนันท์

82

คุณ

ณัฐวดี นุชจำนงค์

 

82

คุณ

เยาวภา บุญเลิศ

83

คุณ

เพ็ญนภา บางคีรี

 

83

คุณ

มณฑวรรณ กูลหิรัญกิจ

84

คุณ

อุดร อนุตรวิรามกุล

 

84

คุณ

นิชาภา มณีรัตน์

85

คุณ

กิติพงษ์ ตาเจริญเมือง

 

85

คุณ

นิศารัตน์ ภิบาลปัญ

86

คุณ

สุธีรา ไชยเทพ

 

86

คุณ

ภัทรชา ขิงทอง

87

คุณ

วณิชชา คำทอง

 

87

คุณ

วิชธวินท์ ศรีสังวาลย์

88

คุณ

สุทธิพงษ์ ใจจัทร

 

88

คุณ

ธนกรณ์ ธรรมปัญญา

89

คุณ

กานดา เฉลิมพล

 

89

คุณ

เสาวนีย์ ธรรมธรสิริ

90

คุณ

อังคณา ธนัญชัย

 

90

คุณ

น้ำฝน สมบูรณ์

91

คุณ

จรูญ บุญเรือง

 

91

คุณ

จักรพงศ์ เทียนวิจิตร

92

คุณ

นิชานันท์ จิรเมธพยอมกุล

 

92

คุณ

อินทรีย์ วุฒิชาญ

93

คุณ

มงคล วัฒนาศิลป์

 

93

คุณ

ณัฐนิชา สิงฆราช

94

คุณ

อนุดูล วงษ์ปัน

 

94

คุณ

เมธิกา กันธรรม

95

คุณ

อรกานต์ ศรีสุวรรณ

 

95

คุณ

วีรวัฒน์ สวัสดิ์ประดิษฐ์

96

คุณ

สัตยา แสงบุญเรือง

 

96

คุณ

ธีรเกียรติ พิดานปัน

97

คุณ

กมลลักษณ์ คีลาวัฒน์

 

97

คุณ

ณฐมน ฤกษ์สง่า

98

คุณ

เจษฎา จองแค

 

98

คุณ

ภิญญาภัทร คำปาเครือ

99

คุณ

รักษ์พงษ์ บุญเรือง

 

99

คุณ

ตติยา พิทักษ์

100

คุณ

อนุพงษ์ อินทร์หล้า

 

100

คุณ

ชมพูนุช พิพัฒน์วัฒนากุล

 

รางวัลบัตรเล่นไอซ์สเก็ต ที่ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ
(รางวัลละ 1 ชั่วโมง)  จำนวน  100 รางวัล / สาขา 

 

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล

 

สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต

ลำดับ

 

ชื่อ-สกุล

 

ลำดับ

 

ชื่อ-สกุล

1

คุณ

สินชัย แสนจัน

 

1

คุณ

ฐานวัตร์  พชรนิพัทธ์เดช

2

คุณ

ประสบศิลป์ เดชประเสริฐศรี

 

2

คุณ

อานนท์  จันทรส

3

คุณ

สุพัทธา ลิมปนานุวัฒน์

 

3

คุณ

จิรัชญา  พรวจินา

4

คุณ

คเณศวร จันทร์คำ

 

4

คุณ

หิรัญ  ทานัด

5

คุณ

วิกร โพธินิยม

 

5

คุณ

กมลรัฐ  จิตต์แหลม

6

คุณ

กฤษดาภรณ์ รวมสุข

 

6

คุณ

เปียมมุข  พิตรยจาเสวย

7

คุณ

มณีพร ขัดทา

 

7

คุณ

ชินพันธ์  ธนารุจ

8

คุณ

กีรติกานต์ เตชาวัฒนากุล

 

8

คุณ

หทัยชนก  อินทนนท์

9

คุณ

ศราวุฒิ ไชยวงค์

 

9

คุณ

สิริกร  คงสวัสดิ์

10

คุณ

วทัญญู เชิงปัญญา

 

10

คุณ

พรรณิภา  วงศ์สิงห์แก้ว

11

คุณ

วสุรัตน์ บุษบา

 

11

คุณ

ขวัญชนก  ไชยวรรณะ

12

คุณ

ศศิกานต์ ไชยจิตต์

 

12

คุณ

อังคณา  ยังเกิด

13

คุณ

พัชชาพลอย ยอดมานันท์

 

13

คุณ

ประไพ  พุทธรัตน์

14

คุณ

สุรเดช ธานีรัตน์

 

14

คุณ

นิภาธร  บานหฤทัย

15

คุณ

เฉลิมพล ไชยาคำ

 

15

คุณ

ยุรนันท์  จอมธัญ

16

คุณ

ปาลิดา จันทร์ประเสริฐ

 

16

คุณ

วรรธกร  มีมะโน

17

คุณ

พิสมัย นุระธนะ

 

17

คุณ

ภาคภูมิ  ดุลยภากร

18

คุณ

ชนิดา บุญประเสริฐ

 

18

คุณ

ณีรนุช  คุณณ์ปรีดา

19

คุณ

ดวงรัตน์ อรุณศิโรจน์

 

19

คุณ

สุกัญญา  สำรอง

20

คุณ

กมลรัตน์ ขัดอุโมงค์

 

20

คุณ

ภัทรัตน์  พิพัฒน์ชนานันท์

21

คุณ

ณัฏฐนิชา เบี้ยมุกดา

 

21

คุณ

สุชาวดี  ศรีแก้ว

22

คุณ

ฐาปกรณ์ สุบงกช

 

22

คุณ

ชัยธวัช  มูลคำ

23

คุณ

พิชัย สุวรรณสิงห์

 

23

คุณ

จิรพันธุ์  สินไชยภัทร

24

คุณ

วัฒนา ประยูรวงศ์

 

24

คุณ

อาภัสรา  ซ่งสกุลไพศาล

25

คุณ

นันทวัน อรรถสาร

 

25

คุณ

ธนพล  ธินปิ่นแก้ว

26

คุณ

จริยา วิริยะ

 

26

คุณ

พัชรินทร์  สารฤทธิ์

27

คุณ

ณัฐวุฒ คำชัย

 

27

คุณ

สิรินทิพย์  เทียมศิลปชัย

28

คุณ

ภัทรวดี เปิงคำ

 

28

คุณ

ชวลิต  ลิลิต

29

คุณ

นภัสสร ฉิมศิริ

 

29

คุณ

วัยญา  ยิ้มยวน

30

คุณ

พิไลรักษ์ พิเคราะห์งาน

 

30

คุณ

กฤษดา  กาเผือก

31

คุณ

นัยน์ปพร ภานุศร

 

31

คุณ

พรหทัย  รังสรรค์

32

คุณ

นันท์นภัส รอดแก้ว

 

32

คุณ

สมปรารถนา  มุขแก้ว

33

คุณ

ภาคภูมิ วิชัยสิงห์

 

33

คุณ

สิทธิพงษ์  หนองแก้ว

34

คุณ

ประพันธ์ เจริญกิจ

 

34

คุณ

ศิริลักษณ์  สมยอม

35

คุณ

ชินโชติ สินรา

 

35

คุณ

ชญาดา  เลิศจริยา

36

คุณ

สมพร ประทุมมะณี

 

36

คุณ

ผดุงพงษ์  จินพิน

37

คุณ

สมเพชร เจริญสุข

 

37

คุณ

อัศเจรีย์  โพธิมา

38

คุณ

เสาวลักษณ์ กันธร

 

38

คุณ

วัลญา  เขียวชอุ่ม

39

คุณ

กานต์พิชชา การชำนาญ

 

39

คุณ

ชาคริต เขียวชอุ่ม

40

คุณ

กานต์ธิดา ภัทรถิ่นไทย

 

40

คุณ

นวัต  สุทรารมณ์ลักษณ์

41

คุณ

ธนพร ทองตัน

 

41

คุณ

ว่าที่ร.ต.ปฐมพงศ์ ฟูเกียรติวัฒนา

42

คุณ

ฐานกร เทรเวส

 

42

คุณ

ณภทรณิย์  สิทธิชนะพงศ์

43

คุณ

เจษฏา จองแค

 

43

คุณ

ดารารัตน์ รัตนพันธ์

44

คุณ

อารีรัตน์ รินฟอง

 

44

คุณ

ฐิติชญาณ์  ขันแก้ว

45

คุณ

ภราดร ใจนันตา

 

45

คุณ

ภาณุมาศ  สุวรรณโฉม

46

คุณ

พิทักษ์สิน มาระวิชัย

 

46

คุณ

ศศิพัชร์  ปันวารี

47

คุณ

เชิดชัย ศรีอักษร

 

47

คุณ

เมตตา  ผ่องใส 

48

คุณ

อัครพงษ์ สว่างแสง

 

48

คุณ

อัมพร  มาแก้ว

49

คุณ

ขจร จำบำรุงวงศ์

 

49

คุณ

ณัฐกา  พันธี 

50

คุณ

ภุมรินทร์  ชื่นชาย

 

50

คุณ

ธรรมธัช  ปัญญา

51

คุณ

ดวงเดาน์  วิพุธพงษ์

 

51

คุณ

ปัณณวิชญ์  สมชัย

52

คุณ

รัชชดา  วุฒิวงศ์นันทกุล

 

52

คุณ

เฉลิมชัย  หาญณรงค์ชัยชนะ

53

คุณ

พิมธิดา  สิระวงษี

 

53

คุณ

ธรรมนิภา  ขอดิประเสริฐ

54

คุณ

อังคณา  ปันตอง

 

54

คุณ

สงกรานต์  อินต๊ะจา

55

คุณ

ภาพิมล แสนต๊ะ

 

55

คุณ

ประภาพร  ซุ่มธิ

56

คุณ

กนกวรรณ  จันทรวงศ์

 

56

คุณ

ขวัญชนก  ชมภูศรี

57

คุณ

สุวัฒนา  เจริญกุล

 

57

คุณ

วิชุพร  ใจยา

58

คุณ

ภัทรนันท์  ปานทองคำ

 

58

คุณ

ชญาธร  พิทักษ์

59

คุณ

อรณัชชา  เกกินะ

 

59

คุณ

ชินะ  เพชรลคร

60

คุณ

นพพร  แน่นอุดร

 

60

คุณ

ลาภิสรา  สุนทรายน

61

คุณ

จักรกฤษ แก้วใส

 

61

คุณ

กฤติกา  กันจะนะ

62

คุณ

นาตยา  สิงห์คำ

 

62

คุณ

กรศุภภัทร  โปธิตา

63

คุณ

ชญาดา  ชีนารักษ์

 

63

คุณ

แสงเดือน  ทันไว

64

คุณ

สุธิดา สุวภาพ

 

64

คุณ

ปาณิสรา  ดาวลับเมฆ

65

คุณ

สีลอน  สาระวิน

 

65

คุณ

อารีย์  เชื้อชาย

66

คุณ

รัชชานนท์  กันทะทรง

 

66

คุณ

ปริญญา  เรือนจันทร์

67

คุณ

อุษามณี  บิดาคำ

 

67

คุณ

อัญชลี  แสงท้าว

68

คุณ

สุลักขณา  แสงอรุณ

 

68

คุณ

ดลวัฒน์  พรหมเสน

69

คุณ

ภธิรา  พึ่งสุวรรณ

 

69

คุณ

วชิราภรณ์  พรมมาลา

70

คุณ

ลัทธพรรณ  อิณทรขีนี

 

70

คุณ

ลีลาวดี  ตียานุสรนันท์

71

คุณ

ชยากร  นนตานอง

 

71

คุณ

ตะวัน  แก้วสุภา

72

คุณ

นาจรีย์  ลือชัย

 

72

คุณ

อัมพวรรณ  ปุรณะวิทย์

73

คุณ

แพรวพรรณ  ปินไชย

 

73

คุณ

เชาวน์พันธุ์  ศุภวิริยกุล

74

คุณ

ระวี  ศรีโมครา

 

74

คุณ

ศิรินันท์  ไชยพันธ์

75

คุณ

โชติกา  เชียงพิณ

 

75

คุณ

สมชาย  อัครกิจวิรุฬห์

76

คุณ

จินดานุช  กอนแสง

 

76

คุณ

ชนะพันธ์  ถาวร

77

คุณ

ธนศักดิ์  เตชะยัน

 

77

คุณ

วัลลภ  อินต๊ะมา

78

คุณ

นฤมล  บุญฟู

 

78

คุณ

ธาชินี  ชัยมงคล

79

คุณ

ธนัฏฐา  จันต๊ะมา

 

79

คุณ

ชนิกานต์  หมื่นโฮ๊ง

80

คุณ

กัญญารัตน์  ศรีสุทธะ

 

80

คุณ

เกษร  กันทะวะ

81

คุณ

มานะ  ทวีการณ์

 

81

คุณ

ชนกโลภิญ  ขุนเณร

82

คุณ

พันธศักดิ์  บุญรัตน์

 

82

คุณ

นันทวัน  อรรถสาร

83

คุณ

ภูมิพัฒน์  สันติภาพ

 

83

คุณ

เฉลิมพงษ์  จันทร์ทะวงค์

84

คุณ

ภาณุภัทร  ตานัง

 

84

คุณ

พศิน  ครุวัชรพงศ์

85

คุณ

อภิญญา  แก้วเจิม

 

85

คุณ

วัชระพันธ์  ปัญญา

86

คุณ

เฉลิมสิทธิ์  ศิวอักษร

 

86

คุณ

รวิภา  แย้มมณีชัย

87

คุณ

อัศดม  แก้วบุญเรือง

 

87

คุณ

รัตน์สิน  บวกเสรีภิรมย์

88

คุณ

อุมาพร  วรรณประสิทธิ์

 

88

คุณ

ธีรตน์  ฐิติวริทธินันท์

89

คุณ

ปิยธิดา  เอกไธสง

 

89

คุณ

กิตตวินทร์  แต่งสกุลสุวรรณ

90

คุณ

ทวีวัฒน์  โอฬารรัตนชัย

 

90

คุณ

ชัชติกาญณ์  ยิ้มถิน

91

คุณ

พัชรณัฐ  มีมานะ

 

91

คุณ

พีรชา  วิทยวราวัฒน์

92

คุณ

ไกรราช  ไชยรังษี

 

92

คุณ

สกุลพันธุ์  วงเผ่

93

คุณ

รุ่งนภา  รินแก้ว

 

93

คุณ

พนิดา  เหล็กตั๋ว

94

คุณ

วัทธา  ธนธัตนากร

 

94

คุณ

วัชรชัย  วิภาอธิดม

95

คุณ

จิรนันท์  ปันชัย

 

95

คุณ

ลิพิมพ์  วุดานุพันธ์

96

คุณ

หทัยพัชร์ ธนศราสกุลพงษ์

 

96

คุณ

พีรญา  วันธะวิลา

97

คุณ

ชัชวาล  รักทางธรรม

 

97

คุณ

กานต์  ปุญสิริ

98

คุณ

มนัญชญา  เตจ๊ะลา

 

98

คุณ

อารีรัตน์  จันทร์ต๊ะ

99

คุณ

กมลรัตน์  ทองรักษ์

 

99

คุณ

ศิริรวี  จันทร์มณี

100

คุณ

รพีพงศ์  จันทร์ทอง

 

100

คุณ

สิรินตา  แสงสร้อย

 

 

วิธีการติดต่อรับรางวัลบัตรชมภาพยนตร์
-  ผู้โชคดีติดต่อรับของรางวัลได้ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาที่มีรายชื่อของท่านข้างต้น
-  ติดต่อรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. - 31 มี.ค.58 เท่านั้น  หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์
-  กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมอบให้เจ้าหน้าที่ก่อนรับของรางวัล