HIGHLIGHT CONTENT

KRUNGSRI IMAX VIRAL CLIP CHALLENGE 2015

  • 16,602
  • 10 ส.ค. 2015

การประกวดภาพยนตร์โฆษณาความยาว 60 วินาที  หัวข้อ “KRUNGSRI IMAX The Max Experience” ( สัมผัสประสบการณ์เหนือจินตนาการที่โรงภาพยนตร์กรุงศรีไอแมกซ์) ชิงรางวัล มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท


วัตถุประสงค์
1.    เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้ความสามารถ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นมาสรรสร้างคลิปวีดีโอเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
2.    เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และต่อยอดสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาสู่ศักยภาพในเชิงธุรกิจของภาคการตลาดในปัจจุบัน


คุณสมบัติ
1.    ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาไม่จำกัดสาขาและคณะ
2.    สมาชิกในทีมตั้งแต่ 2-5 คน โดยผู้เข้าประกวดในทีมสามารถอยู่ต่างสถาบันการศึกษาได้
3.    ผู้เข้าประกวดสามารถลงชื่อเข้าประกวดได้ 1 คน ต่อ 1 ทีมและแต่ละทีมส่งได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น


กำหนดการ
-    วันที่ 25 สิงหาคม – 25 กันยายน 2558 สมัครและส่งผลงาน (ปิดรับผลงานเวลา 18.00 น.)
-    วันที่ 6 ตุลาคม 2558 ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม    
-    วันที่ 12 ตุลาคม 2558 กิจกรรม Workshop ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ พระราม 3
-    วันที่ 15 ตุลาคม-15 พฤศจิกายน 2558 ส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ (ปิดรับผลงานเวลา 18.00 น.)
-    วันที่ 15 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2558 ประชาสัมพันธ์คลิป
-    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  การประกาศผลการประกวดคลิปวีดิโอ ณ ลานอินฟินิซิตี้ฮอลล์ ชั้น 5  ศูนย์การค้าสยามพารากอน เวลา 15.30 น.
หมายเหตุ: รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายละเอียด
1.    รอบคัดเลือก  ระยะเวลาส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่  25 สิงหาคม -25 กันยายน2558
(1)    ส่งใบสมัคร พร้อมด้วยแบบโครงร่าง Storyboard ในหัวข้อ “KRUNGSRI IMAX The MAX Experience”  ความยาว  60 วินาที   โดยใช้แบบฟอร์มใบสมัครและแบบฟอร์ม Storyboard ที่กำหนดเท่านั้น
(2)    รูปแบบการส่งผลงาน Storyboard
-    กรณีเป็นการวาดภาพ ต้องเป็นภาพสีหรือขาวดำ พร้อมระบุคำบรรยาย เสียงประกอบ และอื่นๆ โดยการพิมพ์เท่านั้น
-    กรณีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคสร้างภาพ พร้อมระบุคำบรรยาย เสียงประกอบ และอื่นๆ  โดยการพิมพ์เท่านั้น
-    Storyboard มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 300 DPI
-    ส่งไปที่ Krungsri.imax.viralclip@gmail.com โดยใช้หัวเรื่อง หรือ Subject  ของอีเมลล์ว่า  “KRUNGSRI IMAX The MAX Experience”  Contest
(3)    หมดเขตสมัคร และส่งผลงาน วันที่ 25 กันยายน 2558  เวลา 18.00 น.
(4)    คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 ทีม โดยมีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
-    แนวคิดและเนื้อหาที่น่าสนใจและชวนติดตามของภาพยนตร์โฆษณา 40 %
-    ความคิดสร้างสรรค์ 40 %    
-    การนำเสนอภาพหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา และโรงภาพยนตร์กรุงศรีไอแมกซ์ได้อย่างกลมกลืน 20 %

2.    ประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม วันที่  6 ตุลาคม 2558  ทาง https://www.facebook.com/IMAX4DX
3.    โครงการมีการจัด Workshop ให้ความรู้และเทคนิคการผลิตคลิปวีดิโอ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 – 17.00 น. ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ พระราม 3 ห้องประชุมเอนกประสงค์ชั้น 9  ประกอบด้วย
-    ทีมที่ผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถ
-    ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกจำนวน 50 ที่นั่ง โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านทาง Krungsri.imax.viralclip@gmail.com ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เท่านั้น  (โครงการจะพิจารณาตามลำดับการลงทะเบียน)

4.    รอบชิงชนะเลิศ (10 ทีม)    
(1)    ทีมที่มีผลงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะต้องนำ Storyboard ที่นำเสนอในรอบคัดเลือกมาผลิตเป็นคลิปวีดีโอ ความยาว 60 วินาที   โดยมีขนาดภาพที่ 16:9 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB ต่อ 1 คลิป     ไฟล์ VDO format เป็น .MP4 เท่านั้น  
(2)    อัพโหลดผลงานส่งทาง Krungsri.imax.viralclip@gmail.com โดยใช้หัวเรื่อง หรือ Subject  ของอีเมลล์ว่า  “KRUNGSRI IMAX The MAX Experience” Contest (FINAL)
โดยส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2558
(3)    ทีมที่มีผลงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ สามารถทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์คลิปของทีมตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2558 เพื่อชิงรางวัล POPULAR VOTE โดยต้องทำการอัพโหลดไฟล์คลิปวีดีโอลง YouTube และนำไปโพสต์ที่ Facebook หน้ากิจกรรมhttps://www.facebook.com/IMAX4DX การตัดสินรางวัล POPULAR VOTE จะนับจากยอด   View ใน YouTube จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18:00 น. เท่านั้น
(4)    เกณฑ์การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ
-    แนวคิดและเนื้อหาของภาพยนตร์โฆษณา 30 %
-    ความคิดสร้างสรรค์ 30 %
-    การนำเสนอภาพและเรื่องราวที่ต่อเนื่อง น่าสนใจ น่าติดตาม มีความกลมกลืนในการนำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา และโรงภาพยนตร์กรุงศรีไอแมกซ์ได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการนำเสนอที่น่าสนใจ (Presentation) 40 %
(5)    ทีมที่มีผลงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศให้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการทีมละ 3 นาที ในวันตัดสินการประกวดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  ณ ลานอินฟินิซิตี้ฮอลล์ ชั้น 5  ศูนย์การค้าสยามพารากอน เวลา 15.30 น.

5.    คณะกรรมการรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ
-    ผู้แทนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
-    ผู้แทนจากโรงภาพยนตร์กรุงศรีไอแมกซ์
-    คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
-    ผู้ทรงคุณวุฒิในสายวิชาชีพ

6.    รางวัลการประกวด
(1)    รางวัลชนะเลิศ      
 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล บัตรชมภาพยนตร์ 3 มิติ กรุงศรีไอแมกซ์ จำนวน 30 ใบ และบัตรชมภาพยนตร์ 4 มิติ โฟร์ดีเอ็กซ์ จำนวน 30 ใบ มูลค่า 30,000 บาท
(2)    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
       เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล บัตรชมภาพยนตร์ 3 มิติ กรุงศรีไอแมกซ์ จำนวน 25 ใบ
       และบัตรชมภาพยนตร์ 4 มิติ โฟร์ดีเอ็กซ์ จำนวน 25 ใบ มูลค่า 25,000 บาท

(3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
      เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล บัตรชมภาพยนตร์ 3 มิติ กรุงศรีไอแมกซ์ จำนวน 20 ใบ  
      และ บัตรชมภาพยนตร์ 4 มิติ โฟร์ดีเอ็กซ์ จำนวน 20 ใบ มูลค่า 20,000 บาท
(3) รางวัล POPULAR VOTE สำหรับผู้ที่มียอดViewใน https://www.facebook.com/IMAX4DX  มากที่สุด เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล และบัตรชมภาพยนตร์ 3 มิติ กรุงศรีไอแมกซ์ จำนวน 10 ใบ และบัตรชมภาพยนตร์ 4 มิติ โฟร์ดีเอ็กซ์ จำนวน 10 ใบ มูลค่า 10,000 บาท
(4) เงินสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์โฆษณาสำหรับทีมที่ผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม  ทีมละ 5,000 บาท

7.    การสมัครและส่งผลงาน
-    ดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์ม Storyboard ได้ที่   
      http://www.majorcineplex.com/news/IMAXViralClip2015
-    ส่งใบสมัคร พร้อม Storyboard ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า   
      300 DPI ไปที่ Krungsri.imax.viralclip@gmail.com โดยใช้หัวเรื่อง หรือ Subject  ของอีเมลล์ว่า  
      “KRUNGSRI IMAX The MAX Experience” Contest


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 092 854 1269 (คุณพนัสรมย์)

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
1.    ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดในคลิปที่ส่งเข้าร่วมโครงการ  จะต้องเป็นผลงานต้นฉบับที่ไม่เคยถูกเผยแพร่ และไม่เคยถูกส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน   หากคณะกรรมการตรวจพบ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ
2.    ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้ามนำผลงานส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวด  และห้ามส่งผลงานในนามของผู้อื่น หากคณะกรรมการตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ
3.    ผลงานจะต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ เเละต้องไม่สร้างความแตกเเยก
4.    ต้องมีเนื้อหาหรือสิ่งที่บ่งบอกถึงธนาคารกรุงศรีอยุธยา และโรงภาพยนตร์กรุงศรีไอแมกซ์
5.    ก่อนการถ่ายทำภายในโรงภาพยนตร์กรุงศรีไอแมกซ์ หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทีมงาน โดยติดต่อขอเข้าใช้สถานที่ตามเบอร์ติดต่อข้างต้น
6.    ไม่จำกัดอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อส่งผลงานเข้าประกวด สามารถใช้กล้องวิดีโอ กล้องถ่ายภาพ กล้องโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ทุกชนิด
7.    คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน โครงการมีสิทธิ์นำไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของคลิปวิดีโอ
8.    ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
9.    รูปแบบที่นำเสนอจะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร หมิ่นประมาทผู้อื่น สร้างความขัดแย้งล่อแหลมต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม
10.    ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข หรือปกปิดข้อเท็จจริง คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการได้ทันที และผู้เข้ารอบไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบได้
11.    กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
12.    การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบปัญหา ข้อสงสัยใดๆ
13.    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

แบบฟอร์ม Story Board Download