HIGHLIGHT CONTENT

ข้อตกลงในการสละสิทธิ์และปลดเปลื้องความรับผิด

  • 2,151
  • 13 ก.พ. 2018

ข้อตกลงในการสละสิทธิ์และปลดเปลื้องความรับผิด

 

ประสบการณ์ที่จะได้สัมผัสผ่าน IMAX VR    IMAX VR ประกอบไปด้วยความเสมือนจริงและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมอบประสบการณ์หลากหลาย รวมถึงประสบการณ์ความตื่นตระหนก ความเขย่าขวัญ และ/หรือ ความบันเทิง และประสบการณ์อื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา (ต่อไปนี้เรียก “กิจกรรมดังกล่าว”) ข้าพเจ้าเข้าใจว่าประสบการณ์เสมือนจริงของกิจกรรมดังกล่าวให้ภาพเสมือนจริงรอบตัวและให้ความรู้สึกสมจริงอย่างมากระหว่างทำกิจกรรม ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าและผู้เยาว์ภายใต้การดูแลของข้าพเจ้า (ทั้งรายบุคคลหรือทั้งคณะ เรียก “ผู้เยาว์”) สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยข้าพเจ้าและผู้เยาว์ไม่มีปัญหาทางสุขภาพ ร่างกายหรือจิตใจ เท่าที่ตระหนักรู้ อันจะเป็นเหตุให้ถูกกันหรือถูกห้ามไม่ให้ข้าพเจ้าหรือผู้เยาว์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

การยืนยันเรื่องสุขภาพ   ข้าพเจ้าในนามของตนเอง ผู้เยาว์ ทายาท ผู้บริหารจัดการ ผู้รับมอบหมายหรือผู้แทนส่วนบุคคล (ทั้งคณะ เรียก “ข้าพเจ้า”) ตระหนักว่า หากข้าพเจ้ามีอาการคลื่นไส้ งุนงง เวียนศีรษะ ชักกระตุก หรืออาการเมาพาหนะ ไม่สบายกาย ปวดศีรษะ รู้สึกตระหนกตกใจ หรือได้รับบาดเจ็บทางกายหรือจิตใจจากประสบการณ์เสมือนจริง โดยในนามตัวข้าพเจ้าและผู้เยาว์ ขอยอมรับถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่กล่าวมาโดยสมัครใจ และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ข้างต้นหรือผลลัพธ์อื่นๆ อันเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยไม่เอาความกับ IMAX Corporation และบริษัทในเครือ สมาชิก หุ้นส่วน ผู้แทน ผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้ออกใบอนุญาต ตัวแทน และผู้สืบทอดและรับมอบหมายของบริษัท (ทั้งคณะ เรียก “คู่สัญญาฝ่าย IMAX”) จะไม่ต้องเข้าร่วมรับผิดในเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรม"

การสละสิทธิ์และปลดเปลื้องความรับผิดในความเสี่ยง

 

  • เพื่อการพิจารณาอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งจัดโดย IMAX VR ข้าพเจ้าในนามของตนเอง ผู้เยาว์ ทายาท ผู้บริหารจัดการ ผู้รับมอบหมายหรือผู้แทนส่วนบุคคล ขอสละสิทธิ์ไม่เอาความกับ IMAX Corporation และบริษัทในเครือ สมาชิก หุ้นส่วน ผู้แทน ผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้ออกใบอนุญาต ตัวแทน และผู้สืบทอดและรับมอบหมายของบริษัท ( ทั้งคณะ เรียก “คู่สัญญาฝ่าย IMAX” ) สำหรับกรณีการสูญเสีย ความเสียหาย การบาดเจ็บ (รวมการถึงเสียชีวิต) หรือหนี้สินทางการเงินอื่นใดก็ตามซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างการร่วมกิจกรรมของข้าพเจ้าและผู้เยาว์

 

  • ข้าพเจ้ารับทราบว่า ในอนาคต ตัวข้าพเจ้าหรือผู้เยาว์อาจทราบถึงข้อเรียกร้อง ความเสี่ยง หรือข้อเท็จจริงซึ่งตัวข้าพเจ้าและผู้เยาว์ไม่ได้ตระหนักถึง ณ วันนี้ ในนามของตัวข้าพเจ้าและผู้เยาว์ ให้ถือเป็นเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าในการให้สิทธิ์คู่สัญญาฝ่าย IMAX หลุดพ้นจากทุกข้อเรียกร้อง ไม่ว่าจะระลึกได้หรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้าตระหนักถึงประมวลกฎหมายแพ่งแคลิฟอร์เนีย มาตรา 1542 อันกล่าวไว้ว่า

 

 

การปลดเปลื้องจากความรับผิดนั้นไม่ครอบคลุมถึงข้อเรียกร้องที่เจ้าหนี้ไม่ทราบหรือสงสัยว่ามีอยู่ในกิจของเจ้าหนี้ ณ เวลาที่ดำเนินการปลดเปลื้อง โดยถ้าหากเจ้าหนี้ทราบอยู่ก่อนแล้ว จะต้องมีผลกระทบปรากฏให้เห็นในการชำระหนี้ของลูกหนี้

 

ข้าพเจ้าตระหนักถึงมาตรานี้ และขอสละสิทธิ์ที่ข้าพเจ้าหรือผู้เยาว์พึงมีในประมวลกฎหมาย ตลอดจน

กฎอื่นๆ หรือหลักการทางกฎหมายในลักษณะเดียวกัน

 

•         ข้าพเจ้าและผู้เยาว์จะไม่ดำเนินการทางกฎหมายหรือดำเนินการอื่นใดกับคู่สัญญาฝ่าย IMAX สำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย การบาดเจ็บ (รวมถึงการเสียชีวิต) หรือความรับผิดอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงหรือรับรู้ได้ว่าเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมของข้าพเจ้าและของผู้เยาว์

 

การปลดเปลื้องความรับผิดในภาพถ่ายหรือภาพเหมือน ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลงยินยอมว่าข้าพเจ้าและผู้เยาว์อาจถูกถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือถูกบันทึก ( ต่อไปนี้เรียก “สิ่งบันทึก” ) ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและระหว่างการทำกิจกรรมอื่นๆ ของ IMAX VR      และยินยอมให้ IMAX Corporation    และบริษัทในเครือ

สามารถใช้สิ่งบันทึก    รวมทั้งภาพเหมือนของข้าพเจ้าและผู้เยาว์เพื่อการตลาดได้       ตามดุลยพินิจของบริษัท

โดยไม่ต้องชำระค่าชดเชยแก่ข้าพเจ้าหรือผู้เยาว์ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการเก็บข้อมูล

ส่วนบุคคลและการนำไปใช้ ได้ในนโยบายส่วนบุคคลที่ http://imaxvr.imax.com/privacy.html

 

ข้อตกลงทั้งหมด ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้อตกลงในการสละสิทธิ์และปลดเปลื้องความรับผิดนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญา และไม่มีหลักฐานอื่นใดจะถูกนำมาใช้ในการแก้ไขหรือขยายความข้อตกลงในเอกสารฉบับนี้ หากมีข้อตกลงข้อใดในเอกสารฉบับนี้ที่สมควรได้รับการพิจารณาให้แยกออกไปหรือยกเลิก หรือหากมีข้อตกลง เงื่อนไข ข้อความ หรือส่วนใดในเอกสารฉบับนี้ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ส่วนที่เหลือนอกจากนั้นคงอยู่ในอำนาจบังคับใช้และคงมีผลอยู่ตราบเท่าที่ข้อบังคับที่แยกออกไปนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อเจตนาของคู่สัญญา

PARTICIPANT RELEASE (If 18 or Over):

 

โดยการรับทราบและยอมรับการสละสิทธิ์และปลดเปลื้องความรับผิดฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้ามีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า และข้าพเจ้าขอลงนามในข้อตกลงการสละสิทธิ์และปลดเปลื้องความรับผิดฉบับนี้โดยสมัครใจ ทั้งในนามของข้าพเจ้าเองและในนามของผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือ ผู้พิทักษ์ ของผู้เยาว์ตามกฎหมายดังที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านข้อตกลงฉบับนี้และทำความเข้าใจเนื้อหาจนครบถ้วนแล้ว รวมทั้งเข้าใจว่าข้อตกลงฉบับนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีลายลักษณ์อักษร ข้าพเจ้าตระหนักว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารสัญญาสละสิทธิ์ในการเอาผิด และข้าพเจ้าลงนามในเอกสารนี้โดยความประสงค์ของตนเอง