HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมโหวตหนังน่าดู Big Movie Attractions

  • 5,419
  • 21 ก.ย. 2016

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมโหวตหนังน่าดู Big Movie Attractions ประจำเดือน มิถุนายน 2559

รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ 30 รางวัลๆละ 2 ที่นั่ง

รัตตินันท์ บุษยาเรืองศักดิ์    0982843xxx
ณัฏฐ์นรี บันลือปัญญาดี    0869772xxx
เสาวณีย์ คำแสง    0830308xxx
เอื้อมพร. ท้าวแก้ว    0863821xxx
โชคชัย สุวรรณ    0848374xxx
มัฌชุดา สุขเกษม    0998980xxx
นางสาวธัญชนก รัตนพร    0872806xxx
นาย ธนวัฒน์ คงนุ่ม    0955397xxx
ศิรประภา ใหมทอง    0956977xxx
อิษยา ตั้งวณิชยา    0812555xxx
ณัฐวุฒิ วงศ์มา    0864202xxx
ธีรวุฒิ อัศวชัยโสภณ    0879004xxx
ชุลีหัตถ์ ศรีอักขรินทร์    0873644xxx
นางสาวลิปิการ์ เต็มรัตน์    0945892xxx
บุณยาณุช ฉายสุริยะ    0820553xxx
อรวรรณ คำสอน   0980970xxx
ดนุนุช พุ่มกุมาร    0945465xxx
ธันยาณัฏฐ์ สายเบาะ    0804846xxx
รินรดี เลิศภัทรวงศ์    0924864xxx
นัทธมล สุวรรณปราการ    0903189xxx
ภัทรภร คงสมบูรณ์    0813493xxx
วีณา วัฒโนภาษ    0812559xxx
วิภาภรณ์ วัชรการุณย์    0865247xxx
ชลิดา หิริกุล    0920089xxx
พนิตนันท์ เก็บสมบัติ    0865544xx
ญาณิศา เลิศสิริมั่นคง    0802812xxx
ณัฏฐณิชา เลิศสิริมั่นคง    0910076xxx
ปิ่นมณี ชายสวัสดิ์    0865402xxx
ธรินทิพย์ สุขเนตร    0950547xxx
ณัฐวดี ถิ่นพังงา    0879941xxx

ติดต่อรับรางวัลได้ที่ E-Mail : majorcineplex@windowslive.com ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมโหวตหนังน่าดู Big Movie Attractions ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

เฟื่องฟ้า พรสิริคณา    0616263XXX
จิณณ์ณัฎฐ์ ศรีภักดี    0909618XXX
จีระพันธ์ บุญสิน    0613360XXX
ชัญญานุช กิจเถกิง    0917616XXX
ชัยพร เกตุนาค    0970952XXX
ชุติภา ยิ่งงาม    0883197XXX
ชุติมน ประวีณวรกุล    0866945XXX
ชูพงษ์ สุขพร้อมสรรพ์    0819931XXX
ณัชณิช มากมี    0817470XXX
ณัฐนันท์ เสนาพิทักษ์    0875745XXX
ณัฐพัชร์ รพีวัชร์ภาคิน    0819194XXX
ธรรม์ กันติพงศ์พิพัฒน์    0832324XXX
ธัญรัตน์ ศรีสง่าสมบูรณ์    0804390XXX
นิตยา เข็มกำเนิด    0825789XXX
นุภาพ พันธุวาณิชย์    0859206XXX
ปาณิสรา พละพล    0991387XXX
ปุณณารมย์ จันทฤดี    0827528XXX
ภัณฑิรา จันทรเสนาวงค๋    0887786XXX
ยุวดี วรรณฉวี    0984562XXX
ยุวรินทร์ ธรรมสิทธิ์โสภณ    0844347XXX
รัฐนนท์ มีจันทร์    0881966XXX
วรวีร์ อ่อนลมัย    0957460XXX
ว่าที่ ร.ต.สิริโชติ สุขวารี    0877971XXX
ศุภนุช สมอคร    0928843XXX
ศุภนุช สมอคร    0928843XXX
สนธยา เกอะประสิทธิ์    0852378XXX
สันติ์ ปัทม์วิชัยพร    0858244XXX
สุพิชา อาษานอก    0801806XXX
อนันตญา ลี้เกษร 0875277XXX
อภิชา วัจนะเวคิน 0990470XXX

ติดต่อรับรางวัลได้ที่ E-Mail : majorcineplex@windowslive.com ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมโหวตหนังน่าดู Big Movie Attractions ประจำเดือน สิงหาคม 2559

อิงวิทู มะโนทัย    809097935
อิทธิเชษฐ์ แสงทอง    814809115
อิสริยา วิทิตโชติปรีดา    944395327
สิริลักษณ์ มูลประดับ    622841438
สิริวุฒิ ธนูปถัมภ์    910139086
ศศรักษ์ กิจธรธรรม    0909859XXX
ศฬุช แสงอนันต์    0916656XXX
ศิดานุช กิตติเสรีกุล    0870640XXX
วิริยะ อภิชนังกูร    0818687XXX
วิสนีย์ แสงสุวรรณ    0863649XXX
วิสสุตา พฤฒินันท์    0948399XXX
วิสุทธิ์ ตั้งถิ่น    0871027XXX
ศรทอง ศรีสอาด    0823490XXX
ยุทธนา เนตรจินดา    0894900XXX
รัชกฤช โอภาสถิรกุล    0915499XXX
ปิ่นนิดา แสงสุด    0883545XXX
พัชรพร ภู่บุบผา    0896846XXX
พีรศักดิ์ จรัสธนพัฒน์    0958708XXX
ฟ้ารุ่ง สัมกลาง    0985396XXX
ภรพิสิษฐ์ เตชะอมรรัตน์    0633953XXX
กัลยกร กลีบเมฆ    0911962XXX
คคนางค์ โปตานนท์    0800722XXX
คงภาณุ อัศวานภากาศ    086414XXX
คมกฤช ศักดิ์ศรีไพจิตร์    0894499XXX
จันฑิมา ข่ายม่าน    0848448XXX
ฉัฎฐา เชาว์เฉียบ    0914074XXX
ญาณิศา สุภาวงค์    0849499XXX
ฐิติชญา เรืองนพวัชร์    0948862XXX
ณัฏฐพงศ์ วงศ์ไทย    0992875XXX
ณัฐดนัย ฉายแสง    0876766XXX

ติดต่อรับรางวัลได้ที่ E-Mail : majorcineplex@windowslive.com ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559


วิธีการยืนยันสิทธิ์ และรับรางวัลผ่านทาง Email

หัวข้อเมล์ Subect : ยืนยันสิทธิ์รับรางวัลกิจกรรมโหวตหนัง เดือน.......(ระบุ)......
รายละเอียดใน
ชื่อนามสกุล..............................
เบอร์โทร.................................
(**ข้อมูลต้องระบุให้ตรงกับที่ร่วมกิจกรรมไว้ มิฉะนั้นจะไม่ได้รางวัล**)