HIGHLIGHT CONTENT

Chevrolet presents MAJOR'S JAMES BOND MARATHON

 • 23,260
 • 18 ต.ค. 2012

Chevrolet presents MAJOR'S JAMES BOND MARATHON เปิดประสบการณ์ความสนุกอีกครั้ง กับกิจกรรมดูหนังอย่างคนรู้จริงแบบมาราธอน ร่วมย้อนรอย ชมภาพยนตร์ เจมส์ บอนด์ 007 ตลอด 50 ปี 22 ตอน พร้อมพิสูจน์ความเป็น GURU James Bond ได้แล้ว ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท ตั้งแต่ วันที่ 28-31 ตุลาคม 2555

เพียงชมภาพยนตร์ติดต่อกัน 22 ภาค และ ตอบคำถาม ผู้ชนะเลิศรับรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท

ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือก

เจอกันเช้าวันที่ 28 ตุลาคม เวลา 10.00 น ที่ชั้น 3 หน้า Concession เมเจอร์ สุขุมวิท

1

เจนวิทย์ วิทยเดช

39

ทัศไนย์ คงทอง

77

วันชยุตม์ ศรีดารณพ

2

เฉลิมพล  เหมือนเผ่าพงษ์

40

ธนชาติ ตำนานจิตร

78

วิโรจน์ จันทร์ชุ่ม

3

เบญจกิตติ์ เสรีรักษ์

41

ธีรพงษ์ เนตรสว่าง

79

วิภาดา กฤชเลิศกุล

4

แอลร์ รุ่งประเสริฐ

42

ธีระชัย ตั้งจิตยงสิวะ

80

วิภาวี ไกรศรีวรรธนะ

5

โชติกา อรุณลักษณ์

43

ธีระวุฒิ จันดา

81

วิลันดา ฤทธิ์งาม

6

ไชยยงค์ กนกคุณ

44

นพดล บุญมาแย้ม

82

ศักดา แสงกันหา

7

ไชยรัตน์ ชินบุตร

45

นพพร โตพฤกษา

83

ศิวกร สุขะตุงคะ

8

ไตรรัตน์ คงทอง

46

นพวรรณ พัฒนะพิศุทธิ์คุณ

84

ศุกร์ปวีณ จีนสุข

9

ไมตรี กิตติเวชรักษ์

47

นราธิป ชวลี

85

ศุภโชค ศุภรัศมีไพศาล

10

กมลฉัตร ตั้งวราลักษณ์

48

นิติเทพ คูณค้ำ

86

ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ

11

กมลทิพย์ บัวสอน

49

บุษราคัม จำปา

87

สนิท กิตติกาญจนาภา

12

กริช มหาสวัสดิ์

50

ปฎิพล บัวสอน

88

สมบัติ ดัดถุยาวัตร

13

กฤตพรรษ แจ่มกระจะ

51

ประภากร พันธนาเสวี

89

สรวิชญ์ ลือชากา

14

กฤษฎากร งอกคำ

52

ปริญญา อ่อนพลับ

90

สฤษฎ์  ณ หนองคาย

15

กษมพล ชวนะชิต

53

ปัญญา ชำนาญ

91

สาติ จิรบันดาลสุข

16

ก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล

54

ปาริวรรต ทองลบ

92

สาธิต เล้าประเสริฐ

17

กัญญาพัชร  ชูประเสริฐกุล

55

พงศธร ชื่นวีระวณิชย์

93

สุดาพร สิ้นทุกข์

18

กัมปนาท น้อยสกุล

56

พงษ์ภัทร พรหมเพชร

94

สุรเชษฐ์ ไชยหงษ์

19

กัมปนาท นาควิจิตร

57

พรรษกร งาเนียม

95

สุวิทย์ ทองไชยปกรณ์

20

กิตติภัต สุขโข

58

พิชญะ ศิริอุดมเดชกุล

96

อดิศักดิ์  สังข์บุญนาค

21

กุลยา เสาวรส

59

พิพัฒน์พล ขวานทอง

97

อติพร กฤชเพชร

22

คเณศร์ องอาจวุฒิวงศ์

60

พุฒิโชค แก่นจำปา

98

อนาลยะ กอสกุล

23

จตุพล วสันต์สกุล

61

ภัทรพล  ขาวสอาด

99

อนุพล พาสศรี

24

จิรายุ สิงหพานิช

62

ภัทรวัฒน์  เฟื่องเจริญ

100

อรรณพ นวลละออ

25

ฉันฑิต ณ ลำพูน

63

ภานุพันธ์ ศรีสงคราม

101

อรรถพล ปานรัตน์

26

ชณัศญา สีดอกบวบ

64

ภิเชฐชัย บุญธนาทรัพย์

102

อัศวิน จินดาอนันต์ยศ

27

ชนินทร์ แก้วนาค

65

มงคล โลหะศิริกุล

103

อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์

28

ชัยพล สถีรศิลปิน

66

มงคล วิชัยดิษฐ

104

อานันท์ เพ็ชรตระกูล

29

ญาณวรุตม์ อิริกิตติพงษ์

67

ยงยุทธ เดชอธิการ

105

อาปุ่น กัณทนเวทย์

30

ฐิติโชติ วงศ์อำมาตย์

68

ระวีวรรณ เรืองฉาง

106

chanukrit wannawat

31

ณฐกร วิชัยดิษฐ

69

รัตนชัย กรรเจียก

107

Kawin Suthirathigul

32

ณภัทร จรุงจิตตานุสนธิ์

70

รัตนพันธ์ ทัพพิจิตร

108

Pairat Temphairojana

33

ณัฐพร เตางาม

71

วโรดม สมมาตย์

109

Payao Bhumbunjerd

34

ณิชนันทน์ กังจุ้ย

72

วทัญญู จิตรภาษา

110

Rattanapond Siloodjai

35

ดวงกมล โชครุ่ง

73

วรวุฒิ จุุลธีระ

111

Smith Mahapiyasilp

36

ทศพล หมื่นเร็ว

74

วรวุฒิ พานิชย์

112

Sung Jun Moon

37

ทสพล ลิปตพัลลภ

75

วศิน เยียรยงกุล

113

Wasana Buathong

38

ทักษ์ดนัย เทพเฉลิม

76

วัตตา ภูมิดิษฐ์

114

yuttana hongsuwan
  Chevrolet presents MAJOR'S JAMES BOND MARATHON ยินดีต้อนรับผู้สมัครทุกคนที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ความสนุกกับกิตกรรม Movie Marathon 8ครั้งใหม่ โดยครั้งนี้จะเป็นกิจกรรม ประลองการแข่งขัน ที่ไม่ใช่แค่คนอึด และทนต่อการชมภาพยนตร์ในระยะเวลาติดต่อกันอย่างยาวนาน แต่ต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้เจมส์ บอนด์ ด้วยการค้นหาผู้เข้าแข่งขัน 50 คน ที่รู้ลึก รู้จริงเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง เจมส์ บอนด์ 007 มาแข่งขันชมภาพยนตร์เจมส์บอนด์ 007 ทั้ง 22 ภาค แบบมาราธอน ด้วยช่วงเวลาการแข่งขัน 4 วัน เช้าถึงดึก สามารถกลับบ้านไปพักผ่อนได้ ในวันที่ 28-31 ตุลาคม 2555 ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท สำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือก จะมีขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น เป็นต้นไป ที่ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์สุขุมวิท โดยสิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องเตรียมมาในรอบคัดเลือก คือ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่จำเป็นต้องทางการ), ปากกา หรือ ดินสอ และสิ่งที่สำคัญคือ ความรู้เน้นๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง เจมส์ บอนด์ 007 ทั้ง 22 ภาคนั่นเอง โดยเราจะทำการคัดเลือกจากการตอบคำถาม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเจมส์ บอนด์ ด้วยข้อกำหนดที่ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกจะต้องตอบคำถามถูกต้องได้มากที่สุด และ ตอบได้ตรงใจกรรมการ จะมีสิทธิ์ในการผ่านเข้ารอบสุดท้าย จากนั้นจะเป็นการเข้าสู้การแข่งขัน Movie Marathon อย่างแท้จริง สำหรับผู้เข้าแข่งขัน รอบสุดท้าย จะเป็นการชมภาพยนตร์ 22 ภาค ในเวลา 4 วัน และตอบคำถามเกี่ยวกับเจมส์ บอนด์ ซึ่งคำถามในรอบนี้จะยากขึ้นกว่าเดิม เพื่อเฟ้นหา แฟนตัวจริงของเจมส์ บอนด์ ทางเราจะอำนวยความสะดวกเรื่องอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคน เป็นจำนวน 2 มื้อ ในตลอดการแข่งขันทั้ง 4 วัน คือ มื้อกลางวันและ มื้อเย็น ดังนั้นขอให้ทุกท่านรับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อยด้วยครับ       รับสมัครผู้เข้าแข่งขันเพียง 50 ท่าน โดยสามารถ สมัครได้ที่ www.facebook.com/MajorGroup หรือ ส่งรายละเอียดมาที่ Major007Marathon@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 ตุลาคม 2555 ผู้สมัคร 50 ท่านที่เข้ารอบ ต้องเสียค่าทำบัตร James Bond Passport 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารอบคัดเลือกวันที่ 26 ตุลาคม 2555

สมัครร่วมกิจกรรม

รางวัล

 1. เพียงชมภาพยนตร์ติดต่อกัน 22 ภาค และ ตอบคำถาม ผู้ชนะเลิศรับรางวัลมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท
 2. รางวัลที่ 1 สำหรับผู้ชนะที่ตอบคำถามได้คะแนนสูงสุด – เงินสด 30,000 บาท,ชมภาพยนตร์ ในโรง IMAX เครือเมเจอร์ฯ โยนโบว์ลิ่ง ร้องคาราโอเกะ และ เล่นไอซ์สเกต ฟรีทั้งปี* , ชม SKYFALL รอบ preview / 007 Bluray set 1 ชุด / ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ อิสตันบุล พร้อมที่พัก 2 ที่นั่ง / จอ LCD, เครื่องเล่น blu-ray SONY และ โทรศัพท์มือถือ Sony Ericsson ฯลฯ|
 3. หมายเหตุ* บัตรชมภาพยนตร์ IMAX 100 ใบ Major 100 ใบ Bowling 100 ใบ Ice skate 50 ใบ Karaoke 50 ใบ บัตรส่วนลด enigma 100 ใบ
 4. รางวัลสำหรับผู้ที่ชมครบทุกภาค –บัตรชมภาพยนตร์ IMAX 10 ใบ Bowling 10 ใบ Ice skate 10 ใบ Karaoke 10 ใบ บัตรส่วนลด enigma 10 ใบ, ชม SKYFALL รอบ preview และ ของรางวัลจาก Sponsor

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้สมัคร 50 ท่านที่เข้ารอบ ต้องเสียค่าทำบัตร James Bond Passport 100 บาท โดยสามารถสมัครได้ที่ www.facebook.com/MajorGroup หรือ ส่งรายละเอียดมาที่ Major007Marathon@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 ตุลาคม 2555
 2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยผู้เข้าแข่งขันอายุ 15 – 18 ปี ต้องมีใบรับรองจากผู้ปกครอง ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรงติดต่อ
 3. ทำการแข่งขันรอบคัดเลือก วันที่ 28 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 8.30 น เป็นต้นไป ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท ทำการคัดเลือกโดยการตอบคำถามเกี่ยวกับเจมส์ บอนด์ ด้วยข้อกำหนดที่ตอบคำถามถูกต้องได้มากที่สุด และ ตอบได้ตรงใจกรรมการ จะมีสิทธิ์ในการผ่านเข้ารอบ
 4. ผู้สมัครการแข่งขันต้องเตรียมเอกสาร หรือหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อใช้ยืนยันในวันเข้าแข่งขันรอบคัดเลือก ได้แก่ บัตรประชาชน พาสปอร์ต ใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย บัตรข้าราชการ หรือใบเอกสารใดๆ ที่ทางราชการออกให้พร้อมมีรูปถ่ายติดในเอกสารนั้น (ไม่นับรวมบัตรพนักงาน) อย่างใด
 5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าแข่งขัน ณ ที่แข่งขัน วันที่ 28 ตุลาคม 2555 หลังจากการแข่งขันรอบคัดเลือกเสร็จสิ้น 30 นาที
 6. ผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อกำหนดทั้งหมดข้างต้น เข้าร่วมประชุมกฎ กติกา มารยาท วันที่ 28 ตุลาคม 2555 เวลา 8.30-10.00น. ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท พร้อมเตรียมหลักฐานการเข้าแข่งขันรอบตัดสิน ได้แก่ บัตรประชาชน พาสปอร์ต ใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ฯ หรือใบเอกสารใดๆ ที่ทางราชการออกให้พร้อมมีรูปถ่ายติดในเอกสารนั้น , ใบตรวจสุขภาพ และ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 7. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะเริ่มในวันที่ 28-30 ตุลาคม 2555 ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท
 8.  ทางโรงภาพยนตร์เป็นผู้จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม และของว่างไว้ให้ (เฉพาะมื้อเที่ยง และ มื้อเย็น)
 9. โดยมีการในระหว่างการแข่งขันจะมีการพักให้ผู้เข้าแข่งขันทำธุระส่วนตัว ครั้งละ 5 นาทีหลังจากจบภาพยนตร์ทุกเรื่อง และจัดให้มีการพักรับประทานอาหารครั้งละ 20 นาทีตามเวลาที่เหมาะสม
 10. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร และเครื่องดื่มใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ผู้จัดงานเตรียมไว้ให้ เข้าโรงภาพยนตร์
 11. ผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงของที่นำติดตัวเข้าไปในโรงภาพยนตร์
 12. กำหนดให้มีการพักผ่อน การพักรับประทานอาหาร ตามความเหมาะสมที่กำหนดไว้
 13. การพักเกินเวลาและไม่เข้าโรงภาพยนตร์หรือสถานที่ๆ จัดไว้สำหรับการชมภาพยนตร์หลังจากประตูปิดจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
 14. ห้ามหลับหรือพักสายตาโดยเด็ดขาด
 15. ห้ามพูดคุย ส่งเสียง ลุกยืน เดิน ในขณะฉายภาพยนตร์ ร่วมถึงกระทำการอันเป็นการรบกวนสมาธิผู้เข้าแข่งขันรายอื่น หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
 16. ห้ามดำเนินกิจกรรมใดๆในบริเวณบันไดหนีไฟ
 17. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เข้าไปในโรงภาพยนตร์
 18. ห้ามใช้สารกระตุ้น หรือวัตถุออกฤทธิ์ทางประสาทในการช่วยไม่ให้หลับ
 19. ผู้ละเมิดกติกาจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที
 20. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามแนะนำของแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแพทย์อย่างเคร่งครัด
 21. คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล กฎกิตกาตามความเหมาะสม
 22. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด
 23. ผู้ที่ไม่ผ่านการแข่งขันในแต่ละรอบหรือถูกตัดสิทธิในการแข่งขันจะไม่ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่นใดต่อได้และถือว่าหมดสิทธ์ในการแข่งขันรอบต่อไป ทันที
 24. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันจะได้รับการตรวจสุขภาพ ซึ่งถ้าถูกวินิจฉัยว่าร่างกายไม่พร้อม หรือไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ ทางคณะผู้จัดงานขอทำการตัดสิทธิ์ในการแข่งขันเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้า แข่งขันเอง
 25. หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.majorcineplex.com www.facebook.com/ParagonIMAX หรือ แจ้งให้ท่านทราบทางโทรศัพท์ หรือ ติดตามได้ทางสื่อต่างๆ ที่โรงภาพยนตร์