HIGHLIGHT CONTENT

การเติมเงินบัตร M GEN ผ่าน TRUE Wallet

  • 18,044
  • 19 พฤษภาคม 2021

 

การเติมเงินบัตร M GEN ผ่าน TRUE Wallet
ตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

ขั้นตอนการเติมเงิน
•    เข้าไปที่ App True Wallet 
•    ไปที่เมนู ช้อปปิ้งออนไลน์ เลือกเมเจอร์  กดเลือกเมนูเติมเงิน
•    กรอกหมายเลขบัตร M GEN 
•    เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติม กดเติมเงิน 

เงื่อนไข
•    สมาชิกบัตร M GEN ประเภทบัตร Student , Regular ,Freedom และ Next  ( ทั้งสมาชิกที่ถือบัตรแข็ง  และสมาชิกที่ถือบัตร Virtual card ผ่าน M GEN app ) สามารถนำเลขบัตรสมาชิก M GEN เติมเงินผ่าน True Wallet ได้ 

•    จำนวนการเติมเงินในแต่ละครั้ง ไม่เกิน 1,000 บาท

•    จำนวนวงเงินในบัตร M GEN รวมแล้วต้องไม่เกิน 20,000 บาท

•    เมื่อทำรายการเติมเงินผ่าน True Wallet โดยสมบูรณ์ สมาชิก M GEN สามารถเช็คจำนวนเงินในบัตร ได้ที่ M GEN app และสามารถใช้เงินในบัตร เพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ได้ทันที 

•    เมื่อทำรายการเติมเงินผ่าน True Wallet โดยสมบูรณ์ จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี