ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ดู Planes : Fire & Rescue ลุ้นบินฟรี กับบางกอกแอร์เวย์ส

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ดู Planes : Fire & Rescue
ลุ้นบินฟรี กับบางกอกแอร์เวย์ส ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - กระบี่
และ Package Tour 2 วันเต็ม รวมดำน้ำ
พร้อมห้องพัก Superior Room ที่ Mandawee Resort & Spa 3 วัน 2 คืน
จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 2 ท่าน รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

 

 

ของรางวัล

 • Package ท่องเที่ยว 2 วันเต็ม รวมดำน้ำ พร้อมที่พัก Superior Room สำหรับ 2 ท่านที่ Mandawee Resort & Spa 3 วัน 2 คืน พร้อมรถรับ-ส่งสนามบิน รวมอาหารเช้า มูลค่า 26,500 บาท จำนวน 10 รางวัล
 • บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-กระบี่ (ชั้นประหยัด) โดยสารการบิน Bangkok Airways รวมอาหารบนเครื่อง จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง

ผู้โชคดีได้แก่

 1. คุณเอกธนา สาริวงศ์         โทร. 091-889-08XX
 2. คุณนรินทร์ จันทรพิทักษ์    โทร. 095-441-90XX
 3. คุณฐิติมา ธรรมรักษา        โทร. 085-992-68XX
 4. คุณชลธิชา หอมนิยม         โทร. 085-034-71XX
 5. คุณมนัสวี ไลออน              โทร. 084-755-24XX
 6. คุณชิดจันทร์ พรหมจรรย์    โทร. 088-456-66XX
 7. คุณณัฐพร อัตตะวิชัยบุญ   โทร. 083-857-73XX
 8. คุณอัศนัย ชุ่มชื่น                โทร. 086-771-77XX
 9. คุณปัทมกรณ์ ขวัญแก้ว      โทร. 093-110-67XX
 10. คุณวรรณา เตชะรัตนะประเสริฐ   โทร. 085-822-99XX

 

การติดต่อรับรางวัล *เจ้าหน้าที่การตลาด จะทำการติดต่อกลับผู้โชคดีภายใน 7 วัน หลังจากประกาศผล*

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 เวลา 23.59 น. (ยึดถือเวลาตามนาฬิกาของบริษัทฯ)
 • จับฉลากผู้โชคดีในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ประกาศผล 28 พฤศจิกายน 2557 ทาง www.majorcineplex.com
 • แพ็คเกจรางวัล ประกอบด้วย 1.บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – กระบี่ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวยส์ จำนวน 2 ที่นั่ง 2. Package Tour 2 วันเต็ม รวมดำน้ำ พร้อมห้องพัก Superior Room ที่ Mandawee Resort & Spa จำนวน 3 วัน 2 คืน จำนวน 1 ห้อง
 • พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทโซนี่ พิคเจอร์ส รีลิสซิ่ง วอลท์ ดิสนีย์ สตูดิโอ (ประเทศไทย) จำกัด / คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการและไม่มีสิทธิได้รับรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นผู้เยาว์ ควรมาพร้อมผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตนว่าเป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่ได้รับรางวัล)
 • ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิให้กับผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 • หากผู้โชคดีไม่ตกลง ไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ
 • การตัดสินและดุลพินิจใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • ผู้โชดคีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากแพ็คเกจรางวัลของทางบริษัทฯ ด้วยตนเอง ตลอดระยะเวลาระหว่างการเดินทาง

เงื่อนไขการจองตั๋วเครื่องบิน

 • ผู้โชคดีจะต้องทำการชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการออกบัตรโดยสาร ให้กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์กำหนด)
 • ผู้โชคดีโปรดติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่ง เพื่อทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเดินทาง
 • เมื่อออกบัตรโดยสารไปแล้วไม่สามารถนำมา refund และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้
 • การเดินทางทั้งไปและกลับต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้นและในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเส้นทางบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเที่ยวบินหรือเส้นทางอื่นของทางบริษัทฯ ให้กับผู้โชคดีต่อไป
 • ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • สำรองตั๋วล่วงหน้า Call Center : 1771 หรืออีเมล reservation@bangkokair.com

เงื่อนไขการจองห้องพัก

 • จองวันนี้เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2558
 • สำหรับผู้เข้าพักบุคคลที่ 3 คิดค่าบริการเตียงเสริมเพิ่มท่านละ 3,000 บาท รวมทุกอย่าง (ไม่มีส่วนลดแล้ว เนื่องจากราคานี้ลดแล้ว)
 • สำหรับอัพเกรดเป็นห้อง VIP คิดค่าบริการ 500 บาท/ ห้อง/ คืน
 • สำหรับเตียงเสริมคิดค่าบริการ 500 บาท / 2 คืน
 • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี พักฟรี
 • สำหรับเด็กอายุ 4-9 ปี มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,500 บาท/ท่าน
 • สำหรับเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 3,000 บาท (ราคาเท่าผู้ใหญ่)
 • ขอสงวนสิทธิ์งดรับ Booking ในช่วง13 – 16 เมษายน และ 25 ธันวาคม – 5 มกราคม ของทุกปี
 • สำหรับการเข้าพักในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ วันหยุดยาวให้จองล่วงหน้านานๆเพื่อป้องกันห้องเต็ม (การเข้าพักขึ้นอยู่กับห้องว่างในขณะนั้น)
 • กรณีผู้เข้าพักเป็นชาวต่างชาติคิดค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท
 • สามารถจองทริปเที่ยวได้ภายใน 2 ปี
 • เช็คอิน: 14.00 น. เช็คเอาท์: 12.00 น.
 • สัตว์เลี้ยง: ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: กรุณาชำระเงินโดยตรงกับทางมัณดาวีต์ ทัวร์ โดยตรง 02-184-2808 เฉพาะเวลาทำการ
 • สำรองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเดินทาง
 • การแก้ไขหรือยกเลิกการใช้บริการ: ต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเข้าพัก มิฉะนั้นจะไม่สามารถขอแก้ไขหรือยกเลิกการใช้บริการได้
 • การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับการมีห้องว่างในขณะนั้น และสภาพอากาศว่าสามารถออกทัวร์ได้หรือไม่
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mandaweetour.com

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram