ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รางวัล รถจักรยานยนต์ Handa Dream Super Cub อีจีวี แม่สอด

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี                         
โปรโมชั่นฉลองสุดยอดเมืองหนังอีจีวี เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า แม่สอด                        
ลุ้นโชคใหญ่ แจกรถจักรยานยนต์ Handa Dream Super Cub 2015 และรางวัลบัตรชมภาพยนตร์                        

รางวัล รถจักรยานยนต์ Handa Dream Super Cub 2015         
เด็กชายขจรริทย์ มากศรี         
        
รายชื่อผู้โชคดีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลบัตรชมภาพยนตร์        
        
1.นายธีระวัฒน์  เปลรินทร์        
2.นางสาววรรณภา  วัฒนะ        
3.นายชาลี  เกียรติสุพจน์        
4.เด็กชายกุลเดช  สมสุขเสมา        
5.นางรัตนาภรณ์  สีนิ้วงาม        
6.เด็กหญิงกัญญาวีร์  แซ่ลี้        
7.คุณแสงจันทร์  ป่าเมืองมูล        
8.คุณรุ้งตะวัน  กันทะวงศ์        
9.คุณชญานิศ  ธีระวรัญญู        
10.นางสาวเจษฎาภรณ์  กิจจา        
11.คุณรัชนี  เครือวงศ์        
12.คุณศศิกัญชณา  บุญนาค        
13.นางสาวศกุณตลา  รินมุกดา        
14.คุณรุ่งนภา  สาโรจน์        
15.นายนันตวัฒน์  อินต๊ะ        
16.นายอรัณ  รุ่งเรือง        
17.นางสาวบุญเจริญ  ยะคำนะ        
18.เด็กหญิงกษิกา  กีรติธาดา        
19.นายมานิต  ชัยพสังกุล        
20.เด็กชายธันยา  สมฤทธิ์        
21.จ.ส.ต.เชาวลิต  คำยวง        
22.นางสาวพรทิพย์  เพิ่มพูน        
23.สุรางค์รัตน์  ไชยสุทธินันท์        
24.คุณอริศา  กาวิแหง        
25.คุณกรชนก  นุ่มน้อย        
26.นายศราวุฒิ  วนิชศิริ        
27.คุณสุภาภรณ์  ใจดี        
28.ตุณชาญเดช  ปะฟู        
29.คุณอาทิตย์  รุ่งเสรีชัย        
30.คุณอิดศักดิ์  จันทร์ศรีกุลกิจ        
31.นางสาวปาณิศา  ภิญโญภูมิมินทร์        
32.นางสาวสุธาสิณี  บุญพยุง        
33.คุณธราเทพ  พันคำมา        
34.นางสาวภัสชญา  นิลภา        
35.นายสรศักดิ์  วังวงษ์        
36.คุณพิชญานิน  ปานทุ่ง        
37.คุณพิศมัย  ลิ้มกัลน์        
38.คุณสุภลัย  แซ่ฟาง        
39.คุณมาลา  วงมียะ        
40.คุณวีรวุฒิ  บรรจบพรสกุล        
41.นางสาวบุญเจริญ  ยะคำนะ        
42.คุณประกาศิต  แชอิฎฐกรพันธ์        
43.เด็กหญิงญาณิศา  สมฤทธิ์        
44.คุณพิมลแข        
45.เด็กชายชูรสิทธิ์  ปู่อ่อง        
46.คุณนัสธีญา  คำภีละ        
47.คุณจิระพงศ์  สร้อยสนธ์        
48.Young Ktm        
49.คุณฐิตาภรณ์  คำสุข        
50.คุณพัชรี  ทวีชัยไพศาล        


วิธีการติดต่อรับรางวัล
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลที่ได้สาขาที่ท่านมีรายชื่อ โดยรับได้ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.- 30 เม.ย.59 เท่านั้น  หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์
กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมอบให้เจ้าหน้าที่ก่อนรับของรางวัล
สำหรับรางวัลรถจักรยานยนต์ทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ทำการติดต่อแจ้งให้ผู้โชคดีทราบ และนัดหมายการรับมอบรางวัลแล้ว

 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram