HIGHLIGHT CONTENT

ลุ้นรับ แพคเกจท่องเที่ยว มัลดีฟส์ จาก มัลดีฟส์ ทราเวล เอ็กซ์เพิร์ทส เพียงเติมเงินบัตร M GEN หรือ M CASH 

  • 2,353
  • 11 พ.ย. 2022

 

ลุ้นรับ แพคเกจท่องเที่ยว มัลดีฟส์ จาก มัลดีฟส์ ทราเวล เอ็กซ์เพิร์ทส เพียงเติมเงินบัตร M GEN หรือ M CASH 

ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 65 – 7 มกราคม 66 

เติมเงินบัตร Gift Card บัตรM GEN หรือ บัตร M CASH 
ทุก 500 บาท รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับ แพ็กเกจท่องเที่ยว W Maldives 
พร้อมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ จาก Bangkok Airway 
จาก มัลดีฟส์ ทราเวล เอ็กซ์เพิร์ทส จำนวน 1  รางวัล

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับการเติมเงิน
• โปรโมชั่นสำหรับการเติมเงินบัตร Gift Card, บัตรM GEN หรือ บัตร M CASH ที่มีการลงทะเบียนเป็นเจ้าของบัตรอย่างถูกต้องครบ และ สมบูรณ์ 
• เติมเงินทุก 500 บาท รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับ แพ็กเกจมัลดีฟส์ 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรม ดับเบิ้ลยู มัลดีฟส์ พร้อมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สำหรับ 2 ท่าน  จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวม 345,800 บาท   
• ทุก ๆ การเติมเงินในบัตร Gift Card, บัตร M GEN หรือ บัตร M CASH  500 บาท  ถือเป็น 1 สิทธิ์ 
• บัตรที่ทำการเติมเงินต้องมีการลงทะเบียนเจ้าของบัตร และ มีสถานะปกติ ในวันที่มีการประกาศรางวัล
• ขอสงวนสิทธิสำหรับการเติมเงินตามโปรโมชั่น ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 – วันที่ 7 มกราคม 2566  เท่านั้น
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีการลงทะเบียนความเป็นเจ้าของบัตร M GEN หรือ M CASH ให้เรียบร้อยก่อนการเติมเงิน ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับบัตรที่มีการเติมเงินแต่ไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
• ทุกๆ 500 บาท เท่ากับ 1 ฉลาก เพื่อนำไปจับรางวัล
• จับรางวัล  ณ  สำนักงานใหญ่  ของบริษัท  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  กรุ้ป จำกัด  (มหาชน)   เลขที่ 1839,1839/1,1839/6 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  วันที่ 12 มกราคม 2566  เวลา 16.00 น.
• ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 16 ม.ค. 65 ทาง www.majorcineplex.com
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ มอบรางวัลให้แก่ผู้ร่วมสนุกที่ทำถูกต้องตามกติกาเท่านั้น

รายละเอียดของรางวัล
    แพ็กเกจมัลดีฟส์ 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรม ดับเบิ้ลยู มัลดีฟส์ (W Maldives)  พร้อมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ – มัลดีฟส์ (Round Trip Air ticket Bangkok - Maldives) สำหรับ 2 ท่าน  จำนวน 1 รางวัล  รวมมูลค่าของรางวัลทิ้งสิ้น  345,800 บาท  

รายละเอียดแพ็กเกจ
• ที่พัก 2 คืน ที่ดับเบิ้ลยู มัลดีฟส์ ห้องแบบ Fabulous Overwater Villa 1 ห้อง สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
• พาหนะ รับ-ส่ง สนามบิน-ที่พัก-สนามบิน by Seaplane
• แพ็กเกจ Half Board: รวมอาหารเช้าที่ห้องอาหาร The Kitchen และอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร The Kitchen หรือ Credit $50 ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับทานที่ห้องอาหาร Fire 
• บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
• รวมกิจกรรมทางน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

แพ็กเกจไม่รวม
• ค่าอาหารเที่ยง และเครื่องดื่ม 
• ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ข้างต้น อาทิเช่น ค่ากิจกรรม (นอกเหนือจากที่ระบุ), ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ หรืออยู่นอกเหนือเงื่อนไขของแพ็กเกจ Half Board
• ภาษีสิ่งแวดล้อม $6 ต่อท่าน ต่อคืน (ชำระตรงกับรีสอร์ท)

เงื่อนไขในการรับรางวัล
• ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดี หลังจากจับรางวัล แล้วเสร็จ ภายใน 3 วัน กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีท่านที่ 1 ได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิติดต่อมอบรางวัล ให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป 
• ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์ โดยใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สมาชิก M GEN หรือ บัตรเงินสด M CASH ที่ใช้ในการเติมเงิน พร้อมเขียนข้อความว่า “ใช้ในการรับรางวัลจากกิจกรรม โปรโมชั่นการเติมเงินบัตรสมาชิก  M GEN หรือบัตรเงินสด M CASH ลุ้นรับ แพ็กเกจมัลดีฟส์”  พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อมายืนยันการรับรางวัล ด้วยตนเองที่ บริษัท  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำนักงานใหญ่ ภายใน 10 วันหลังจากยืนยันรับรางวัล กรณีไม่มาส่งเอกสารยืนยันรับรางวัลด้วยตนเองตามเงื่อนไข ขอขอสงวนสิทธิมอบรางวัลดังกล่าวให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป
• กรณีผู้โชคดีได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ปฏิบ้ติตามข้อกำหนด หรือ เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะทำการติดต่อรายชื่อสำรองลำดับถัดไป
• รางวัล แพ็กเกจมัลดีฟส์ ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัทฯ มัลดีฟส์ ทราเวล เอ็กซ์เพิร์ทส ขอสงวนสิทธิ์สำหรับช่วงเวลาเดินทางระหว่าง วันที่  1 พฤษภาคม  – 30 กันยายน 2566  เท่านั้น (สามารถใช้สิทธิ์ได้ในกรณีที่มีห้องพักว่างเท่านั้น) 
• ผู้โชคดีที่ ได้รับรางวัล ต้องทำการสำรองการเดินทาง เพื่อตรวจสอบตั๋วเครื่องบิน และห้องพักให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อความสะดวกในการเดินทางล่วงหน้า โดยแจ้งที่ฝ่ายการตลาดของ บริษัทฯ มัลดีฟส์ ทราเวล เอ็กซ์เพิร์ทส โทร 099-594-6147 หรือ 02-120-6445 โดยสามารถตรวจสอบ และทำการใช้สิทธิ์ได้ นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับสิทธิ์ หากเกินจากกำหนดการดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การใช้บริการ และจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ทดแทนได้
• หนังสือเดินทาง Passport ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มเดินทางค่าหนังสือเดินทาง Passport และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ (ถ้ามี) ลูกค้าผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการด้วยตนเอง รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ไม่สามารถแลกเปลี่ยนสิทธิ์ที่ได้เป็นเงินสด, ส่วนลด หรือบริการจากโรงแรมอื่นได้
• กรณีสละสิทธิ์ หรือ ไม่สามารถเดินทางได้ตามที่กำหนด จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด, ส่วนลด โอนให้ผู้อื่น หรือ บริการอื่นทดแทนได้
• บริษัทฯ มัลดีฟส์ ทราเวล เอ็กซ์เพิร์ทส ในฐานะผู้สนับสนุนของรางวัล ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชื่อ - นามสกุล, วัน และเวลาเดินทางของตั๋วเครื่องบิน และที่พักหลังจากยืนยันออกตั๋ว และสำรองห้องพักให้แก่ลูกค้าในครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดเชยจากสายการบิน, โรงแรม หรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระในระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอค่าชดเชย หรือขอคืนค่าบริการนั้น ๆ ทดแทนได้ 
• ผลการจับรางวัลและคำตัดสินของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด และ ไม่อาจฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุญาตให้ผู้จัดกิจกรรมและตัวแทน ดำเนินการจัดเก็บ รวบรวมใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการดำเนินกิจกรรม การทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การตลาด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมนี้ทั้งหมดโดยปราศจากการเรียกร้องค่าตอบแทนและประโยชน์อื่นใดจากผู้จัดกิจกรรมและตัวแทน 
• ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือของรางวัลประเภทอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
•ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนี้โดยไม่ต้องขอความยินยอมและ/หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละท่านดำเนินการร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
•ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
• พนักงาน และครอบครัวของพนักงาน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้

ประกาศผลผู้โชคดีได้รับรางวัล