HIGHLIGHT CONTENT

สนุกสุดคุ้มยิ่งกว่า ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Spider Man into the Spider Verse ในระบบ IMAX 3D เริ่มต้นเพียง 180 บาท

  • 3,637
  • 24 ม.ค. 2019

ระยะเวลา : วันที่ 24-30 มค. 62

เงื่อนไข

  • สามารถอัพเกรดที่นั่งโดยเพิ่ม 20 บาท ยกเว้นที่นั่งประเภทโซฟาไม่ร่วมโปรโมชั่น
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆได้
  • (ในกรณีที่มีโปรอื่นที่ราคาถูกกว่า เช่น Student Price , Movie Day , Morning Price , Movie@Night ลูกค้ามีสิทธิเลือกใช้โปรโมชั่นที่ถูกกว่าได้)
  • (ในกรณีของโปรโมชั่น วันจันทร์มา 2 จ่าย 1 ทั้งของกรุงศรีและ MGen IMAX ลูกค้าต้องเลือกใช้โปรใดโปรหนึ่ง ในกรณีที่เลือกโปรมา 2 จ่าย 1 จะรับสิทธิจากราคาปกติเท่านั้น)
  • ราคาข้างต้นสามารถซื้อผ่านได้ทุกช่องทาง
  • ราคาดังกล่าวสำหรับโรงภาพยนตร์ IMAX ทุกสาขา