HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ยิ่งดูมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เกตเวย์ แอท บางซื่อ

  • 2,694
  • 15 พฤษภาคม 2019

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ยิ่งดูมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เกตเวย์ แอท บางซื่อ

รางวัลรถจักรยายนต์ Scomadi จำนวน 1 รางวัล

1.คุณสุรวัฒิ จันทร์แดง / 0982211xxx

รางวัลแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 4 คืน จำนวน 2 รางวัล

1.คุณมงคล รัตนทอง / 0897389xxx

2.คุณศิริพร จันทร์หนองหว้า /0832460xxx

รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 100 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

จิรฐา ธนกรวรัตถ์ 095-616-xxxx
ชวิน สุวรรณ 064-154-xxxx
ภาณุเดช สังข์ประเสริฐ 096-835-xxxx
ศรายุทธ์ ตัณทเทศ 081-774-xxxx
ณัฐรดี ลิปตะศิริ 090-926-xxxx
รดีวัลณ์ พึ่งสาย 083-883-xxxx
วิมล เลิศสังวาร 081-689-xxxx
ปพัชญา รักบวช 085-678-xxxx
สุทธิธรรม เกษาราม 095-286-xxxx
ณัฐดนัย เพ็ญสถิตย์ 085-321-xxxx
สุรวิชญ์ ตันเรือง 094-645-xxxx
นรัช เจริญหลาย 094-696-xxxx
พลอย ภิรมณ์เอม 099-518-xxxx
รติชนม์ เทียนดี  086-376-xxxx
ธนพัฒน์ ธนะพงศพงษ์ 093-091-xxxx
ณนนท์ แก้วประไพ 095-248-xxxx
เจนจิรา โคโพธี 098-485-xxxx
สพล อินสว่าง 088-883-xxxx
ปิยะฉัตร คงยนต์ 066-087-xxxx
ไพลิน วรวิเศษ 092-820-xxxx
ไพลิน จันทโสด 085-111-xxxx
เสกสรรค์ รอดแสง 094-118-xxxx
คมชาญ อักษรวงศ์วิทยา 089-014-xxxx
ภัทรัศยา จันทราวุฒิกร 083-061-xxxx
บุญยานุช เอือมศรี 098-917-xxxx
ณรงค์ศักดิ์ อำณัณ 091-864-xxxx
ชณาชม สนวงษ์สา 094-641-xxxx
ณัฐวัฒน์ พุทธิอธิวัฒน์ 062-335-xxxx
อัญญารัตน์ พันธุ์มี 092-903-xxxx
ธีราภรณ์ พันธุสิน 086-821-xxxx
รวิภา สุขสันติวงศ์ 097-134-xxxx
นันทวัน พร้อมมิตรญาติ 064-360-xxxx
ภาณุสร ทองหัตต 061-804-xxxx
สมศักดิ์ คำมะรี 066-152-xxxx
ศศิธร หาญโชติพันธ์ 090-986-xxxx
รุ่งทิพย์ เกษทอง 094-571-xxxx
สุธาวตรี นาคู 087-746-xxxx
กวี เจริญหลาย 062-356-xxxx
อรรถกร แข็งแรง 081-172-xxxx
อานนท์ แก้วมหาวงศ์  089-715-xxxx
ฉัตรชัย เฉียบแหลม 096-728-xxxx
ณัฐรีญา จันทร์มณี 086-547-xxxx
กิติพงษ์ สาธีวงศ์ 081-329-xxxx
พ.อ.ประยุทธ แย้มยินดี 081-267-xxxx
พัชชากร วิเชียร 081-149-xxxx
สโรชา หอมละเอียด 081-356-xxxx
ณรงค์พล สมาธิ 091-462-xxxx
มาริสา วงศ์จักรภัทร์ 086-984-xxxx
ธนกร ธนอภิรัตน์ 080-568-xxxx
ภูมิภัทร จันทร์จิรพงศ์ 082-799-xxxx
ธนกร โกมลเสน 083-383-xxxx
สองเมือง บรรจงเขียน 098-493-xxxx
อนุศรา อยู่สุข 097-015-xxxx
จรรณวรี วรรณวโรทร 087-974-xxxx
ภัทรณัฎฐ์ ศิลากิจ 063-691-xxxx
ภูตะวัน ตุวินันท์  092-496-xxxx
กิตติยา บุตรพิเศษ 085-988-xxxx
อาทิตย์ ชำนาญ 086-035-xxxx
นนทชัย ไม้อบเชย 098-310-xxxx
รุ่งระวีย์ เนตรน้อย 096-890-xxxx
บัณทิต เปลี่ยนแก้ว 086-476-xxxx
จุรียา ภัสสรโยธิน 084-161-xxxx
ฤชากร ขุนพรหม 080-384-xxxx
ศราวุธ นิลวงศ์ 091-876-xxxx
ศรายุธท์ ตัณทเทศ 081-774-xxxx
ฐิติมา ญาณฐิติกุล 097-279-xxxx
วันทา มหาโยธี 094-349-xxxx
กฤษดา พิมทอง 098-909-xxxx
นภัสวรรณ ทำบุญ 093-876-xxxx
ปธานิน สุดทรัพย์ 099-050-xxxx
ไพบูลย์ เกียรติเอี่ยม 083-687-xxxx
กัมปนาท จันทสุวรรณ 091-979-xxxx
รังสิรานันท์ สุภาผล 089-810-xxxx
จุติศร ศิริเพ็ง 089-119-xxxx
มานัสชุนันท์ สีมานนทปริญญา  095-914-xxxx
พิพัฒน์ ตาสวงศ์ 099-431-xxxx
กระพัน เกิดผล 081-328-xxxx
นิรัตน์ จรรยาพันธ์  062-659-xxxx
ชำนาญ ยุงไธสง 089-664-xxxx
นลินรัตน์ กุลสินธุ์ 095-294-xxxx
ภัทร์กรณ์ณิชา ไชยมาตย์ 089-888-xxxx
วรนุช คลองเคียน 065-818-xxxx
ธัญชนก พึ่งจันทร์  091-813-xxxx
รัตนกานต์ รอดประยูร 082-574-xxxx
มิววดี อินทร์สุข 090-994-xxxx
ณัฐทิชา อะทุมชาย 083-720-xxxx
สิตา อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา 097-162-xxxx
จิรวัฒน์ จิรัศยานันทน์  063-496-xxxx
พัชรพล เรืองหมาก 085-249-xxxx
ภาณุสร กองหัตตา 061-804-xxxx
ขวัญฤดี ไพศาล 063-926-xxxx
พิพัฒน์พรรณ ศรีสุวรรณ 095-019-xxxx
ชนาท ว่องภัทรา 081-742-xxxx
ประสพคิด หนูรัตน์  081-582-xxxx
กิตติธร ป่าไพร 089-246-xxxx
นวพร จิตตรีมิตร 084-624-xxxx
กัญธนสิริ เงินเอกอนันต์ 095-193-xxxx
จิรเมธี บัวหลวง 095-637-xxxx
พงศธร สระรุ่งเรือง 092-283-xxxx
นัฐ แดงโกเมน 099-002-xxxx

 

เงื่อนไขการรับของรางวัล

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ และนามสกุล ตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุไว้ในคูปองชิงโชคเท่านั้น โดยที่ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นผู้เยาว์ ควรมาพร้อมผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตนว่าเป็นผู้ปกครองของ ผู้เยาว์ที่ได้รับรางวัล)

• ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล (เฉพาะรถจักรยานยนต์)

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าว (หากมี) เช่นค่าประกันภัยต่างๆ ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิของรางวัล หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

• ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิให้กับผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่ รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุกกรณี

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

• หากผู้โชคดีไม่ตกลง ไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ

• การตัดสินและดุลพินิจใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด และไม่อาจฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล

• การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ รวมทั้งยินยอมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่ทางบริษัท กำหนด

• หากบริษัท ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการจับรางวัลหรือรับของรางวัลโดยอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะดำเนินคดีตามกฎหมาย

• หากผู้โชคดี มีหลักฐานครบถ้วน แต่ไม่มารับของรางวัลตามวันเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที!

• การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรม/ผู้ได้รับรางวัล ได้ยินยอมให้บริษัท มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์ เผยแพร่ และส่งต่อรายชื่อ และ/หรือข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง บริษัทในเครือ และ ผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยบริษัท ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ในการติดต่อผู้โชคดี บริษัทจะทำการติดต่อผู้โชคดีผ่านทางโทรศัพท์ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้เกิน 3 ครั้งขึ้นไป หากผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับมาเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายใน 7 วัน จะถือว่าผู้โชคดีดังกล่าว ได้สละสิทธิ์ในการรับรางวัล ทันที