HIGHLIGHT CONTENT

โปรโมชั่นราคาพิเศษ Top Gun: Maverick ระบบ IMAX with Laser สาขาไอคอน ซีเนคอนิค 9 ธันวาคม 2565 -13 ธันวาคม 2565 !

  • 1,346
  • 07 ธ.ค. 2022

โปรโมชั่นราคาพิเศษ Top Gun: Maverick ระบบ IMAX with Laser สาขาไอคอน ซีเนคอนิค 9 ธันวาคม 2565 -13 ธันวาคม 2565 !
Top Gun: Maverick ในระบบ IMAX with Laser

• ราคาพิเศษ 250 บาทต่อที่นั่ง สำหรับที่นั่ง Premium และ Privilege
• ราคาพิเศษ 700 บาทต่อคู่ สำหรับที่นั่งโซฟา
• ราคาพิเศษ 250 บาทต่อที่นั่ง สำหรับ M Gen Regular
• ราคาพิเศษ 200 บาทต่อที่นั่ง สำหรับ M Gen Student
• ราคาพิเศษ 150 บาทต่อที่นั่ง สำหรับ M Gen Kids
• สามารถใช้ได้ตั้งแต่ ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2565 -13 ธันวาคม 2565 เท่านั้น
• สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่โรงภาพยนตร์ IMAX with Laser สาขาไอคอน ซีเนคอนิค
• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือ Movie Day, Student Day หรืออื่น ๆ และไม่สามารถใช้กับภาพยนตร์เรื่องอื่นได้
• โปรโมชั่นนี้สามารถซื้อผ่านได้ทุกช่องทาง ที่มีรอบฉายและมีระบบ IMAX with Laser สาขาไอคอน ซีเนคอนิค ให้บริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า