HIGHLIGHT CONTENT

Pepsi Planner Celebration 2023

  • 1,831
  • 04 ม.ค. 2023

Pepsi Planner Celebration 2023
รายละเอียดรายการโปรโมชั่น
เมื่อซื้อ Pepsi Planner Celebration 2023 ประกอบด้วย ป๊อปคอร์นขนาด 64 ออนซ์ จ านวน 2 กล่อง
•    น้ำอัดลม Post Mix (เป๊ปซี่ มิรินด้า เซเว่นอัพ ลิปตัน) ขนาด 44 oz จ านวน 2 แก้ว
•    สมุด Planner 2023 พร้อมคูปองในเล่ม ฟรีน น้ำอัดลมPost Mix ขนาด 44 oz จ านวน 10 ใบ และคูปองฟรีป๊อปคอร์น ขนาด 64 oz จ านวน 5 ใบ และสติ๊กเกอร์ส าหรับติดสมุดจ านวน 1 ใบ
ราคาจำหน่าย ชุดละ 390 บาท
ช่องทาง Major Mall
•    ขายเฉพาะสมุด Pepsi Planner 2023 พร้อมคูปองในเล่มราคาจ าหน่าย 350 บาท
ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 (คูปองใช้ได้ถึง 30 มิถุนายน 2566)