HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมฉลองเปิดสาขา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส พระราม 2

  • 3,951
  • 07 ม.ค. 2020

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมฉลองเปิดสาขา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส พระราม 2

     
  รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy-i (จำนวน 1 รางวัล)
1 คุณธนกร  ม้าวิไล 08-1632-XXXX
     
  รางวัล โทรศัพท์ Wiko 2 รางวัล  
1 คุณอรทัย  วงษ์ศรี 08-8912-XXXX
2 คุณโชติรส  เวชวิบูลย์ 09-1797-XXXX
     
  รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ 50 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง  
1 คุณเรืองรัตน์  เตชะวลีกุล 08-3271-XXXX
2 คุณเจตพล  เสือท้วม 06-2332-XXXX
3 คุณปทุมพร  วงศ์คำจันทร์ 08-9768-XXXX
4 คุณคณฉมนต์  คุ่มผิวดำ 06-5017-XXXX
5 คุณสุมิตรา  น้อยอินทร์ 08-6391-XXXX
6 คุณธัญพิชชา  สุนันตา 09-6058-XXXX
7 คุณสายัณห์  ไชยสมุทร 08-9812-XXXX
8 คุณธีรวิทย์  พรรณา 09-4414-XXXX
9 คุณเมืองไพร คุ้มเนตร 09-5403-XXXX
10 คุณสุดาวรรณ  วงษ์ขันธ์ 09-9050-XXXX
11 คุณธนพล  เรืองเดช 08-5240-XXXX
12 คุณณิชา  บุญเจริญสุขกุล 06-4175-XXXX
13 คุณสันติ  ชุ่มแจ่ม 08-4070-XXXX
14 คุณวิภาพร  ธาราทิพย์พิทักษ์ 08-1632-XXXX
15 คุณวรรณวิษา  นวนกนก 09-7962-XXXX
16 คุณอัฐภิญญา  หลักชัยกุล 09-2371-XXXX
17 คุณณัฏฐรฐพร  รุวิชิตสกุลศิริ 06-6146-XXXX
18 คุณอำไพ  บุญชุม 09-0646-XXXX
19 คุณเครือวัลย์  สินยศนับ 08-6030-XXXX
20 คุณสุนัน  ประดับต์ 06-5726-XXXX
21 คุณจิตติมา  ลาออกนวล 09-3469-XXXX
22 คุณนพนาถ  ทองนุช 09-8520-XXXX
23 คุณเสาวรส  ไพรพุ่มพฤกษ์ 08-8623-XXXX
24 คุณกวินวีส์  สุขชัยพจษ์สิน 08-7551-XXXX
25 คุณอนนท์  โชคเกิด 09-7247-XXXX
26 คุณพีรดา  แซ่ตี่ 08-0716-XXXX
27 คุณศศกร  ชูโลหธรรมกุล 08-4000-XXXX
28 คุณธีระพล  เกิดสินธุ์ 08-0805-XXXX
29 คุณบุญออม  ใจสำราญ 08-9827-XXXX
30 คุณสุกัญญา  ไขแสง 08-9030-XXXX
31 คุณอัญมณี  เปลี่ยนสำโรง 09-6923-XXXX
32 คุณวรรณพิชชา  ลิ้มไพบูลย์ 06-2016-XXXX
33 คุณณัฐชา  ผละผล 09-7149-XXXX
34 คุณนัชชานนท์  ฉัตรเงิน 09-8286-XXXX
35 คุณจรัญญา  สนคมิ 09-7340-XXXX
36 คุณปรามาตร  นงค์จร 06-3151-XXXX
37 คุณสรรค์ณพงษ์  เอียดทอง 06-1556-XXXX
38 คุณรุ่งทิพย์  สุขสวัสดิ์ 09-8252-XXXX
39 คุณประไพ  แก้วโรจพ์ 08-6897-XXXX
40 คุณธนัชชา  กริดรัมย์ 09-5804-XXXX
41 คุณรัตนชัย  ประมาศ 09-4559-XXXX
42 คุณปรัชชา  ทรัพย์ทวีวุฒิ 08-4329-XXXX
43 คุณภราภรณ์  อักษรา 08-7336-XXXX
44 คุณนิสา  เตชะวงศ์ประเสริฐ 08-4465-XXXX
45 คุณบุญชัย  จรัญสิริกรุง 08-1862-XXXX
46 คุณเรืองศิริ  ภัคจินดา 08-5925-XXXX
47 คุณชลธิชา  คมขำ 06-1778-XXXX
48 คุณณัฐนันท์  อินใจ 09-7239-XXXX
49 คุณวุฒิชัย  หิรัญเขตุ 09-8445-XXXX
50 คุณวันดี  เสือแก้ว 08-7711-XXXX
     
     
  เงื่อนไขการรับรางวัล  
  -กรุณานำหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนที่ตรงกับรายชื่อผู้โชคดีแสดงเพื่อรับของรางวัล ที่โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัสพระราม 2
 
  -ผู้โชคดีจะต้องนำเอกสารอันได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน ที่ระบุของผู้โชคดี มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ภายในวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2563 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 
  -ผู้โชคดี ไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยน ของรางวัลทั้งหมดเป็นเงินสดได้ 
 
  -ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 
  -ไม่สามารถรับของรางวัลแทนกันได้ 
 
 
  -การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 
 
  -ประกาศผู้โชคดี ประกาศทางเว็บไซต์ และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน  www.majorcineplex.com
 
  -ผู้โชคดีติดต่อรับของรางวัล ที่  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัสพระราม 2 วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เป็นต้นไป