HIGHLIGHT CONTENT

DISNEY’S BLOCKBUSTER MAGICAL EXPERIENCE ลุ้นชิงรางวัล HK Disneyland

  • 6,294
  • 13 พ.ย. 2019

DISNEY’S BLOCKBUSTER MAGICAL EXPERIENCE ลุ้นชิงรางวัล HK Disneyland

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : 23 ตุลาคม 2562 – 15 ธันวาคม 2562

สาขาจัดกิจกรรม : เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และในเครือทุกสาขา

เงื่อนไขอื่นๆ และกติกาการร่วมกิจกรรม
1. ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนโดยต้องการกรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ออนไลน์ตามที่ระบุให้ถูกต้อง ครบถ้วน (เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)
2. ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีพอที่จะะดแูลตัวเองได ้เนื่องจากท่านจะต้อง เดินทางด้วยตัวเอง และดูแลตัวเองตลอดทั้งทริป โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของเมเจอร์ และดิสนีย์ เดินทางไปด้วย
3. ผู้สมัคร และผู้ติดตามจะต้องแน่ใจจว่าท่านสามารถเดินทางไปในช่วงเวลาที่ทาง Hong Kong Disneyland กำหนดไว ้(ตามปกติจะประมาณภายใน 3 เดือนหลังประกาศรางวัล)
4. ผู้สมัคร และผู้ติดตามจะต้องมีพาสปอรต์ที่วันหมดอายุมีอายุมากกกวา่ 6 เดือนในวันที่ออก เดินทาง (พร้อมเดินทางในช่วงเวลาที่กำหนด)
5. ผู้โชคดีจะต้องเก็บภาพบัตรชมภาพยนตร์ หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของภาพยนตร์เรื่อง Disney’s Frozen 2 ที่ซื้อผ่านทาง Application Major Cineplex Super App ไว้เพื่อเป็นหลักฐานแสดง ในการรับรางวัลด้วย
6. รางวัลที่ผู้โชคดีจะไดรับจำนวน 1 รางวัลประกอบด้วย
• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-ฮ่องกง จำนวน 2 ที่นั่ง
• 1-night Frozen Suite accommodations in Hong Kong Disneyland Hotel (พักรวมกัน 2 ท่าน)
• 1-Day park tickets สำหรับ 2 ท่าน
• Character breakfast at Enchanted Garden Restaurant
7. สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนื่อจากรางวัลข้อที่ 6 ผู้โชคดีจะต้องดูแลตัวเองทั้งหมด อาทิ ค่าเดินทางภายในประเทศไป-กลับสนามบิน (รวมถึงกรณีที่ท่านอาศัพักยอยู่ต่างจังหวัด), ค่าเดินทางภายในฮ่องกงทั้งหมดตั้งแต่ไ่ป-กลับนามบิน และอื่นๆ ภายในประเทศ, ค่าอาหาร และ เครื่องดื่ม, ค่ามินิบาร์ และ/หรือค่าอาหารในโรงแรม (ถ้ามี) ฯลฯ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในข้อ 6
8. ทางเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์จะเป็นผู้ประสานจองตั๋วเครื่องบินให้ท่านเท่านั้นในส่วนของที่พัก และ อื่นๆ ในแพ็คเกจ ผู้โชคดจีะต้องดำเนินการประสานงานจอง และอื่นๆต่อกับทางทาง Hong Kong Disneyland เอง
9. คำตัดสินของคณะกรรมการ หรือทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
10. หากผู้โชคดี และ/หรือผู้ติดตามมีคุณุสมบติไม่ครบ หรือไม่สามารถเดินทางได้ตามที่บริษัทกำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
11. รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือขอคืนเป็นเงินสดได้
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่น กติกา เงื่อนไข และของรางวัลได้ทุกเมื่อโดย ไมจ่าเป็นต้องแจ้งเหตผุลให้ทราบล่วงหน้าซึ่งอยู่ภายใต้ดลุยพินิจของคณะกรรมการ และบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด