HIGHLIGHT CONTENT

ลูกค้าบัตรเครดิต  KTC รับสิทธิ์สมัคร M PASS ดู ฟรี 3 เดือน

  • 1,925
  • 31 ก.ค. 2023


ลูกค้าบัตรเครดิต  KTC รับสิทธิ์สมัคร M PASS ดู ฟรี 3 เดือน

ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 66 - 31 สิงหาคม 66 

• คะแนน KTC FOREVER 2,399 คะแนน พร้อมชำระเพิ่ม 300 บำท
• คะแนน KTC FOREVER 9 คะแนน พร้อมชำระเพิ่ม 600 บำท

แลกรับสิทธิ์สมัครสมำชิก M Pass Regular แพคเกจรายเดือน 300 บำท ฟรี
และ รับสิทธิ์ใช้บัตร M Pass ฟรี 3 เดือน จำนวนทั้งสิ้น 5,000 สิทธิ์ 


เงื่อนไขกำรร่วมกิจกรรม
• สิทธิพิเศษสาหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC โดยใช้คะแนน KTC FOREVER และชำระเงินเพิ่ม ผ่านทางแอพพลิเคชั่น KTC Mobile
• นำ E-coupon ที่ได้รับจากผ่านทางแอพพลิเคชั่น KTC Mobile มาแสดงที่บูธ M GEN เพื่อรับสิทธิ์สมัคร แพ็กเกจ M Pass Regular สำหรับบุคคลทั่วไป รายเดือน 300 บาท เท่านั้น
• สำหรับการสมัครเป็นสมาชิก M Pass ในเดือนแรก เท่านั้น
• เมื่อผู้ถือบัตร KTC ทำการสมัครบัตร M Pass เรียบร้อย จะได้รับสิทธิ์การใช้งานบัตร M Pass ฟรี 3 เดือน โดยไม่ต้องชาระค่ารายเดือน
• สำหรับค่าบริการรายเดือนในเดือนที่ 4 จะชาระค่ารายเดือนตามราคาปกติ
• ผู้ถือบัตรเครดิต KTC แลกรับได้ 1 สิทธิ์/ท่าน
• เงื่อนไขการรับ E-coupon เป็นไปตามที่ KTC กำหนด
• เงื่อนไขการสมัคร ,การใช้งานบัตร M Pass เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• โปรโมชั่นสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนกำรสมัครบัตร M Pass
• ผู้ถือบัตรเครดิต KTC แลกรับ e–Coupon ผ่านทาง แอพพลิเคชั่น KTC Mobile
• ลูกค้าแสดง e-Coupon ที่เคาน์เตอร์ M GEN
• ขอสงวนสิทธิ์การรับสมัครบัตร M Pass สาหรับ รหัส e-Coupon ที่เป็นรูปภาพ ซึ่งรวมถึงรูปภาพที่ปรากฎบนโทรศัพท์ ตลอดจนสาเนา รหัส e-Coupon ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงหากมีการตรวจสอบในระบบพบว่า รหัส e-Coupon มีการใช้สิทธิ์รางวัลนี้แล้ว หรือมีการทาซ้าดัดแปลง
• ลูกค้ากรอกข้อมูลการสมัคร เลือกชำระค่ารายเดือนด้วย M Pass Voucher
• เจ้าหน้าที่สแกน E-coupon จากโทรศัพท์ของลูกค้า ลูกค้าไม่ต้องชาระค่าแพคเกจ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่ม
• เจ้าหน้าที่ทาการเปิดบัตร M Pass ให้กับลูกค้า
• แจ้งลูกค้าสาหรับเงื่อนไขการใช้งานบัตร M Pass และ การชาระค่ารายเดือนในเดือน ที่ 4 จะต้องชำระค่าแพคเกจตามปกติ หากไม่ได้ชำระบัตร M Pass จะไม่สามารถใช้งานได้